ترکيب سری و موازی پمپهای سانتريفوژ

الف) ترکيب موازی پمپهای سانتريفوژ

در حين بهره برداری از پمپ به دبی بيشتری نياز پيدا می کنيم. در صورت باز نبودن شير discharge به طور کامل آن را آرام آرام باز می کنيم. دبی افزايش می يابد ولی از طرفی هد شديدا افت می کند.

يک راه حل برای تامين دبی بيشتر، استفاده از پمپ بزرگتر است سئوال اينجاست که آيا انتخاب يک پمپ بزرگتر هميشه راه حل مناسبی است؟ واضح است که پمپ بزرگتر هزينه خريد و تعمير و نگهداری بيشتری دارد.

از طرفی فرض کنيد که شما فقط در زمانهای خاصی به دبی بيشتر نياز داريد و در بيشتر موارد پمپ کوچکتر جوابگوی دبس مورد نياز شما خواهد بود در صورتی که از پمپ بزرگتر در دبی کم استفاده شود، خروجی پمپ کم خواهد بود بنابراين سيال مرتبا در داخل پمپ می چرخد و گرم می شود گرم شدن سيال باعث می شود که بدنه پمپ و قسمت های داخلی پمپ گرم شود و اين موضوع می تواند خرابی پمپ را در پی داشته باشد.

بهترين راه حل برای تامين دبی بيشتر استفاده از چند پمپ کوچک و نصب آنها به صورت موازی است.

برای بدست آوردن منحنی H-Q پمپهای موازی، دبی پمپها را در يک هد ثابت با هم جمع کرده و منحنی را رسم می کنيم.

پرسش: آيا به هم بستن دو پمپ يکسان به طور موازی دبی را به دو برابر مقدار اوليه افزايش خواهد دارد؟

ترکيب سری و موازی پمپهای سانتريفوژ

دبی پمپ را a lit/s فرض کنيد. منحنی H-Q را برای پمپ مورد نظر در نظر بگيرد. منحنی عملکرد سيستم را از آن عبور می دهيم تا نقطه کارکرد بدست بيايد منحنی H-Q را برای دو پمپ موازی يکسان رسم می کنيم هد کلی را A می ناميم دبی کلی سيستم به ميزان نشان داده شده افزايش يافته است. بنابراين نتيجه ميگيريم که موازی بستن دوپمپ مشابه دبی را دو برابر دبی اوليه نخواهد کرد همانطور که از منحنی مشخص است، دبی هر کدام از پمپها زمانی که به تنهايی در مسير قرار ميگيرد از دبی هر کدام از آنها وقتی با پمپی ديگر به صورت موازی نصب می شود، بيشتر است.

ب) ترکيب سری پمپها :

در حين بهره برداری از پمپ به هد بيشتری نياز پيدا ميکنيم با بستن شير discharge به آرامی،هد افزايش پيدا می کند ولی از طرفی دبی به شدت کاهش می يابد استفاده از پمپ بزرگتر برای تامين هد بيشتر راه حل مناسبی نيست . بهترين روش برای تامين هد مورد نياز،استفاده از چند پمپ کوچک و نصب آنها به صورت سری است دبی تمام پمپهايکی است وهدخروجی کل پمپها،از جمع هد پمپها درآن دبی حاصل می شود برای بدست آوردن منحنی H-Q پمپهای سری،هد پمپها را در دبی ثابت با هم جمع می کنيم.

سئوال :

آيا استفاده از دو پمپ يکسان به صورت سری هد کلی رابه دو برابر پمپ رسم کرده و منحنی عملکرد سيستم را می کشيم محل تقاطع را نقطه A می ناميم منحنی H-Q را برای پمپهای ترکيب سری و موازی پمپهای سانتريفوژ سری رسم می کنيم دبی و هد کلی سيستم ثابت است محل تقاطع منحنی عملکرد با منحنی H-Q پمپهای سری را نقطه B می ناميم همانطور که ازشکل مشخص است اگرهد دو برابر مقدار اوليه نخواهد کرد همانطور که از منحنی مشخص است، هد هرکدام از پمپهازمانيکه به تنهايی در مسير قرار می گيرد از هد هرکدام از آنها زمانی که به سری نصب می شود بيشتر است.