تست نيتروژن Nitrogen Testing

تست نيتروژن - 1

تست نيتروژن – 1

در تست نيتروژن به جاي سيم مسي از فسفر چسبناك و به جاي محلول كلريد آلومينيوم از آب استفاده مي‌شود. براي جذب اكسيژن از فسفر زرد و سفيد غوطه‌ور در آب استفاده مي‌شود تا پنتواكسيد فسفري تشكيل شود كه در آب قابل حل است. حجم گاز نيتروژن باقي مانده سپس در بورت اندازه‌گيري مي‌شود.

تست نيتروژن - 2

تست نيتروژن – 2

فسفر وقتي كه در معرض هوا قرار مي‌گيرد شديداً قابل احتراق است. بنابراين گازي كه بيش از 7% اكسيژن داشته باشد نبايد از دستگاه تست فسفري گذرانده شود.

مراحل تست نيتروژن

 • · دريچه تست خلوص نيتروژن را گشوده و شير گاز را باز كنيد.
 • · قبل از تنظيم دماي گاز در علامت صفر بايد به گاز اجازه داده شود كه به مدت چند دقيقه در دماي اتاق باقي بماند، زيرا در دماي اتاق سردتر است و وقتي كه گرم مي‌شود منبسط مي‌گردد.
 • · جريان گاز را تنظيم كنيد و اجازه دهيد كه گاز نمونه به مدت يك يا دو دقيقه از مخزن تصفيه به صورت حباب خارج شود.
 • · مطمئن شويد كه بورت، اتاقك واكنش و لوله اتصال تست كاملاً با آب پر شده‌اند.
 • · شير گاز را باز كنيد.
 • · سپس براي كنترل جريان نيتروژن شير ديگر را به آرامي باز كنيد و اجازه دهيد كه اكسيژن از بورت عبور كند.
 • · وقتي كه بورت تا زير علامت پاييني پر شد، شيرها را ببنديد.
 • · لوله گاز نيتروژن را باز كنيد و شير تست را ببنديد.
 • · با نگه داشتن بطري مدرج در سطح آب داخل بورت سطح گاز را تا علامت 100cc در بورت تنظيم كنيد.
 • · سپس به دقت هر دوي شيرها را باز كنيد تا گازها به صورت حباب از مخزن تصفيه خارج شوند.
 • · سطح مايع داخل بورت و بطري مدرج را تنظيم كنيد و توجه كنيد كه سطح مايع داخل بورت در چه درجه‌اي قرار دارد.
 • · اين درجه نشان دهنده درصد خلوص نيتروژن است.
تست نيتروژن - 3

تست نيتروژن – 3