تاريخچه صنعت پمپ

اجداد اوليه انسان در کناره جنگها و آبها زندگی می کردند مهد تمدن های انسانی درسواحل گرم و ماسه ای بوده . درحقيقت بايد گفت که اين کشاورزان بودند که اجتماعات کوچکی را بعدها به اولين شهرها تبديل شدند ايجاد کردند در تمدن رومی برای نيازهای کشاورزی و شهری هر نفر،در حدود 20 ليتر آب در روز مصرف می شده .

از آنجائی که منابع محلی پاسخگوی آب مورد نياز نبود، بشر به فکر انتقال آن افتاد اولين ابزار انتقال آب يک چتر مانند بود که به انتهای يک تيرچوبی متصل می شد درحدود 2000 سال قبل از ميلاد،اين ابزار های ابتدائی توسط اولين مکانيزم اهرمی با نام Shadoof جايگزين گشت .

با وجود اينکه سيستم مذکور بطور قابل ملاحظه ای انتقال آب را ساده می کرد،ولی فقط می توانست در يک زمان مشخص يک سطل راجابجا کند.هدف مخترعان عهدباستان نه تنهاسهولت فيزيکی انتقال آب،بلکه سرعت بخشيدن به آن و افزايش حجم آب جابجا شده نيز بود . نتيجاتا Pershan Wheel جانشين دستگاههای قبلی شد .

يونانيان برای اختراع مکانيزمی جهت کنترل نيروی آب شهرت دارند اين سيستم دارای يک چرخ تيغه دار بود که قسمت پائينی آن در جريان آب قرار می گرفت و نيروی جريان آب موجب دوران چرخ می گشت .

اگر چه دستگاه های متفاوت ديگری نيز بعد از آن ساخته شدند،ولی اصل بنيادين سيستمهای اهرمی انتقال آب ثابت باقی ماند، تا وقتی که يکی از اختراعات مکانيکی مهم در جهان باستان ظهور کرد : پيچ ارشميدس

تاريخچه صنعت پمپ

پيچ ارشميدس برخلاف مکانيزهای گذشته،دو مزيت سهولت انتقال آب و سازگاری درشرايط و نيازهای مختلف را تواما دارا بود و همچنين ثابت شد که استفاده از اين دستگاههای به منظور آبياری بسيارمناسب و آسان است .

هدف از تمامی مطالب عنوان شده بيان اين موضوع بود که : پمپ يک تکنولوژی جديد نيست بلکه تنها نيروی محرکه آن است که جديد می باشد نيروی محرکه پمپ در ابتدا،انسانها و حيوانات بودند .طبيعی بود که اين پمپ ها در يک سرعت کاری پايين کار می کردند . سپس بشر از آب و باد بهره گرفت و اين روند رشد ادامه يافت تا به امروزه که بشر برای به حرکت در آوردن پمپها از الکترو موتور و توربين بخار استفاده می کند .

استفاده از پمپهای پيستونی و پيچی تا قرن 19 بسيار متداول بود.تا آن زمان به دو دليل از پمپهای سانتريفوژ زياد استفاده نمی شد .دليل اول اين بود که برای به حرکت در آوردن پمپهای سانتريفوژ احتياج به نيروی محرکه بالائی بود علت ديگر عدم مقبوليت پمپهای سانتريفوژ ،مقبوليت پمپهای رفت و برگشتی بود که به نياز های تکنيکی آن دوره پاسخ می گفت.