تصفیه هوا – کمپرسور فشار بالا
COMPRESSED AIR MANUAL BOOK

راهنمای هوای فشرده

3 -2 -1 بررسي کلي ( General ) در تصفیه هوا

در مبحث تصفیه هوا کمپسور، براي مصرف کننده مهم است که هواي فشرده کيفيت خوبي داشته باشد. اگر هوا حاوي آلودگي باشد، محصول نهايي را تحت تأثير قرار مي دهد، هزينه هاي عدم پذيرش محصول سريعاً بالا مي رود و کم هزينه ترين راه حل سريعاً به گران قيمت ترين راه حل تبديل مي شود. مهم است که کيفيت هواي فشرده را هم راستا با استراتژي کيفي شرکت قرار دهيد و حتي تلاش نمائيد تا نيازهاي آتي را نيز فراهم آوريد.

هواي فشرده مي تواند حاوي مواد ناخواسته اي باشد ، به عنوان مثال آب به صورت قطره يا بخار ، روغن به صورت قطره يا معلق در هوا و نيز گرد و غبار . باتوجه به منطقه بکارگيري هواي فشرده ، اين مواد مي توانند  توليد نهايي را تحت تأثير قرار دهند و حتي باعث افزايش هزينه ها گردند . هدف از تصفيه هوا اين است که کيفيت هواي فشرده را مطابق نظر مشتري توليد کنيم .

3-2-2  بخار آب در هواي فشرده ( Water vapour in the compressed air  ) در تصفیه هوا

هواي موجود در اتمسفر هميشه حاوي رطوبت است ، اين رطوبت به شکل بخار آب مي باشد . رطوبت مي تواند در هواي فشرده وارد شود و  مشکلاتي بوجود آورد ، از جمله هزينه هاي بالاي تعمير و نگهداري ، کاهش طول عمر و کارائي ابزار ، مقدار زياد عدم پذيرش ، افزايش نشتي ، ايجاد تداخل در سيستم کنترل و ابزارها ، کاهش طول عمر سيستم لوله کشي در اثر خوردگي و نصب گرانتر . آب را مي توان با استفاده از لوازم متعددي جدا کرد ، از جمله پس سردکن ها ، جداکننده هاي آب تقطير ، خشک کن هاي تبريدي و خشک کن هاي جذبي .

کمپرسوري که با فشاري بالاتر از 7 بار کار مي کند ، هوا را تا 8/7  حجم فشرده مي سازد . اين امر توانايي هوا را نيز براي نگاه داشتن بخار تا 8/7 کاهش ميدهد . مقدار آبي که آزاد مي شود ، اهميت زيادي دارد . به عنوان مثال يک کمپرسور kW 100 که هواي ˚C 20را با رطوبت نسبي %60  مکش مي نمايد ، طي 8 ساعت کاري تقريباً 85 ليتر آب توليد مي کند . در نتيجه ، مقدار آبي که بايد جدا شود به منطقه کاربرد هوا بستگي دارد . اين امر به نوبه خود تعيين مي کند که استفاده از چه خنک کننده و خشک کني مناسبت تر است .

3-2-3  روغن در هواي فشرده  (Oil in the compressed air ) در تصفیه هوا

مقدار روغن در هواي فشرده به چندين فاکتور بستگي دارد ، از جمله نوع دستگاه ، طرح ، سن ، وضعيت و غيره . در اين خصوص ، دو نوع اصلي طرح کمپرسور وجود دارد ، کمپرسورهايي که در محفظه فشرده سازي با مواد روانساز کار مي کنند و کمپرسورهايي که بدون مواد روانساز کار مي کنند .

در کمپرسورهاي روغن کاري شونده ، روغن در فرايند فشرده سازي شرکت دارد و همچنين بطور کامل و يا جزئي هواي فشرده را همراهي مي کند . با اين وجود در کمپرسور هاي مارپيچي و پيستوني روغن کاري شونده مدرن ، مقدار روغن موجود در هوا اندک است . به عنوان مثال در يک کمپرسور مارپيچي روغن کاري شونده ، مقدار روغن در هوا کمتر از
mg / 3 در ˚C 20 است . محتواي روغن را مي توان با استفاده از فيلترهاي چند مرحله اي کاهش داد . اگر چنين راه حلي را انتخاب مي کنيد ، مهم است که محدوديتهاي کيفيت ، ريسک ها و هزينه هاي انرژي را نيز مورد توجه قرار دهيد .

3-2-4 ميکرو ارگانيسم ها در هواي فشرده ( Microorganisms in the compressed air ) در تصفیه هوا

بيش از %80 ذراتي که هواي فشرده را آلوده مي کنند اندازه شان کمتر از μm  2 است و بدين ترتيب به راحتي از فيلتر ورودي کمپرسور عبور مي کنند . سپس اين ذرات در سيستم لوله کشي پخش مي شوند و با آب و پسماندهاي روغن و رسوبات لوله مخلوط مي شوند . اين امر باعث رشد ميکرو ارگانيسم ها ( موجودات  ذره بيني ) مي شود . نصب يک فيلتر بلافاصله بعد از کمپرسور مي تواند از وقوع چنين خطراتي ممانعت کند . با اين وجود ، براي اينکه هواي خالص و استريل شده اي داشته باشيد بايد کنترل کاملي بر رشد هرگونه باکتري در مرحله بعد از فيلتر داشته باشيد .

اين امر زمانيکه گازها و گازهاي معلق در هوا را بتوان ( از طريق بارور سازي الکتريکي يا تعليق ) حتي بعد از چندين مرحله گذراندن از فيلتر ، بصورت قطرات تغليظ کرد ، پيچيده تر نيز مي شود . ميکرو ارگانيسم ها در سراسر ديواره هاي فيلتر رشد مي کنند ، بنابراين ميزان تراکم آنها در قسمتهاي دروني و بيروني فيلتر يکسان است .

طي بررسي هاي به عمل آمده ، اثبات شده است که ميکرو ارگانيسم ها در سيستم هاي هواي فشرده با هواي خشک نشده و رطوبت بالا ( % 100 ) رشد مي کنند . آلودگي کوچکتر از μm  1 و از آن طريق ميکرو ارگانيسم مي تواند از فيلتر ورودي کمپرسور عبور کنند .

روغن و مواد آلوده کننده ديگر به عنوان مواد غذايي اين ميکرو ارگانيسم ها عمل مي کنند . قاطعانه ترين روش خشک کردن هوا تا رطوبت کمتر از % 40 است ، که مي تواند با استفاده از خشک کن هاي جاذب سطحي و همچنين در دماي اتاق از خشک کن هاي تبريدي حاصل گردد .

3-2-5  صافي ها ( Filters  ) در تصفیه هوا

صافي هاي اليافي جديد براي جدا کردن روغن خيلي مؤثر هستند . با اين وجود کنترل دقيق مقدار روغن باقي مانده در هوا بعد از گذراندن از صافي مشکل است ، زيرا که درجه حرارت تأثير مهمي بر روي فرايند جداسازي دارد همچنين ميزان بازدهي تحت تأثير مقدار روغن و مقدار آب آزاد در هواي فشرده قرار دارد.

براي کسب بهترين نتيجه بايد هوا تا جائيکه امکان دارد خشک شود . اگر در هوا آب وجود داشته باشد ، صافي هاي استريل ، کربن و روغن نتايج خوبي ارائه نمي دهند . صافي هاي اليافي فقط مي توانند روغنهايي را که به شکل قطره يا معلق در هوا هستند جدا کنند . بخار روغن بايد با استفاده از فيلتري که داراي کربن فعال است ، جدا شود . يک صافي اليافي که بدرستي نصب شده است به همراه يک پيش صافي از قبل تعبيه شده ، مي تواند مقدار روغن موجود در هواي فشرده را تقريباً تا mg / 01/0در دماي ˚C 21 کاهش دهد . يک صافي کربن فعال مي تواند مقدار روغن موجود در هواي فشرده را تقريباً تا  mg / 003/0در دماي ˚C 21 کاهش دهد .

صافي هاي کربني بايد داراي  مقدار کربن مناسبي باشد و به لحاظ ابعادي به گونه اي نصب شود که افت فشار به حداقل برسد . براي تأثير بهتر ، فيلترها بايد تا جاييکه ممکن است نزديک وسيله مورد نظر نصب شوند . بعلاوه بايد آنها را بدقت کنترل نمود و هر چند وقت يکبار آنها را تعويض کرد . صافي هائي که داراي کربن فعال هستند فقط آلودگي هايي را که به شکل بخار مي باشند ، جدا مي سازند ، به عنوان مثال روغن . صافي هاي استريل بايد در سيستم لوله کشي نصب شود و به کمک بخار عمل استريل را انجام مي دهند . ظرفيت صافي براي جدا کردن روغن از هواي فشرده در درجه حرارت هاي متفاوت ، تغيير  مي کند .

داده هايي که در مجموعه خصوصيات ويژه صافي تعيين شده است هميشه در درجه حرارت بخصوصي کاربرد دارد ، بطور معمول در˚C  21 . که تقريباً با کارکرد يک کمپرسور هوا خنک در دماي˚C  10  انطباق دارد . بنابراين آب و هوا و تغييرات فصلي ، تنوع درجه حرارت را تغيير مي دهد ، که اين امر به نوبه خود ظرفيت جداسازي صافي را تحت تأثير قرار مي دهد.

يک کمپرسور روغنکاري نشونده نياز به فيلتر روغن ندارد . بدين اين معني است که کمپرسور در فشار پاييني کار مي کند ، که مصرف انرژي را کاهش مي دهد . در بسياري از موارد نشان داده شده است که کمپرسورهاي روغنکاري نشونده هم به لحاظ اقتصادي و هم کيفي بهترين راه حل مي باشند .

3-2-6 پس سردکن ها  ( Aftercooler ) در تصفیه هوا

هواي فشرده بعد از فشرده سازي داغ است ، غالباً بين ˚C 200 – 70 مي باشد . بنابراين براي کاهش دما از يک پس سردکن استفاده مي شود ، همچنين محتواي آب را نيز کاهش مي دهد و هم اکنون در تأسيسات کمپرسور به عنوان يک قطعه استاندارد  گنجانده مي شود . پس سردکن ها ، هميشه بايد مستقيماً بعد از کمپرسور نصب شوند . اين مبدل گرما است که هواي گرم را سرد مي کند ، و سپس بخش اصلي آب  تقطير را هرچه سريعتر ته نشين مي نمايد ، در غير اينصورت به داخل سيستم وارد  مي شود . پس سردکن هم مي تواند آب خنک و هم هواخنک باشد و بطور کلي با يک جداکننده آب به همراه تخليه اتوماتيک است .

3-2-7  جدا کننده آب ( Water separator ) در تصفیه هوا

بيشتر دستگاه هاي فشرده ساز داراي يک پس سردکن و نيز جداکننده آب هستند و بدين ترتيب آب را تا جائيکه ممکن است جدا کرده و تقطير مي کنند . با انتخاب صحيح و اندازه درست دستگاه جدا کننده آب مي توان % 90-80  بازدهي به دست آورد .

3-2-8 قطرات کوچک روغن ( Oil as droplets ) در تصفیه هوا

روغن به صورت قطرات کوچک تا حدودي در پس سردکن و جداکننده آب تقطير ويا به همراه ميعان آب جدا مي شود و بدنبال آب حرکت مي کند . اين شيرابه روغن / آب از نقطه نظر محيطي به عنوان روغن زائد طبقه بندي مي شود و نبايد وارد سيستم فاضلاب و يا مستقيماً وارد طبيعت شود.

قوانين جديد و شديد تري بطور مستمر با توجه به کنترل فضولات محيط زيست ارائه ميگردند . تخليه و جمع آوري ميعان نيز شامل اين قوانين پرهزينه مي باشند .

يک راه حل ساده و مقرون به صرفه براي حل اين مشکل اين است که از يک جدا کننده روغن / آب استفاده کنيم ، به عنوان مثال با يک صافي ديافراگمي که آب تميز را تخليه و روغن را به داخل مخزن مخصوصي هدايت مي کند .

تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا ” تصفیه هوا

3-3  سيستم خنک کننده ( ‍Cooling system ) در تصفیه هوا

3-2-1  کمپرسورهاي آب خنک کاري شونده ( Water cooled compressors ) در تصفیه هوا

3-3-1-1   بررسي کلي ( General ) در تصفیه هوا

يک کمپرسور آب خنک نياز کمتري به تهويه اتاقک فشرده سازي دارد ، به اين علت که بخش عظيمي از گرماي ايجاد شده آن توسط آب خنک کننده به بيرون هدايت مي شود . آب خنک کننده در يک کمپرسور آب خنک ، به صورت حرارتي ، شامل تقريباً  %90  انرژيي است که توسط موتور الکتريکي مصرف مي شود .

سيستم آب خنک کننده کمپرسور را مي توان بر اساس يکي از سه اصل بنيادين طراحي کرد : به عنوان يک سيستم مدار باز بدون گردش آب ، به عنوان يک سيستم مدار باز با گردش آب و به عنوان يک سيستم گردشي مدار بسته .

3-3-1-2  سيستم باز بدون گردش آب ( Open system without circulating water ) در تصفیه هوا

سيستم باز بدون گردش آب به اين معني است که آب از منابع آب شهري ، درياچه ، نهر و يا چاه تاٌمين و براي خنک کردن کمپرسور مورد استفاده قرار ميگيرد و سپس به عنوان فاضلاب تخليه مي شود . سيستم بايد توسط يک ترموستات کنترل شود تا دماي مطلوبي را حفظ و مصرف آب را نيز کنترل نمايد . فشار آب خنک کننده بايد پايين تر از فشاري باشد که قسمت هاي دستگاه براي آن طراحي شده اند .

بطور کل نصب يک سيستم باز ساده و کم خرج است ، اما راه اندازي آن پر خرج است ، خصوصاً  اگر آب خنک کننده از منبع آب شهري گرفته شود . آب درياچه يا نهر بطور معمول آزاد است اما براي اينکه مشکل گرفتگي در سيستم خنک کننده ايجاد نکند بايد از صافي گذرانده شود و خالص گردد. گذشته از اين آب حاوي آهک باعث ايجاد رسوب در خنک کننده و افت توان خنک کاري مي گردد . اين موضوع عيناً در خصوص استفاده از آب شور نيز در صورت طراحي هاي مشابه صادق مي باشد .

3-3-1-3  سيستم باز با گردش آب ( Open system with circulating water ) در تصفیه هوا

يک سيستم باز با گردش آب به اين معني است که آب خنک کاري برگشتي از کمپرسور در يک برج خنک کننده دوباره سرد مي شود .

 آب با روش خنک مي شود که همزمان با پاشش آب به داخل محفظه خنک کننده ، هواي محيط نيز دميده مي شود ، که بدين طريق قسمتي از آب بخار مي شود و آب باقي مانده در دماي محيط تا ˚C 2 خنک مي شود (مي تواند با توجه به درجه حرارت و ميزان رطوبت نسبي متغير باشد) . سيستم هاي باز با گردش آب عمدتاً در مواقعي استفاده مي شوند که ميزان آب موجود کم مي باشد . از جمله نقطه ضعف اين سيستم اين است که آب توسط هواي محيط آلوده مي شود . به علت تبخير بايد پيوسته اين سيستم آب رساني شود .

نمک هاي نامحلول بر سطوح فلزي گرم رسوب مي دهند ، اين امر ظرفيت پخش حرارتي برج خنک کننده را کاهش مي دهد . آب بايد بطور مستمر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و با مواد شيميايي تصفيه شود تا از پديداري جلبکهايي که در آب رشد مي کنند ممانعت شود . طي مدت زمستان ، وقتي که کمپرسور کار نمي کند ، برج خنک کننده را بايد خالي يا آب آن را گرم کرد تا از يخ زدن آن جلو گيري به عمل آيد .

3-3-1-4 سيستم مدار بسته ( ‍Closed system ) در تصفیه هوا

در کمپرسوري که با سيستم مدار بسته خنک مي شود ، آب ، بين کمپرسور و دستگاه خنک کننده در گردش است . اين خنک کننده به نوبه خود توسط مدار آب ديگر يا هواي محيط اطراف خنک مي شود . معمولاً وقتي که آب به وسيله جريان آب ديگري خنک مي شود ، يک مبدل حرارتي مسطح مورد استفاده قرار مي گيرد .

وقتيکه آب به وسيله هواي محيط اطراف خنک مي شود . برج خنک کننده اي مورد استفاده قرار ميگيرد ، اين برج شامل لوله ها و فلنج هاي خنک کننده است . هواي محيط توسط يک يا چند پروانه تحت فشار قرار مي گيرد تا در اطراف برج جاري گردد . هوا مقدمتاً بطور معمول از صافي گذارنده مي شود تا از ايجاد انسداد جلوگيري شود . اين روش در مواقعي که آب مورد نياز محدود است ، مناسب است . ظرفيت خنک کنندگي مدارهاي باز يا بسته تقريباً يکسان است ، به عنوان مثال آب کمپرسور تا ˚C  5 بالاتر از دماي ماده خنک کننده مي شود .

اگر آب توسط هواي محيط سرد شود ، افزودن ضد يخ ، به عنوان مثال ،  گليکول لازم است . سيستم آب خنک کننده بسته با آب خالص و نرم پر مي شود . وقتيکه گليکول اضافه مي شود جريان آب سيستم کمپرسور بايد دوباره محاسبه گردد ، زيرا نوع و غلظت گليکول ظرفيت گرمايي و گرانروي را تحت تأثير قرار مي دهد . اضافه کردن عوامل شيميايي ديگر نيز ظرفيت آب خنک کننده را تحت تأثير قرار ميدهد .

همچنين مهم است که کل سيستم را قبل از اينکه براي اولين بار پرکنيم به خوبي تميز کنيم .

سيستم آب مدار بسته اي که به درستي طراحي و اجرا شده باشد ، نياز اندکي به کنترل دارد و هزينه هاي مربوط به نگهداري و تعمير آن نيز کم است . در تأسيساتي که آب خنک کننده موجود در آن بصورت خورنده است ، لازم است که از کولري استفاده کنيم که از مواد مقابل کننده با خوردگي و فرسايش ساخته شده باشد .

3-4   بازيافت انرژي ( Energy recovery ) در تصفیه هوا

3-4-1 بررسي کلي ( General ) در تصفیه هوا

وقتيکه هوا فشرده مي شود ، گرما به جود مي آيد . انرژي گرمايي در حجم رو به کاهش متمرکز مي شود و مقدار اضافي آن قبل از اينکه وارد سيستم لوله کشي شود به بيرون هدايت ميگردد . براي هر يک از دستگاههاي هواي فشرده بايد اطمينان حاصل کنيد که ظرفيت خنک کنندگي قابل اطمينان و کافي براي دستگاه وجود دارد . اين کار را مي توان توسط هواي بيرون يا از طريق يک سيستم مدار آبي از جمله آب شهري ، آب نهر يا آب فرايندي در سيستم مدار باز يا بسته انجام پذيرد .

در بسياري از دستگاههايي که هواي فشرده توليد مي کنند اين امکان وجود دارد که بخش مهمي از انرژي را بازيافت کرد . در صنايع بزرگتر ، هزينه هاي انرژي مي تواند بالغ بر %80 هزينه کل براي توليد هواي فشرده شود . به اندازه %94 انرژي ذخيره شده کمپرسور را مي توان به عنوان مثال به صورت آب گرم ˚90 از کمپرسورهاي بزرگ مارپيچي روغنکاري نشونده بازيافت کرد . بدين معني است که هر ميزان بازيافت سود قابل توجه اي را نشان مي دهد .

فرض کنيد يک کمپرسور مرکزي در يک کارخانه بزرگ حدود   Kw500 انرژي طي8000 ساعت کاري در هر سال مصرف مي کند . اين عدد تقريباً برابر است با  سال/  Kwh 4 ميليون . امکان بازيافت اين گرماي به هدر رفته از طريق هوا يا آب گرم مطلوب مي باشد .

بازگشت سرمايه جهت بازيافت انرژي معمولاً يک تا سه سال طول مي کشد . بعلاوه ، انرژي بازيافتي از طريق سيستم خنک کننده مدار بسته براي شرايط عملکردي کمپرسور سودمند است ، همچنين قابليت اطمينان و طول عمر دستگاه به علت سطح دماي يکسان و کيفيت بالاي آب خنک کننده افزايش مي يابد . کشور هاي اروپاي شمالي از جمله پيشگامان بازيافت انرژي هستند و سالهاي متمادي است که روش کاربرد آن را در کمپرسورها ياد گرفته اند .بيشتر کمپرسورها از تاٌمين کنندگان عمده امروزي داراي ادوات استاندارد بازيافت انرژي مي باشند .

3-4-2  محاسبه پتانسيل بازيافت ( Calculation of the recovery potential ) در تصفیه هوا

عملاً تمام انرژي عرضه شده به يک کمپرسور به گرما تبديل مي شود . هر چقدر که بتوان انرژي بيشتري را بازيافت کرد ، بازدهي سيستم نيز بيشتر مي شود . رابطه زير محاسبه مقدار انرژي قابل بازيافت را نشان مي دهد .

مقدار انرژي بازيافت شده بر حسب kwh در هر سال :

W = [ ( ) + ( ) x

سال/ ذخيره =  W x /

: سال /   روغن ذخيره شده W / 68000 x

W    = انرژي بازيافت شده   ( Wh / year )

=   زمان در هر سال وقتي که به توان بازيافت شده نياز است( hours / year )

=   در کمپرسور بارگيري شده قسمتي از

=   درکمپرسور بي بار سازي شده قسمتي از

=  توان موجود در ماده خنک کننده درکمپرسور بارگيري شده ( kW )

=  توان موجود در ماده خنک کننده درکمپرسور بي بار سازي شده ( kW )

=   بهاء انرژي

=   بازدهي معمولي منبع گرما

 

در بسياري از موارد ميزان بازيافت مي تواند بيشتر از %90 باشد ، اين امر زماني امکان پذير است که بتوان انرژيي را که از طريق خنک کردن به دست مي آوريد بطور مؤثري مراقبت کنيد .عملکرد سيستم خنک کننده ، فاصله تا محل مصرف و ميزان و تداوم تقاضا همگي از جمله فاکتورهاي قطعي در رابطه با اين امر هستند .

وقتي که صحبت بر سر ايجاد جريان حرارتي خيلي زيادي باشد مي توان به دنبال راههايي جهت فروش انرژي گرمايي بازيافت شده ، گشت . خريدار مي تواند تأمين کننده انرژي باشد و شما مي توانيد براي سرمايه گذاري ، فرم هاي توافقي جهت سفارش و تحويل امضاء نمائيد . همچنين اين امکان وجود دارد که بازيافت انرژي را از چندين فرايند هماهنگ کنيد .

3-4-3 روش هاي بازيافت  ( Recovery methods ) در تصفیه هوا

3-4-3-1 بررسي کلي (General  ) در تصفیه هوا

هميشه بازيافت انرژي از دستگاههاي هواي فشرده گرما را در زماني که ما مي خواهيم و شايد به همان اندازه که مورد نياز است به ما نمي دهد . اگر ميزان بار کمپرسور متغير باشد ، ميزان انرژي بازيافتي نيز متغير خواهد بود . براي اين که امکان بازيافت انرژي وجود داشته باشد ، لازم است که مقدار انرژي مورد نياز تاٌمين گردد ، که اين مقدار انرژي بطور معمول از طريق منبع سيستم معمولي برآورده مي شود . انرژي بازيافت شده به عنوان بهترين پشتيبان به صورت انرژي اضافي در سيستم معمولي به کار رفته ، به طوري که انرژي موجود هميشه در مواقعي که کمپرسور کار مي کند ، به کار گرفته مي شود .

3-4-3-2  سيستم هاي هوا خنک (‌ Air cooled systems ) در تصفیه هوا

گرماي ايجاد شده در سيستم هاي هوا خنک در محيط هاي با دماي کم مستقيماً براي گرم کردن ساختمان به کار       مي رود يا اين تبادل گرما به برج هاي پيش گرمايش داده مي شود . وقتي که هواي خنک ، گرم مي شود توسط فن توزيع مي گردد . در مواقعي که ساختمان به گرماي اضافي نياز ندارد ، هواي گرم بطور اتوماتيک و يا با استفاده از کنترل ترموستات بطور دستي به بيرون هدايت مي شود .

در اين سيستم ها ، فاصله کمپرسور تا ساختمان بايد کم باشد تا هواي گرم حاصله بتواند به راحتي نيازهاي گرمايشي آن را

 برآورده سازد . بعلاوه امکان بازيافت فقط به فصول سرد سال محدود مي شود . بازيافت انرژي هواي بردي ، بيشتر در کمپرسور هاي کوچک و متوسط رايج است و سرمايه مورد نظر براي اين بازيافت اندک است .

3-4-3-3  سيستم هاي آب خنک ( Water cooled systems  ) در تصفیه هوا

در کمپرسور آب خنک ، آب خنک کننده کمپرسور با درجه حرارت  ºC90 مي تواند به جريان آب گرم اضافه شود . اگر آب گرم براي شستن ، تميز کردن يا دوش گرفتن استفاده شود ، با اين حال هنوز به يک ديگ آب جوش معمولي

نياز مي باشد. انرژي بازيافت شده از سيستم هواي فشرده ، ميزان بار مصرفي ديگ آب جوش را کاهش مي دهد ، باعث صرفه جويي در سوخت مي شود و در نتيجه باعث مي شود که از ديگ هاي آب جوش کوچکتري استفاده شود .

شرايط لازم براي بازيافت انرژي تا اندازه اي به نوع کمپرسور بستگي دارد . کمپرسور هاي روغنکاري نشونده در طرح هاي استاندارد براي بازيافت انرژي به راحتي اصلاح مي شود . اين نوع کمپرسور در طرح آب گرم به درجه حرارت  ºC90 مي رسد که درجه حرارت مطلوبي براي بازيافت انرژي است .

در کمپرسورهايي که توسط روغن ، روغنکاري مي شوند ، روغن موجود در کمپرسور از جمله عواملي است که امکان رسيدن دماي آب خنک کننده را به درجه حرارت هاي بالاتر را کاهش ميدهد .

در کمپرسورهاي گريز از مرکز ، سطوح درجه حرارت پايين است و بدين ترتيب ميزان بازيافت انرژي نيز پايين است . بعلاوه عملکرد کمپرسور بطور منفي تحت تأثير درجه حرارتهاي بالاي آب قرار مي گيرد .

بازيافت انرژي آب بردي براي کمپرسورهائي مناسب است که توان موتورشان بيش از  kw10 است . بازيافت آب بردي انرژي نسبت به بازيافت انرژي هواي بردي نيازمند دستگاههاي پيچيده تري است . تجهيزات بنيادين شامل پمپ ها ، مبدل حرارتي و شيرآلات کنترلي مي باشد .

با استفاده از بازيافت آب بردي انرژي مي توان گرما را با استفاده از لوله هاي کوچکي(mm 80 – 40 ) بدون اتلاف حرارتي چشمگيري بين ساختمان هاي دورتر توزيع کرد . درجه حرارت بالاي آغازين به اين معني است که مي توان انرژي را براي افزايش درجه حرارت آب بازگشتي از يک ديگ آب جوش مورد استفاده قرار داد . بدين ترتيب منبع گرم کننده را مي توان بطور دوره اي خاموش کرد و به جاي آن از گرماي تلف شده کمپرسور استفاده نمود . همچنين از اين گرماي تلف شده مي توان براي افزايش درجه حرارت فرايند استفاده کرد . حتي براي کمپرسورهاي مارپيچي روغنکاري شونده که توسط هوا سرد مي شوند ، اين امکان  وجود دارد که بازيافت آب بردي انرژي را داشته باشند . براي رسيدن به اين منظور لازم است که در چرخه روغن از يک مبدل حرارتي استفاده کنيم ، اما سطوح درجه حرارت ايجاد شده در اين کمپرسورها نسبت به کمپرسورهاي روغنکاري نشونده پايين تر است .