تست اكسيژن Oxygen Testing

Oxygen Testing - 2

Oxygen Testing – 2

تست اكسيژن :

درجه خلوص محصول اكسيژن و مقدار اكسيژن موجود در گاز نيتروژن ناخالص را مي توان با استفاده از يك گاز نمونه و مس بيش از حد فعالي كه داخل محلول اشباع شده‌اي از كلريد آمونيوم در هيدروكسيد آمونيوم است، اندازه‌گيري كرد.

دستگاه هاي گاز اكسيژن در تست اكسيژن

 • · گاز نمونه را مي‌توان توسط شلنگ از مخزن گاز وارد كرد.
 • · يك شير سه طرفه وجود دارد كه گاز را به حباب تبديل مي‌كند.
 • · اين حباب‌ها به لوله شيشه‌اي وارد مي‌شوند.
 • · لوله شيشه‌اي در يك مخزن خالص كننده قرار داده مي‌شود.
 • · يك بورت مدرج در مركز آن قرار دارد.
 • · يك سر بورت به مخزن و سر ديگر آن به اتاقك واكنش متصل مي‌شود.
 • · اين اتاقك از شير سه طرفه ديگري عبور مي‌كند.
 • · بورت توسط يك لوله لاستيكي به يك بطري مدرج متصل مي‌شود.
 • · اتاقك واكنش توسط يك مخزن محصور مي‌شود.
 • · چوب پنبه‌اي در ته اين مخزن قرار دارد.
Oxygen Testing - 3

Oxygen Testing – 3

مراحل تست اكسيژن 

 • · يك حجم از هيدروكسيد آمونيوم S.P.Gr. 0.90 را با دو حجم از آب مقطر تركيب كنيد.
 • · سپس كلريد آمونيوم را اضافه كنيد تا اينكه بلورهاي جامدي تشكيل شود و در ته ظرف قرار گيرد.
 • · اتاقك واكنش را واژگون كنيد و آن را با سيم فنري مسي پر كنيد.
 • · سيم مسي را به صورت مستقيم قرار دهيد و آنرا به بورت متصل كنيد.
 • · مخزن و اتاقك واكنش را با محلول تست پر كنيد.
 • · با پيچاندن شير بورت، محلول تست را از مخزن موجود در اتاقك واكنش خارج كنيد.
 • · لوله پلاستيكي را كاملاً فشار دهيد تا تمام هواي آن خارج شود و سپس شير توقف را ببنديد، بطوريكه اتاقك واكنش و لوله پلاستيكي داخلي بطور كامل با محلول تست پر شوند.
 • · نيمي از مخزن تصفيه با آب پر مي‌شود و گازي كه بايد مورد آزمايش قرار گيرد به صورت حباب از داخل آب خارج مي‌شود.
 • · سپس جريان اكسيژن را كنترل كنيد به اين ترتيب كه شير توقف را به آرامي باز كنيد و اجازه دهيد كه اكسيژن از بورت عبور كند.
 • · وقتي كه بورت تا پايين علامت معين پر شد، شير را ببنديد.
 • · با نگهداشتن بطري مدرج در سطح مايع داخل بورت، سطح گاز درون بورت را تا علامت 100cc تنظيم كنيد.
 • · سپس به دقت هر دوي شيرها را باز كنيد و اجازه دهيد كه گاز به صورت حباب از داخل مخزن تصفيه خارج شود.
 • · گاز را چندين مرتبه بين بورت و اتاقك عبور دهيد.
 • · اكسيژن با مس واكنش مي‌دهد و اكسيدي تشكيل مي‌دهد كه در محلول قابل حل است.
 • · ناخالصي‌هاي جذب نشده با مس واكنش نمي‌دهند و با پايين آوردن بطري مدرج از اتاقك به بورت منتقل مي‌شوند.
 • · مشاهده تمام مواد جذب نشده نشان دهنده درصد ناخالصي‌هاي موجود در گاز است.

سرانجام درصد اكسيژن موجود در گاز نمونه نشان دهنده تست درجه خلوص اكسيژن است.

Oxygen Testing - 1

Oxygen Testing – 1