بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

انجام بازرسی های لازم پيش از بهره برداری پمپ

1- تعيين جهت چرخش موتور قبل از اتصال پمپ به الکتروموتور در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

بعد از alignment کردن اوليه و گذاشتن شمز، بايستی موتور 24 ساعت به صورت free کار کند، تا اطمينان حاصل کرد که موتور از لحاظ برقی و از لحاظ برينگ ها، مشکل نداشته و گرم نمی شود. جهت چرخش موتور نيز در اين مرحله تعيين می شود جهت چرخش پمپ و موتور بايد يکی باشد. جهت چرخش پمپ بر روی پوسته پمپ نشان داده شده است. راه اندازی پمپ با جهت گردش نادرست می تواند باعث باز شدن مهره پروانه و حرکت پروانه در داخل پوسته و ساييدگی و حتی سوراخ شدن پوسته شود. بعد از تعيين جهت چرخش موتور و اطمينان از عملکرد درست آن، شافت پمپ و موتور را کوپل می کنند.

2- اطمينان از نصب  فيلتر يا strainer در لوله مکش در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

توصيه می شود که فيلتر يا strainer به طور کامل مکش نصب شود. برای اينکه از گير کردن مواد جامد در داخل پره ها جلوگيری شود، بهتر است فشار سنج هايی در هر دو طرف فيلتر يا strainer نصب شود تا افت فشار ناشی از انسداد فيلتر يا strainer را بتوان به راحتی اندازه گيری کرد. در صورت انسداد صافی ،افت فشار زيادی خواهيم داشت.

3- alignment کردن در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

اطمينان از اين که پمپ و موتور هم محور است و alignment به دقت انجام شده است Alignment دو بار انجام می شود؛ يکی قبل از بستن لوله ها و اتصالات به پمپ و ديگری بعد از بستن لوله ه او اتصالات. از آنجا که تنظيم محورها بعد از بستن لوله ها و اتصالات به هم می خورد، alignment کردن لازم می شود.

4- حصول اطمينان از کافی بودن سيال داخل منبع در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

پمپ را به راه نيندازيد مگر اين که از وجود سيال پمپ شونده به ميزان کافی در منبع اطمينان حاصل کنيد. اگر پمپ را روشن کرده ولی بعد مشخص شود که ارتفاع استاتيکی منبع پايين است، بايد شير discharge را بسته و شير flow minimum را باز کرد. شير minimum flow باعث برگشت سيال از پمپ به داخل مخزن می شود. شير minimum flow باز خواهد بود تا زمانی که ارتفاع استاتيکی مخزن به ميزان مورد نظر برسد. برای اندازه گيری level سيال می توان از level indicator يا sight glass استفاده نمود.

استفاده از sight glass يک روش تقريبی و چشمی است. شيری در انتهای مخزن قرار دارد و لوله ای پلاستيکی به آن وصل می باشد. يک نشانگر در داخل لوله پلاستيکی قرار دارد بعد از بازکردن شير مقداری که نشانگر در داخل لوله پلاستيکی بالا می رود، بيانگر ارتفاع استاتيکی مخزن خواهد بود، اين روش يک روش تقريبی خواهد بود. ارتفاع سيال موجود در مخزن از اين طريق تعيين می شود که نشانگر چند part مخزن را بالا می رود و هر part دارای چه اندازه ای است.

 5- چرخاندن شافت با دست به آرامی در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

انجام بازرسی های لازم پيش از بهره برداری

شافت را با دست به آرامی بچرخانيد، برای اين که از آزاد بودن و راحت چرخيدن و عدم گير داشتن آن اطمينان حاصل شود. البته بايد توجه داشت که نبايد شافت را بيش از حد چرخاند زيرا اگر در سيال ذرات خارجی وجود داشته باشد و بين پروانه و شافت يا مکانيکال سيل و شافت گیر کرده باشد. چون سرعت دوران شافت پايين است اين ذرات فرصت پیدا می کنند که شافت را خراش دهند.

6- level گيری مخازن روغن مورد نياز برينگ ها در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

محفظه برينگ را قبل از هر راه اندازی بايد کاملا تميز کرد و با روغن کافی پر نمود. بعد از تميز کردن محفظه از سوراخ موجود در بالای محفظه، باید محفظه را با روغن پر کرد تا روغن به ميزان لازم برسد با استفاده از level gage سطح روغن تعيين می شود، که برای برخی از برينگ ها به صورت ظرف شيشه ای کوچکی (sigh glass) است که در بيرون housing برينگ نصب می شود. برای برخی ديگر از برينگ ها، عقربه ای بر روی housing برينگ نصب می شود که اين عقربه، تعيين کننده ارتفاع روغن در داخل محفظه برينگ خواهد بود.

راه اندازی

شير suction برای پمپ های سانتريفیوژ حتی زمانی که درسرويس نيستند، بايد کامل باز بوده تا پوسته و لوله suction ازسيال پر باشد. در پمپ های کمکی گاهی اوقات لازم می شود که پمپ سريعا در سرويس قرار گيرد. پر بودن پمپ از سيال برای اين منظور ضروری می باشد. به پر بودن پمپ و لوله مکش از سيال، آبدهی اوليه يا priming گفته می شود. از طرفی وجود سيال در داخل پمپ به طور خود کار عمل روغن کاری سطوح مکانيکال سيل را زمانی که در سرويس نيستند، فراهم می کند. بنابراين در بين سطوح هميشه روغن کافی وجود خواهد داشت. پس از راه اندازی، مکانيکال سيل، خشک به راه نيفتاده و سريعا خراب نمی شود.

2- اطمينان از بسته بودن شير discharge در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

3- هواگيری پمپ در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

هم زمان با باز کردن شير suction بايد هواگيری پمپ را انجام داد. مسيرهای هواگيری پوسته و مکانيکال سيل هم زمان با بازکردن شير suction باز شده و زماني که تنها مايع از مسيرهای هواگيری خارج شود شير هواگيری بسته می شود.

4- بررسی تمام مسيرهای cooling &flushing در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

مطمئن شويد که آب خنک کننده برای تمامی مسيرهای مورد نياز از قبيل cooling و jacket محفظه برينگ و مکانيکال سيل جريان دارد.

5- On کردن پوش باتون در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

قفل کليد استارت باز می شود و پوش باتون بيرون کشيده می شود.

6- استارت پمپ زده می شود در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ 

7- بازکردن شير dlscharge در بازرسی لازم پيش از استفاده پمپ

شير discharge به آرامی باز می شود هرگز شير discharge را در هنگام راه اندازی برای مدت طولانی نبنديد زيرا اين عمل باعث برگشت جريان به داخل پمپ گرم شدن سيال می شود که حتی می تواند منجر به بخار شدن سيال در داخل پوسته شود. در حين بازکردن شير خروجی، فشار ورودی و خروجی پمپ بايد زير نظر باشد. فشار ورودی پمپ ها نبايد از فشار ذکر شده در document پمپ مورد نظر کمتر باشد. زمانی که پمپ در سرويس است برای تنظيم دبی بايد از شير discharge استفاده کرد و اين کار را هرگز با شير suction انجام نداد.

انجام بازرسي های لازم پس از راه اندازی

1- چک کردن کليه gauge ها از قبيل فشار سنج های suction & discharge و دبی سنج ها و دماسنج ها

2- چک کردن سيستم آب بندی از لحاظ نشتی

3- چک کردن دمای مکانيکال سيل و برينگ ها و cooling حدود 60-30 دقيقه بعد از روشن کردن پمپ

4- اطمينان يافتن از کافی بودن سيال خنک کننده در قسمت هايی که نياز به خنک کاری در اند از قبيل cooling و jacket محفظه بيرينگ و مکانيکال سيل

5- چک کردن پمپ از نظر صدای غير عادی و ارتعاش

6- چک کردن موتور از نظر آمپر مصرفی

از سرويس خارج کردن پمپهای سانتريفوژ

الف) پمپ پس از خارج شدن از سرويس نياز به تعميرات دارد :

1- بستن شير discharge به اندازه حداقل جريان (minimum flow)

شير dischargeبه آرامی بسته می شود تا جريان به اندازه حداقل خود برسد به شير suction دست زده نمی شود و همانطور باز باقی می ماند . برای جلوگيری از اثر Water hammer شير dischargeبه آرامی بسته می شود تا جريان به اندازه حداقل برسد بستن آرام شير discharge،همچنين باعث کاهش شوک ناشی از توقف ناگهانی پمپ بر روی الکتروموتور و سيستم انتقال قدرت (کوپلينگ و شافت )می شود در صورتی که مسير minmum flow در خروجی وجود داشته باشد،ابتدا از باز بودن کامل شير مزبور اطمينان حاصل شده،سپس شير خروجی را به آرامی کاملا بسته شده و موتور خاموش می شود .

2- بستن شير خروجی به طور کامل

اگر minmum flow در خروجی وجود نداشته باشد،شير dischargeهمانطور که در مرحله اول گفته شد به اندازه min flow باز می ماند و پس از خاموش کردن موتور کاملا بسته می شود .در صورتی که min flow در خروجی وجود داشته باشد،شير discharge

از سرويس خارج کردن پمپهای سانتريفوژ

در مرحله اول کاملا بسته شده و پس از خاموش کردن موتور شير min flow نيز کاملا بسته می شود .

3- بستن شير suction

4- تخليه کامل پمپ از سيال

اگر پمپ داغ شده است يا پمپ سيال داغ را پمپاژ می کند ،اول بايد گذاشت تا پمپ خنک شود و سپس عمل discharge را انجام داد،زيرا باعث آسيب ديدگی و سوختگی خواهد شد. برای تخليه پمپ،ابتدا شير venting که در بالای پوسته نصب شده است،باز شده و سپس شير discharge انجام داد،زيرا باعث آسيب ديدگی و سوختگی خواهد شد.برای تخليه پمپ،ابتدا شير ventingکه در بالای پوسته نصب شده است،باز شده و سپس شير discharge در پايين پوسته باز می شود وسيال از داخل پمپ به طور کامل تخليه می شود .

5- بررسی شرايط تر از بودن پمپ قبل از باز کردن پمپ

تراز بودن کوپلينگ در طور زمان ممکن است به هم بخورد. بنابراين بايد در دوره های زمانی مناسب،مرتبا چک شودقبل ازباز کردن پمپ ازالکتروموتور بايد استفاده از indicator شرايط هم محوری چک شود و اعداد يادداشت شوند تا از هم محوری پمپ و موتور و عدم وجود مشکل در اين زمينه اطمينان حاصل نمود .

ثبت پارامترها وانجام بازرسيها لازم در بازرسی لازم پيش ازاستفاده پمپ

الف – چک و ثبت متغيرها:

متغيرهای پمپ عبارت هستند از فشار،آمپر مصرفی و دبی چک وثبت دبی توسط کنترل روم انجام می شود . فشار خروجی پمپ و آمپر مصرفی در برگه ای به نام log sheet  يادداشت می شود . اپراتور برای اطمينان از عملکرد صحيح پمپ در ساعتهای مشخص شده،از روی gageهای مربوط مقادير فشار خروجی وآمپر مصرفی را ياداشت می کنددرصورتی که اعدادازمحدوده مجاز ذکر شده در log sheet بيشتر يا کمتر شود،اپراتور می بايست با مراجعه به تجربيات خود و همچنين استفاده از بخش troubleshooting اين نرم افزار،اشکال مربوط را شناسايی و نسبت به رفع آن اقدام کند.

ب – بازرسی لازم :

1)بررسی suction strainer در بازرسی لازم پيش ازاستفاده پمپ 

يکی از دلايل پايين بودن فشارو دبی ،گرفتگی در فيلتر يا strainer می باشد از اين رو بررسی strainerجهت اطمينان از گرفتگی لازم می باشد . گاهی اوقات دو فشار سنج در 2 طرف strainer نصب می شود و از روی افت فشار ايجاد شده می توان به وجود گرفتگی در strainerپی برد ولی بيشتر اوقات فشار سنج برای strainerوجود ندارد در صورتی عدم وجود فشار سنج برای  strainerروشی برای بازرسی وجود ندارد و تنها در صورت پايين بودن فشار و دبی با بازکردن فيلتر و strainerمی توان به وجود گرفتگی در Strainer پی برد .

ثبت پارمترها و انجام بازرسيها لازم

2- چک کردن پمپ از نظر صداهای غير معمول ويا ارتعاشات در بازرسی لازم پيش ازاستفاده پمپ

درصورت وجود ارتعاش به قسمت trouble shooting مراجعه شود .

3- چک کردن level روغن در بازرسی لازم پيش ازاستفاده پمپ

وجود روغن زياد در housing بيرنگ باعث گرم شدن گرم شدن بيرنگ شود کاهش روغن می تواند باعث خشک کارکردن بيرينگ وخرابی سريع آن شود.ازاين رو level روغن دربيرينگ ها بايستی درهنگام ثبت پارامترهای فشاروآمپرتوسط اپراتور بررسی شود.بازرسی level روغن ازطريق sigh glass ويا gageموجود در housing  بيرينگ انجام می شود .

4- بازرسی آب بندها و اتصالات و پوسته از لحاظ نشتی

سيستم آب بندی بايستی از نظر نشتی بررسی شود.اين امر بويژه در چند ساعت اوليه راه اندازی اهميت خاصی دارد.در پمپ هايی که از packing برای آب بندی استفاده می شود،بهتر است همواره مقداری نشتی وجود داشته باشد.اين امر به روانکاری و خنک کاری سيستم آب بندی packingو افزايش طول عمرآن کمک می کند . مقدار نشتی مجاز برای سيستم آب بندی packing60-30قطره دردقيقه است.مکانيکال سيل بايستی فاقد نشتی باشد .

5- بازرسی بيرينگ ها وآب بنديها و پوسته پمپ از لحاظ گرم شدن

ثبت پارمترها و انجام بازرسيها لازم

چنددقيقه بعد از  راه اندازی پمپ،housing بطرينگ های پمپ و الکتروموتور  را بادست لمس کنيد تا از عادی بودن دمای housingبيرينگ اطمينان حاصل شود.در هنگام لمس کردن ياتاقانهای الکتروموتور ،همواره از پشت دست خود استفاده کنيد تا رد صورت وجود اتصال در بدنه،دچار برق گرفتگی نشويد.(دست به بيرون پرتاب می شود .) در صورت گرم شدن ياتاقان،برای ريشه يابی علت آن به قسمت عيوب و نحوه تشخيص مراجعه شود.

دست خودرابرروی محفظه سيستم آب بندی قرار داده ودمای آن را چک کنيد.در صورتی که محفظه گرم شده باشد،بايدعلت ريشه يابی شود.يکی ازدلايل گرم شدن سيستم آب بندی،عدم خنک کاری وانسداد مسيرهای coolingيا flushing می باشد .

پوسته پمپ نيز به طريق مشابه يعنی با گذاشتن دست بر روی آن چک شود اگر پوسته پمپ داغ است،به قسمت عيوب و نحوه تشخيص مراجعه شود .

6- بررسی درجه حرارت ورودی و خروجی مايع خنک کننده و سيستم flushing

در صورت وجود jacket برای مکانيکال سيل و بيرينگ و سيستم flushingبرای مکانيکال سيل،درجه ورودی و خروجی و دبی مايع خنک کننده ويا شستشو کننده بايستی مرتبا بررسی شود . اگر پديده chocking در اين مسير اتفاق می افتد چون عمل fflushing &cooling انجام نمی شود،بنابراين دمای مکانيکل سيل وبيرينگ بالا رفته که افزايش دما باعث خرابی مکانيکال سيل و بيرينگ خواهد شد .