تعریفها و فرهنگ لغات 3

کتاکت (قطعه)                                         

(contact(piece

یکی از قطعات هادی که یک کتاکت را تشکیل می دهد.

کتاکتور                                                                  

contactor

(مکانیکی)                                                                                         

(mechanical)

یک وسیله قطع و وصل مکانیکی است که دارای تنها یک حالت استراحت می باشد و به طریقی جز با دست کار میکند و قادر است در شرایط عادی مدار، از جمله شرایط بهره بر داری، جریانهایی را وصل یا قطع کند یا از خود عبور دهد.

یاد آوری: کتاکتور ممکن است بر اساس روشی که از نیروی مورد استفاده برای وصل کتاکتهای اصلی آن استفاده می شود مشخص گردد.

کنترل                                                                                                                  

Control

کنترل دستی

 manual control

کنترل یک عملیات است با مداخله انسان:

کنترل از راه دور                                  

manual control

کنترل یک عملیات است از نقطه ای که نسبت به محل وسیله قطع و وصل کننده در فاصله ای دور قرار داشته باشد.

کلید کنترل                                                   

control switeh

( برای مدارهای کنترل و کمکی)               

(for control and auxiliary circuits)

یک وسیله قطع و وصل مکانیکی است که وظیفه آن کنترل عملیات وسایل قطع و وصل و کنترل از جمله ارسال علایم و کنترل رابطهای قفلی (Interlock) می باشد.

یاد آوری: یک کلید کنترل تشکیل می شود از یک یا چند جزء کتاکت که دارای یک سیستم مشترک راه اندازی و کار می باشد.

فاصله خزش (فاصله نشت)                                                      

creepage distance

کوتاهترین فاصله است بین دو قسمت هادی در طول سطح یک ماده عایق.

جریان (شدت جریان )                                                                                                  

current

جریان نشت                               

leakage current

جریانی است که در صورت نبودن اتصالی. به زمین یا بدنه های هادی بیگانه جریان پیدا می کند.

یادآوری: این جریان ممکن است دارای یک مولفه خازنی باشد شامل مولفه ای که در نتیجه استفاده عمدی از خازنها بوجود می آید.

جریان باقیمانده                                    

residual curren

جمع جبری مقادیر آنی جریانهایی است که در تمامی هادیهای برقرار یک مدار در نقطه ای از تاسیسات الکتریکی جریان دارند.

  • IEC – Residual Current  Protective Device
  • IEE-UK=Residual Current Device (RCD)
  •   USA- Ground fault Circuit Interruptor

وسیله جریان تفاضلی                                  

(residual current device(RCD

یک وسیله قطع و وصل مکانیکی یا مجموعه ای از وسایل است با هدف باز کردن کتاکتها در هنگامی که جریان تفاضلی در شرایط معین به مقداری مشخص برسد.

جریان طراحی                                                     

design current

 (یک مدار)                                                                               

(of a circuit)

شدت جریانی است که در حالت عادی پیش بینی می شود از مدار عبور کند.

جریان مجاز حرارتی                          

continuous) Current)

(یک هادی)                                                  

(-carrying capacity  (of a conductor)-ampacity (USA

حداکثر شدت جریانی است که می تواند به طور دایم و در شرایط معین از هادی عبور کند بدون آنکه دمای پایای آن از مقداری مشخص تجاوز کند.

اضافه جریان                                                    

overcurrent

هر شدت جریانی که از مقدار اسمی تجاوز کند. در مورد هادیها مقدار اسمی جریان مجاز حرارتی است.

جریان اضافه بار                                                   

overload Current

 

(یک مدار)

(of a circuit)

اضافه جریانی است در مداری که خرابی الکتریکی ندارد.

جریان اتصال کوتاه                      

(solid (Short-Circuit Current

اضافه جریانی است که در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی قابل اغماض، بین هادیهایی که دارای پتانسیلهای مختلف اند، در شرایط عادی کار برقرار شود.

شدت جریان                                                      

convevtional

عملیاتی قراردادی                                                               

operating current

(مربوط به یک وسیله حفاظتی)                                                

(of a protective device)

شدت جریان تعیین شده ای است که سب می شود وسیله حفاظتی در مدت مشخصی که به آن زمان قراردادی گویند، عمل کند.

آشکار سازی اضافه جریان                   

overcurrent Detection

 عملی است که مشخص می کند شدت جریان در یک مدار از عددی که از پیش تعیین شده است برای مدت زمانی معین تجاوز کرده است.

قابلیت تمایز اضافه جریان               

overcurrent discrimination

ایجاد هماهنگی بین مشخصه های عملیاتی دو (یا چند) وسیله اضافه جریان است به نحوی که در صورت وقوع اضافه جریان در محدوده ای تعیین شده است. وسیله ای که پیش بینی شده است در این محدوده عمل کند، بدون آنکه وسیله(یا وسایل) حفاظتی دیگر عکس العمل نشان دهد، کار خود را انجام دهد.

یاد آوری- لازم است بین تمایز سری که در آن از چند وسیله حفاظتی تقریباً یک جریان عبور می کند و تمایز شبکه که در آن از وسایل حفاظتی مشابه نسبتهای مختلفی از اضافه جریان عبور می کند، تفاوت قایل شود.

شدت جریان                                                   

convevtional

عدم ذوب قراردادی                                                            

non-fusing current

مقدار مشخصی است برای شدت جریان که المان فیوز قادر است به مدتی معین(مدت زمان قراردادی) بدون آنکه ذوب شود، از خود عبور دهد.

نشانه اختصاری  : I1 یا Inf

شدت جریان                                                   

convevtional

ذوب قراردادی                                                                         

fusing current

مقدار مشخصی است برای شدت جریان که سبب ذوب المان فیوز در مدتی معین (مدت زمان قرار دادی) می شود.

نشانه اختصاری: IF یا I2