ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها

ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها و تجهیزات هوای فشرده

COMPRESSED AIR MANUAL BOOK

ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها

ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها

راهنمای هوای فشرده

فهرست راهنما

Index

A

1-2-1

فشار مطلق

absolute pressure

1-2-2

صفر مطلق

absolute zero

2-4-1

جذب

absorption

2-4-1-4

خشک کن جذبي

absorption dryers

1-6-4

توان کنشي

active power

2-4-1

جذب (بر آشامي)

adsorption

2-4-1-5

خشک کن هاي بر آشامي

adsorption dryers

2-4-1-1

پس خشک کن

after cooler

1-4

هوا

air

1-4-1

ترکيب هوا

air composition

1-1-2و4-2-3

مصرف هوا

air consumption

3-5-4

ورودي هوا

air intake

3-6-1-1

مخزن ذخيره هوا

air receiver

3-1-1-2

مقتضيات هوا

air requirement

3-4-3-2

بازيافت انرژي هوابردي

air borne energy recovery

1-6-1

جريان متناوب

alternating current

1-6-4

توان ظاهري

apparent power

1-6-5-6

روش مونتاژ

assembly method

1-2-1

فشار اتمسفر

atmospheric pressure

1-1-1

عدد اتمي

atomic number

2-2-3

کمپرسورهاي محوري

axial compressors

B

2-3-2

کمپرسورهاي کمکي

booster compressors

1-3-2

قانون بويل

boyle’s law

2-5-2-2

تنظيم مسير جنبي

by pass regulation

C

3-8-6

کابل ها

cables

2-5-5-2

سيستم اندازه گيري خازني

capacitive measurement system

2-4-2و3-2-5

فيلتر کربن

carbon filter

1-2-2

مقياس سلسيوس

celsius scale

2-5-7

کنترل مرکزي

central control

3-1-2-2

تأسيسات متمرکز

centralized installation

2-2-2

کمپرسورهاي گريز از مرکز

centrifugal compressors

1-3-4

تغييرات در حالت

changes in state

1-3-2

قانون چارلز

charles’ law

3-8-5

کليد قطع مدار

circuit-breaker

1-5-3

ضريب مجاز حجمي

clearance volume

3-3-1-4

سيستم خنک کاري مدار بسته

closed cooling system

2-5-6

سيستم کنترل جامع

comprehensive control system

3-5-1و3-5-2و3-5-3

هواي فشرده مرکزي

compressed air central

3-6-1

توزيع هواي فشرده

compressed air distribution

3-2-2

کيفيت هواي فشرده

compressed air quality

1-5-5

تراکم در چندين مرحله

compression in several stages

4-3-2

محاسبه کمپرسور

compressor calculation

3-1-2و3-5

کمپرسور مرکزي

compressor central

3-5-1

مجموعه کمپرسور

compressor package

3-7-2و3-9-10

ميزان صداي کمپرسور

compressor’s sound level

3-8-3

کنتاکتور

contactor

2-5-1

کنترل مستمر ظرفيت

continuous capacity regulation

3-8-4

ترانسفورماتور کنترل

control transformer

1-3-3

جابجايي حرارتي در سيال

convection

3-3

روش هاي خنک کاري

cooling methods

4-1-1-1و4-3-2

تخصيص هزينه

cost division

1-3-5

جريان بحراني

critical flow

1-3-5

نسبت فشار بحراني

critical pressure ratio

D

3-1-2-3

تأسيسات غير متمرکز

decentralized installation

3-9-1

دسيبل

decibel

3-4-2و4-2-6

ميزان بازيافت

degree of  recovery

3-1-1-1

ميزان مصرف

degree of utilisation

1-6-5-7

اتصال مثلث

delta connection

1-4-2

نقطه شبنم

dew point

2-1-4

کمپرسورهاي ديافراگمي

diaphragm compressors

3-28

صافي ديافراگمي

diaphragm filter

3-1 و 5-1

اندازه گذاري، برآورد ظرفيت

dimensioning

3-8-3

راه اندازي مستقيم

direct start

1-5-2

کمپرسورهاي جابجائي مثبت

displacement compressors

1-5-2و2-1-2

کمپرسورهاي دو طرفه

double acting compressors

2-2-1

کمپرسورهاي ديناميکي

dynamic compressors

E

1-6-1

جريان الکتريکي

electrical current

1-6-1

ولتاژ الکتريکي

electrical voltage

1-6-2

نيروي الکتروموتيو

electromotive force, emf

1-1-1

مقياس الکتروني

electron scale

1-1-1

الکترون ها

electrons

3-4

بازيافت انرژي

energy recovery

3-6-3

طول لوله معادل

equivalent pipe length

3-7-2

تخليه گازهاي خروجي

exhaust emissions

1-6-1

اختلاف پتانسيل خيلي کم

extra low voltage

F

2-4-2و3-2-5

صافي

filter

1-2-6

ميزان هواي خروجي آزاد

free output air rate

1-6-1

فرکانس

frequency

2-5-4-3

مبدل فرکانس

frequency converter

3-9-7

منحني هاي فرکانس

frequency curves

3-7-5

فيوزها

fuses

G

1-3-2

ضريب ثابت گاز

gas constant

1-3-2

حالت کلي گازها

gases’ general state

3-7-3

ژنراتورها، مولدها

generators

3-3-1-4

ترکيب گليکول

glycol mixture

3-8-3

راه اندازي تدريجي

gradual start

H

1-3-3

انتقال حرارت

heat transfer

1-3-3

عدد انتقال حرارت

heat transfer number

3-6-1-1

کمپرسور پرفشار

high pressure compressor

1-6-1

ولتاژ بالا

high voltage

I

2-5-4-2

زمان هرزگردي

idling time

1-6-2

مقاومت ظاهري

impedance

1-3-2

ضريب ثابت مخصوص گاز

individual gas constant

4-1-1-1

اقتصاد کلي تأسيسات

installation’s overall economy

1-6-5-3

طبقه بندي عايق

insulation class

3-5-4

هواي ورودي

intake air

3-1-3-2

تغييرات فشار ورودي

intake pressure variation

1-3-4-4

فرآيند هم دمائي

isentropic process

1-3-4-2

فرآيند هم فشاري

isobaric process

1-3-4-1

فرآيند هم حجمي

isochoric process

1-3-4-3

فرآيند هم دمائي

isothermic process

J

1-3-7

اثر ژول توماسن

Joule-thomson effect

K

1-2-2

مقياس کلوين

Kelvin scale

L

2-1-2

کمپرسورهاي آب بندي شده با رينگ فلزي ضد زنگ

labyrinth seal compressors

1-3-6

جريان لايه اي

laminar flow

3-1-1-3و4-2-3

نشتي

leakage

4-3-2

بررسي چرخه کارائي

life cycle analysis, LCA

4-3-2

بررسي چرخه هزينه

life cycle cost, LCC

2-1-5-2

کمپرسورهاي مارپيچ تزريقي

liquid injected screw compressors

2-1-9

کمپرسورهاي غلاف مايع حلقوي

liquid ring compressors

2-5-1

باردهي

loading

1-3-3

تفاوت دماي ميانگين لگاريتمي

logarithmic mean temperature difference

1-6-1

ولتاژ پايين

low voltage

M

1-6-3

ولتاژ اصلي

main voltage

4-2-7

هزينه هاي نگهداري

maintenance costs

4-2-7-1

برنامه ريزي نگهداري

maintenance planning

2-4-1-5

خشک کن MD

md dryer

2-5-5-1

مقاومت فلزي

metal resistor

3-2-4

ميکرو ارگانيسم ها

microorganisms

2-5-3-4

متعادل سازي

modulation

1-4-2

هواي مرطوب

moist air

1-1-2

حرکت مولکولي

molecular movement

1-1-1

مولکولها

molecules

2-5-5-3و2-5-8

فرابيني

monitoring

2-5-2-8

بي بار سازي چند مرحله اي

multi-stage off-loading

N

1-1-1

نوترون ها

neutrons

4-1-1-1

سرمايه گذاري جديد

new investment

1-2-6

ليتر نرمال

normal litre

3-9و6-4

اصطلاحات و استانداردها

norms and standards

1-3-5

افشانک، مجرا

nozzle

O

2-5-1

بي بار سازي / باردهي

off loading / loading

1-6-2

قانون اهم

ohm’s law

3-2-5

صافي روغن

oil filter

2-1-3و2-1-5-1

کمپرسور هاي روغن کاري نشونده

oil free compressors

2-1-5-1

کمپرسور هاي مارپيچي روغن کاري نشونده

oil free screw compressors

3-2-8

امولسيون روغن / آب

oil / water emulsion

3-3-1-2و3-3-1-3

سيستم خنک کاري مدار باز

open cooling system

3-1-1-3

تجزيه و تحليل عملياتي

operating analysis

4-1-1-1و4-1-1-2

هزينه هاي عملياتي

operating costs

4-1-1-1

بهينه سازي عملکردهاي کمپرسور

optimised  compressor operations

2-4-1-3

فوق تراکم

over compression

4-3-2

هزينه هاي کلي

overall cost

3-8-6

محافظت اضافه بار

overload protection

P

3-6-4

اندازه گيري جريان موضعي

part flow measurement

3-4-2

صافي ذره اي

particle filter

3-8-7

متعادل سازي در فاز

phase compensation

1-6-2

جابجايي فاز

phase displacement

1-6-3

ولتاژ فاز

phase voltage

3-5-4

تشديد صدا در لوله

pipe resonance

1-3-3

لوله ها

pipes

1-5-1و1-5-2و2-1-2

کمپرسورهاي پيستوني

piston compressors

1-1-2

پلاسما

plasma

1-3-4-5

فرآيند چندساني

polytropic process

3-7

کمپرسورهاي قابل حمل

portable compressors

3-7-3

ژنراتورهاي قابل حمل

portable generator

1-2-5

توان

power

3-5-4

پيش فيلتر کردن

prefilter

1-2-1

فشار

pressure

2-3-3

تشديد کننده فشار

pressure amplifier

2-5-4-2

تسلسل فشار

pressure band

2-4-1

نقطه شبنم فشار

pressure dew point

1-3-6و4-2-2

افت فشار

pressure drop

1-2-1و2-5-5-2

اندازه گيري فشار

pressure measurement

1-5-2

نسبت فشار

pressure ratio

2-5-2-1و2-5-3-4

فشار شکن

pressure relief

2-5-2-4

فشار شکن با کنترل ورودي

pressure relief with throttled intake

2-5-4-2

کليد فشار

pressure switch

1-6-5-4

طبقه بندي هاي محافظت

protection classes

1-1-1

پروتون ها

protons

Q

3-2-2

طبقه بندي کيفيت بر طبق ISO

quality class in accordance with iso

3-5-5

ميزان تهويه هوا

quantity of ventilation air

R

2-2-1و2-2-2

کمپرسورهاي شعاعي

radial compressors

1-1-1

تشعشع

radiation

1-6-2

مقاومت خازني

reactance

1-6-4

توان واکنشي

reactive power

3-4-2و4-2-6

پتانسيل بازيافت

recovery potential

2-4-1-2

خشک کن تبريدي

refrigerant dryer

2-5-1

تنظيم، کنترل

regulation

2-5-1

سيستم تنظيم، سيستم کنترل

regulation system

1-6-2

مقاومت

resistance

2-5-5-1

حرارت سنج مقاومتي

resistance thermometer

2-5-5-2

سيستم اندازه گيري مقاومتي

resistive measurement system

3-9-5

طنين انعکاس

reverberation

1-3-6

عدد رينولد

reynolds’ number

3-6-2

شبکه لوله کشي حلقوي

ring piping

3-9-4

ضريب ثابت اتاق

room constant

S

4-2

امکانات صرفه جويي

saving possibilities

2-1-5

کمپرسورهاي مارپيچي

screw compressors

2-1-7

کمپرسورهاي فرفره اي

scroll compressors

2-4-2

راندمان جداسازي

separation efficiency

2-5-6-1

کنترل توالي

sequence control

1-6-5

موتور القايي مدار اتصال کوتاه

short circuit induction motor

3-8-5

حفاظت مدار اتصال کوتاه

short circuit protection

1-5-2و2-1-2

کمپرسور يک طرفه

single acting compressor

3-9-9

جذب صدا

sound absorption

3-9-9

صدا خفه کن

sound dampening

3-9-7

اندازه گيري صدا

sound measurement

3-9-1

ميزان توان صدا

sound power level

3-9-2

ميزان فشار صدا

sound pressure level

2-5-4-3

تنظيم سرعت

speed regulation

1-6-3

اتصال ستاره اي

start connection

3-8-5

راه اندازي ستاره / مثلث

start / delta start

2-5-6-1

انتخابگر توالي راه اندازي

start sequence selector

2-5-2-5

تنظيم روشن / خاموش

start / stop regulation

3-8-3و3-8-5

راه انداز

starter

3-2-5

صافي هاي استريل

sterile filters

1-5-3

حجم کورس کامل

stroke volume

1-6-5-1

سرعت همزمان

synchronous speed

T

1-2-2

دما

Temperature

2-5-5-1

اندازه گيري دما

Temperature measurement

1-2-3

ظرفيت حرارتي

Thermal capacity

1-3-3

عدد رساناي حرارتي

Thermal conductivity number

2-5-5-1

مقاومت حرارتي

thermistor

1-3

ترموديناميک

Thermodynamics

1-6-3

منبع نيروي سه فاز

Three phase mains

1-3-7

کنترل کردن

Throttling

2-5-2-3و2-5-3-1

کنترل ورودي

Throttling the intake

2-1-6

کمپرسور دندانه اي

Tooth compressor

2-2-1

کمپرسورهاي توربيني

Turbo compressors

1-3-6

جريان آشفته

Turbulent flow

V

2-3-1

پمپ هاي خلاء

Vacuum pumps

2-5-2-8

شير بي بار ساز

Valve off-loading

2-1-8

کمپرسورهاي پره اي

Vane compressors

2-5-3-2و2-5-3-3

تنظيم پره

Vane regulation

2-5-2-7

مجراي تخليه متغير

Variable discharge port

3-5-5

هواکش تهويه

Ventilation fan

W

2-4-1و3-2-2

آب موجود در هواي فشرده

Water content in compressed air

3-3-1

کمپرسور آب خنک

Water cooled compressor

2-4-1-1

دستگاه جدا کننده آب

Water separator

3-2-2

بخار آب

Water vapour

3-4-3-3

بازيافت انرژي با جابجايي آب

Water-borne energy recovery

1-2-4

کار

Work

3-1-1-1

فشار کاري

Working pressure

گردآورنده مطلب ( ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها ): شرکت اطلس کاسپین تامین کننده ی کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده ی اطلس کوپکو

ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها / ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها / ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها / ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها / ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها