جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

روش اندازه گیری دهش در یک لوله عمود اندازه گیری دهش یک لوله عمودی -6-1 اندازه­ گیری هد (Head measurement) اندازه گیری دهش یک لوله عمودی، هد کمیتی است که برای بیان حجم انرژی مایع در یک واحد وزن مایع- با مرجع قرار دادن یک ارتفاع اختیاری- استفاده می­شود. با توجه به اینکه انرژی به صورت [...]