روش اندازه گیری دهش در یک لوله عمود

اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

-6-1 اندازه­ گیری هد (Head measurement)

اندازه گیری دهش یک لوله عمودی، هد کمیتی است که برای بیان حجم انرژی مایع در یک واحد وزن مایع- با مرجع قرار دادن یک ارتفاع اختیاری- استفاده می­شود. با توجه به اینکه انرژی به صورت فوت-پوند در هر پوند مایع بیان می­گردد کل کمیت­های هد نیز در واحد فوت مایع هستند(دارای این بعد هستند). واحد اندازه­گیری هد فوت است. رابطه میان فشار بیان شده در واحد پوند  در هر اینچ مربع و هد که به صورت فوت بیان می­گردد از این قرار است:

در دستگاه USCS     [8-35]

در دستگاه SI       ]    36-8[

که در اینجا

W  = وزن مخصوص،(kg/l) lb/f3

sp.gr. = گرانش خاص سیال

مطلبی که در پی می­آید توسط انستیتو هیدرولیک ارائه شده است و در برنامة تست دفتر منابع طبیعی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است:

ضروری است که در نقطة اتصال ادوات جریان یکنواخت باشد و بنابر همین اصل ضروری است که اندازه­گیری فشار یا هد در بخشی از لوله صورت گیرد که سطح مقطع ثابت و صاف است. برای حصول اطمینان از یکنواخت بودن جریان، در هنگام اندازه­گیری می­بایست 5 تا 10 برابر قطر لوله از هرگونه زانویی، قطعة انحنادار و یا هر نوع قطعه­ای که در برابر جریان مانع ایجاد می­کند فاصله گرفت.

نکاتی که در پی می­آید در هنگام استفاده از Orifice در ادوات سنجش فشار و همچنین در مورد نقطة اتصال آنها می­بایست لحاظ گردد: Orifice در لوله می­بایست نسبت به دیوارة گذرگاه آب آزاد و روان باشد. دیوارة گذرگاه آب می­بایست بدون زبری و دارای سطح مقطع ثابت باشد. در فاصلة 12 اینچ جلوتر از Orifice هرگونه برآمدگی یا زبری در صورت نیاز می­بایست بوسیلة سوهان یا کاغذ سنباده برطرف گردد. Orifice می­بایست قطری بین 4/1 تا 8/1 اینچ داشته باشد و درازی آن نیز می­بایست دو برابر باشد. لبه­های Orifice می­بایست کاملا مماس بر دیوارة گذرگاه آب باشد و فاقد هرگونه زائده باشد. دو شیر فشاری که در شکل 27 -8خواهید دید نشان­دهندة شیرهایی هستند که با شرایط مطروحه در اینجا مطابقت دارند. در صورتی که بیشتر از یک شیر فشار  در قسمت اندازه­گیری نیاز باشد اتصالات شیری مناسب و جداگانه می­بایست برای هر شیر در نظر گرفته شود؛ راه دیگر این است که از ادوات اندازه­گیری دیگری استفاده شود.

تصاویر 21-8 تا 26-8 چیدمان مناسب برای انواع ادوات و فرمولهایی برای تبدیل درجه­هایی که بر روی ادوات خوانده می­شوند در واحد فوت مایع پمپ شونده ارائه می­دهند. در این تصاویر ضرایبی نیز برای تصحیح هد سرعت موجود در لوله­های مکش و تخلیه ارائه شده است.

شکل 21-8

شکل 22-8

سطح مبنا در پمپهای شفت افقی، خط محور پمپ است و در پمپهای شفت عمودی چشمی پروانه است. ادوات قابل استفاده عبارتند از:  ستون­های آب یا مانومترهای آبی در مواردی که فشار نرمال است و در مواردی که فشار بالا باشد از مانومترهای جیوه­ای، گیج­های بوردون و مبدلهای الکتریکی فشار به هنگام استفاده از ستون­های آب باید دقت کرد تا از اشتباهات ناشی از اختلاف دمایی میان

شکل 23-8

آبی که در گیج است و آب موجود در پمپ اجتناب شود.

 

  8-6-2 تعاریف و نمادهای مربوط به اندازه گیری هد (Head measurement definitions)

نمادهای استفاده شده در این بخش برای اندازه­گیری و بیان هد نمادهایی هستند که در نظامنامه تست توان پمپها منتشرشده توسط ASME و استانداردهای پمپ منتشر شده توسط انستیتو هیدرولیک (ویرایش 2000) استفاده شده­اند. نمادهایی که در پی می­آید در تصاویر 21-8تا27-8 کاربرد دارند البته در صورتی که از تغییرات دمایی صرف نظر شده باشد.

H = هد کل یا هد دینامیک= انرژی افزوده شده در هر پوند مایع که توسط پمپ به سیال داده شده است و بنابراین با اختلاف جبری هد کل تخلیه و هد کل مکش برابر است؛ در صورتی که مقادیر متناظر hdو hs بر حسب ارتفاع مبنا زیر فشار اتمسفری باشد hdو hs منفی خواهند بود.

 

Hgd = عدد یا درجة خوانده شده گیج تخلیه، ft H2O

Hgs = عدد یا درجة خوانده شده گیج مکش، ft H2O

هر دو گیج تخلیه و مکش می­توانند از نوع مانومترهای آبی­ای که بیواسطه خوانده می­شوند و یا مانومترهای تبدیلی جیوه­ای و یا گیج­های فشار  کالیبره شدة بوردون باشند.

Zd = ارتفاع گیج تخلیه، ft

Zs = ارتفاع گیج مکش، ft

Yd = میزان بالا بودن نقطة اتصال گیج تخلیه نسبت به ارتفاع مبنا

Ys = میزان بالا بودن نقطة اتصال گیج مکش نسبت به ارتفاع مبنا

Vd = سرعت متوسط آب در لولة تخلیه در نقطة اتصال گیج، f/s

Vs = سرعت متوسط آب در لولة مکش در نقطة اتصال گیج، f/s

hd = میزان بالا بودن هد کل تخلیه نسبت به فشار اتمسفری بر حسب ارتفاع مبنا، ft

hs = میزان بالا بودن هد کل مکش نسبت به فشار اتمسفری بر حسب ارتفاع مبنا، ft

hvs = هد سرعت در لولة مکش (V2s/2g)، ft

hvd = هد سرعت در لولة تخلیه (V2d/2g)، ft

NPSHA = خالص هد مثبت و در دسترس در بخش مکش = هد کل مکش که در نازل تخلیه بر حسب یطح مبنا تعیین شده است و فشار بخار مطلق سیال پمپ شونده از آن کم شده استNPSHA=ha-Hvpa+ha))

hsa = هد مکش کل مطلق(ha+hs)

Hvpa = فشار بخار سیال، فوت مطلق

ha = فشار اتمسفری، فوت مطلق

8-6-3 اندازه­ گیری هد با گیج­­های آبی(Head measurement by water guage) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

مثالهای زیر نشان می­دهد که چگونه هد را در پمپهای سانتریفیوژی- در دو حالتی که گیج بالای فشار اتمسفری و یا زیر آن باشد- محاسبه کنیم.

مثال : در شکل 21-8   فشار در نقطة اتصال گیج (a) بالاتر از فشار اتمسفری است و خط میان لولة مکش مگیج به طور کامل پر از آب شده است. از معادلات زیر استفاده می­کنیم:

]37-8       [

]38-8 [

مثال: در شکل 22-8   فشار در نقطة اتصال گیج (a) زیر فشار اتمسفری است. از معادلة زیر استفاده می­شود:]    39-8 [

منفی بودن نماد Zs بیانگر اینست که درجة صفر گیج در زیر سطح مبنا قرار دارد.

مثال: در شکل 23- 8  فشار در نقطة اتصال گیج (a) زیر فشار اتمسفری است و خط بین لولة تخلیه ( یا مکش) و گیج کاملا از هوا پر شده است. معادلات زیر به کار می­روند:

  

8-6-4 اندازه­ گیری هد با گیج جیوه­ای (Head measurement by mercury guage) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

مثالهایی که در پی می­آید چگونگی استفاده از گیج­های جیوه­ای برای اندازه­گیری هد در چیدمان پمپ سانتریفیوژی را نشان می­دهند.

مثال: در شکل 24-8   فشار در نقطة اتصال گیج (a) بالاتر از  فشار اتمسفری است و خط اتصال کاملا با آب پر شده است. معادله زیر به کار می­رود:

که در اینجا

Wm = وزن مخصوص جیوه

W   = وزن مخصوص مایع پمپ شونده

hg  = درجة خوانده شده روی گیج مکش یا تخلیه است

مقادیر  Y، Z ، h و V در صورتی که بدون اندیس باشند برای اندازه­گیری هد تخلیه و مکش به طور برابر کاربرد دارند.

مثال:  در شکل 25-8   فشار زیر فشار اتمسفری است و خط اتصال به طور کامل با هوا پر شده است و حلقه به بالا صعود کرده است تا از گذر آب از ستون جیوه جلوگیری کند. معادله زیر به کار می­رود:

8-6-5 اندازه­ گیری هد با گیج­های جیوه­ای اختلاف سنج (Measuring the head  by mercury guage) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

شکل 26-8  چیدمانی از یک پمپ سانتریفیوژی را نشان می­دهد که در آن یک گیج جیوه­ای اختلاف سنج برای اندازه­گیری هد استفاده شده است. زمانی که این نوع گیج استفاده شود و خطوط اتصال کاملا پر از آب باشند.

معادله صحیح از این قرار خواهد بود:

علاوه بر گیج اختلاف سنج، یک گیج مکش نیز می­تواند جداگانه استفاده شود. همانطور که در تصاویر 22-8 تا 25-8 نشان داده شده است. در این مورد معادله از این قرار خواهد بود:

8-7-1 اندازه­گیری توان (Power measurement) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

توان ورودی پمپ را می­توان به کمک یک موتور کالیبره شده، یک توان سنج انتقالی (Transmissiondynamometer) و یا یک توان سنج پیچشی (Torsiondynamometer) یا پیچش سنج معین کرد. عموما در غالب شیوه­های اندازه­گیری توان از استانداردهای پمپ منتشر شده توسط انستیتو هیدرولیک (ANSI/HI 2000) استفاده می­گردد.

موتورهای کالیبره شده در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

در هنگام استفاده از موتور کالیبره شده برای اندازه­گیری توان ورودی، می­بایست این توان ورودی در ترمینال­های موتور اندازه­گیری شود تا از تاثیر هرگونه تلفات خطی که ممکن است بین تابلوی فرمان و رانشگر اتفاق بیافتد در اندازه­گیری توان برحذر باشیم. منحنی­های کالیبراسیون تایید شدة موتور می­بایست فراهم شده باشد. کالیبراسیون می­بایست بر مقدار دقیق و واقعی ورودی- خروجی راندمان موتور دلالت داشته باشد و از شیوه­های سنتی تعیین راندمان به صورت اختیاری، می­بایست اجتناب کرد. در سنجش توان ورودی تمام موتورها می­بایست از سنجشگرهای الکتریکی کالیبره- از نوع آزمایشگاهی- به علاوة ترانسفورمرها استفاده کرد.

 

8-7-2 توان سنج انتقالی (Transmission power meter) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

زمانی که توان ورودی بوسیلة توان سنج انتقالی تعیین شد توان سنج می­بایست در وضعیت بی­باری و بیکاری پیش از اینکه تست صورت گیرد بالانس شده باشد تطابق بالانس با وزنهای استاندارد می­بایست چک شده باشد. پس از تست نیز می­بایست بالانس بودن و توازن دوباره بررسی شود تا از عدم تغییر شرایط اطمینان حاصل شود. در صورتی که تغییرات محسوس و قابل اعتنا باشد تست می­باید دوباره صورت گیرد. اندازه­گیری دقیق سرعت اهمیت اساسی دارد و نباید بیشتر از %1 با سرعت اسمی پمپ تفاوت داشته باشد. در ذیل عنوان محاسبات به توان ورودی محاسبه شده اشاره خواهیم کرد.

 

8-7-3 توان سنج پیچشی (Power meter coil) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

توان سنج پیچشی از یک شفت طویل تشکیل شده است که کرنش پیچشی آن- در زمان دوران در سرعت فرضی و تحویل دادن گشتاور فرضی- با استفاده از برخی روشهای استاندارد سنجیده می­شود. وقتی که بخواهیم توان ورودی پمپ را با ستفاده از توان­سنج پیچشی تعیین کنیم پیش از تست می­بایست

توان­سنج را به صورت استاتیک در حالت بی­باری کالیبره کنیم. این کار با اندازه گرفتن انحراف زاویه­ای در گشتاور فرضی انجام می­پذیرد.

بلافاصله قبل و بعد از تست، توان سنج پیچشی می­بایست به صورت دینامیک در سرعت اسمی کالیبره شود. کالیبره کردن توان­سنج پس از انجام تست می­بایست در محدودۀ 5/0 درصدی کالیبراسیون اولیة باشد. در طول تست، سرعت نباید بیشتر از % 1 نسبت به سرعت اسمی پمپ تغییر داشته باشد. محدودة دمایی توان­سنج پیچشی در طول تست می­بایست درحدود F˚10  دمای ثبت شده در حین کالیبراسیون دینامیک باشد. در شرایطی که تغییرات بالاتر از میزان مجاز باشد تست می­بایست دوباره صورت گیرد. محاسبات توان ورودی در ادامه ارائه خواهد شد.

8-8 اندازه­گیری سرعت (Velocity tools) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

سرعت پمپ تحت تست با استفاده از یکی از روشهای زیر تعیین می­گردد:

– دورسنج (Revolution counter)

– تاکومتر (Tachometer)

-دستگاه چرخان( Stroboscopic device)

– شمارشگر الکترونیکی (Electronic counter)

در تمام موارد بالا ادوات استفاده شده می­بایست قبل از تست به دقت کالیبره شده باشند تا از اینکه آنها قادر به نمایش سرعت در محدودة دقتی مورد نظر هستند اطمینان حاصل شود. دقت پذیرفته شدة این ادوات %1± است. از آنجایی که نوسانات در توان پمپ باعث تغییرات متناوب سرعت می­شود حداقل می­بایست پنج تست در فواصل زمانی متفاوت صورت گیرد تا به سرعت متوسط برسیم.

8-9-1 محاسبات (Calculation)

8-9-2 توان پمپ(Power pump)

توان خروجی در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی :

توان آب یا کار مفید انجام شده توسط پمپ از طریق این فرمول به دست می­آید:

در دستگاه ]USCS45-8[

در دستگاه SI     ]46-8[

در صورتی که گرانش مخصوص مایع برابر با 1 باشد ووزن مخصوص مایع در دمای F˚68 (C˚20) برابر با     lb/ ft3 62.3 باشد فرمول از این قرار است:

در دستگاه USCS    ]47-8[

در دستگاه SI          ] 48-8[

توان ورودی در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی :

توان مورد نیاز برای رانش پمپ از طریق فرمول زیر به دست می­آید:

در دستگاه USCS             [8-49]

در دستگاه SI            ]       50-8[

راندمان پمپ از طریق فرمول زیر به دست می­آید:

]           51-8[

توان الکتریکی ورودی موتور عبارت است از:

در دستگاه USCS      ]52-8[

در دستگاهSI         [8-53]                            ]

کیلووات ورودی موتور عبارت است از:

راندمان پمپ در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی :

راندمان کلی یک واحد پمپاژ که رانشگر آن یک موتور الکتریکی باشد از قرار زیر است:

 

8-9-3 تنظیمات سرعت (Velocity arranging) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

بهترین و استاندارد­ ترین روش در تست سرعت پمپ استفاده از یک موتور عملی و واقعی است در حین تست است. به هرحال در مواردی که بخواهیم منحنی­های حاصله از تست را بکشیم ضرورت پیدا می­کند که مقادیر را برحسب سرعت اسمی پمپ تصحیح کنیم. سرعت اسمی پمپ می­بایست همیشه کمتر از سرعت تست باشد به این دلیل که حتی کوچکترین افزایش سرعت از حد سرعت تست مککن است باعث شود که پمپ وارد ناحیة نوسان­دار و ناایستا شود. همچنین توصیه شده است که تغییر سرعت از سرعت تست به سرعت اسمی نباید بیشتر از % 3  باشد.

برای اینکه بخواهیم مقدار دبی پمپ، هد، توان و NPSH را از مقادیر ثبت شده در حین تست، برای یک سرعت دیگر تنظیم کنیم از فرمولهای زیر می­باید استفاده کنیم:

ظرفیت در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی :

-57]8[

که در اینجا

Q1 = مقدار دبی در سرعت تست، gpm(m3/h)

Q2 = مقدار دبی در سرعت اسمی، gpm(m3/s)

N1 = سرعت تست، rpm

N5= سرعت اسمی، rpm

هد:]                            58-8[

که در اینجا

H1 = هد در سرعت تست، ft (m)

H2 = هد در سرعت اسمی، ft (m)

توان: در دستگاه USCS                ]59-8[

توان: در دستگاه SI                         [8-60]

که در اینجا

hp1  = توان در سرعت تست، hp

hp2  = توان در سرعت اسمی، hp

kW1 = توان در سرعت تست، kW

kW2 = توان در سرعت اسمی، kW

خالص هد مثبت در قسمت مکش در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی :

 

]                               61-8[

که در اینجا

NPSH1 = خالص هد مثبت در قسمت مکش در سرعت تست، ft(m)

NPSH2= خالص هد مثبت در قسمت مکش در سرعت اسمی، ft(m)

انجام تستهای فروش و میدانی در سرعتهای بالاتر و پایین­تر تنها زمانی مجاز است که هیچ گزینة دیگری موجود نباشد. در این صورت قوانین همبستگی می­بایست برای حفظ شباهت میان شرایط تست و واقعی لحاظ گردد. این رابطه به صورت زیر قابل بیان است:] 62-8[

تست = Q1 = مقدار دبی و H1 = هد در N1 = rpm

واقعی = Q = مقدار دبی و   H = هد در N  = rpm

8-10-1 ثبت اطلاعات(Recording data)

8-10-2 اطلاعات(Data)

همانند بسیاری از تستها و آزمایشگاههای تست در اینجا نیز از یک فرم اطلاعات تست استفاده می­شود. یک فرم برای ضبط اطلاعات مرتبط با عملکرد پمپ در تصویر 28-8 نشان داده شده است. شماره سریال تولید کننده، نوع و اندازه یا سایر مسایل مرتبط با هویت و شناسایی یک پمپ و رانشگر آن می­بایست به دقت ضبط شود تا از اشتباه شدن آن با سایر پمپها جلوگیری شود. نه تنها ابعاد و شرایط فیزیکی ماشین تست شده بلکه سایر قطعات و ادواتی که در نتایج حاصلة تست سهیم هستند نیز باید مورد اشاره قرار گیرند.

8-10-3 رسم نتایج تست(Recording test results) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

به هنگام رسم منحنی­های حاصله از نتایج تست باید آگاه بود که هر نقطه­ای ممکن است اشتباه باشد اما مجموع نقاط می­بایست یک مسیر را ایجاد کند. صرف نظر از برخی عوامل خارجی که باعث تغییر تند و سریع میزان شیب منحنی می­گردند می­توان یک منحنی ملایم که ضرورتا هم نباید تمام نقاط را در بربگیرد ترسیم کرد. شکل 29-8 یک نمونه گرافیکی است که نحوه تعیین عملکرد پمپ به همراه هد کل، توان ورودی و راندمان را به صورت درصدی نشان می­دهد. در این نمونه نقاط هم­ سطح در محور افقی مختصات (خط صاف) نشان دهنده ظرفیت پمپ است.

شماره سفارش مشتری:

نام مشتری:

شماره آزمایش:

زمان آزمایش:

پروژه:

شماره واحد:

شماره سفارش سازنده:

نام کارشناس:

درصد بازده کلی:

دور موتور:

میزان هد کل:

   ظرفیت (m3/h ):

شماره سریال:

قدرت موتور(اسب بخار):

نوع:

هد پمپ:

تفاوت بین رانش و مکش:

اندازه رانش:

عامل تبدیل:

روش اندازه گیری رانش:

اندازه:

نوع پمپ:

قطر داخلی رانش:

قطر داخلی مکش:

اندازه مکش:

شماره سریال:

سازنده:

چند مرحله ای

تعداد راه اندازی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

هد

فشار(psi)

هد

اندازه به متر آب

سرعت هد

هد کل

ظرفیت

جریان(m3/h)

داده های قدرت

ولتاژ موتور

آمپر

کیلووات

قدرت کل(اسب بخار)

کارآیی موتور

سرعت

راندمان پمپ

کارآیی کل

شکل27-8:نمونه فرم برای ثبت اطلاعات مربوط به تست عملکرد پمپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 28-8:عملکرد ترسیم شده پمپ

 

8-10-4 تست کردن مدل (Testing model) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

مدلها بنا بر یکی از دلایل زیر تست می­گردند:

– گسترش و توسعه ایده­های جدید

– به دست دان معیاری به تولید کننده برای محدوده ضمانت عملکرد و راندمان

– حصول اطمینان برای خریدار که الزامات رعایت گشته است

– جایگزین کردن و یا تکمیل تست میدانی الگو

– مقایسه عملکرد چندین مدل

باید دانست که تستهای مدل که پیش از طراحی و نصب نهایی واحدهای بزرگ صورت می­گیرد اطمینان بالایی از عملکرد رضایت بخش پمپ به دست می­دهد.

8-10-5 روال تست (Routine testing) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

مدل می­بایست از نظر هندسی شباهت کامل به نمونه داشته باشد (منظورمان شباهت کل قطعات مرتبط با سیال است که بین ورودی و خروجی پمپ قرار دارند). مدل می­بایست همانند نمونه در هر دو حالت شفت افقی و عمودی تست شده باشد. سرعت مشخصه مدل در هر تست می­بایست با نمونه نصب شده برابر باشد. هد مکش یا ارتفاع نظیر مکش (مکش از عمق) می­بایست مقدار یکسان داشته باشد.اگر قطر مدل عبارت از D1 و قطر نمونه عبارت از

D باشد در نتیجه باید که سرعت مدل (N1) و ظرفیت آن (N1) تحت تست هد (H1) با روابط زیر همخوانی داشته باشد:

] 63-8[

به هنگام تست یک مدل با سایز کوچکتر تحت شرایط پیشین، شباهت هیدرولیکی کاملا امنی نخواهیم داشت مگر اینکه زبری سطوح پروانه و محفظةپمپ یکسان باشد. حتی با وجود یکسان بودن بافت و ساختار سطوح مدل و نمونه، باز هم راندمان مدل کمتر از راندمان نمونه خواهد بود.

می­توان راندمان پمپ مدل را به راحتی بالا برد تا با راندمان نمونه تطابق پیدا کند. برای این منظور از فرمول زیر استفاده می­کنیم:

]64-8[

مقدار توان n را می­بایست برای پمپ نوع فرضی و پمپ فرضی آزمایشی بر اساس مقایسه راندمان­های مدل و نمونه معین کرد. استانداردهای انستیتو هیدرولیک اعلام می­دارد که مقدار n  می­تواند از صفر (زمانی که زبری سطح و کلرنس مدل و نمونه در تناسب با سایز آنها باشد) تا 26/0 (زمانی که زبری مطلق هر دو برابر باشد) متغیر باشد.

مثال: مثالی که در پی می­آید توسط انستیتو هیدرولیک برای تست مدل ارائه شده است:

یک پمپ تک مرحله­ای برای انتقال 200ft3/s به ارتفاع 400ft در سرعت 450rpm با هد مکش مثبت 10 ft (که شامل هد سرعت نیز هست) پروانه ای به قطر 6.8 ft دارد. این پمپ برای تست فروش یا آزمایشگاهی بسیار بزرگ است. یک مدل دارای پروانة 18-in و در هد پایین­تر معادل 320ft به جای آن تست می­گردد. سرعت، ظرفیت و هد مکش برای این تست می­بایست چه مقدار باشند؟با بکار بردن معادلات بالا

در دستگاه USCS

در دستگاه SI

سرعت مشخصة نمونه برابر است با:

در دستگاه USCS

در دستگاه SI

و سرعت مدل برابر است با:

در دستگاه USCS

در دستگاه SI

فاکتور کاویتاسیون برای نصب میدانی در دمای 80 F در بالاترین میزان محتمل فرض می­گردد و Hb= 32.8 ft برابر با مقدار زیر خواهد بود:

در دستگاه USCS

در دستگاه SI

که در اینجا

Hb = has- Hvpa(فشار اتمسفری مطلق- فشار بخار مطلق)

Hs = فاصله از مبنا تا سطح مکش

که می­بایست در تست یکسان باشد. به همراه دمای آب که آن نیز تقریبا یکسان است

در دستگاه USCS

در دستگاه SI

بنابراین مدل می­بایست با هد مکش مثبت معادل 14.6 ft تست شود تا بتواند شرایط میدانی را فراهم کند.

معمولا یکی از الزامات به هنگام استفاده از تستهای مدل- به عنوان تستهای پذیرش و قبول- حصول اطمینان از وجود شباهت هندسی میان مدل و نمونة نصب شده است. برای این منظور مقدار صحیح و دقیق ابعاد خاص و ضروری می­بایست تعیین شده باشد. همچنین مقدار اختلاف هندسی مجاز میان مدل و نمونه می­بایست به صورت کتبی پیش از انجام تست مورد توافق واقع شود.

8-11 تست کردن پمپهای غیر سانتریفیوژی(Testing other pumps not centrifugal) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

بزرگترین دستة پمپها بعد از پمپهای سانتریفیوژی پمپهای جابجایی هستند. این دسته شامل پمپهای جابجایی از نوع دورانی، رفت و برگشتی، پیچی و سایر انواع می­گردد. تست این دسته از پمپها بسیار به نحوة تست پمپهای سانتریفیوژی شباهت دارد. معمولا ظرفیت این پمپها پایین است و هدشان بیشتر است. اما شیوه و نحوة اندازه گیری در همة این پمپها یکسان است. انستیتو هیدرولیک در استانداردهای منتشره (ANSI/HI) ویرایش 2000 به طور کامل نحوة تست پمپهای دورانی و رفت و برگشتی را پوشش داده است.

تست پمپهایی که در محدودة طبقه بندی گستردة سانتیرفیوژی ها و جابجایی ­ها قرار ندارند معمولا بسیار خاص است و در هر مورد بخصوص جداگانه عمل می­شود. روشهای تست این قبیل پمپها معمولاً در دفترچه­های اختصاصی سازنده به روشنی و همراه با جزئیات ذکر می­گردد؛ در غیر این صورت توافق میان طرفین پیش از شروع تست می­بایست صورت گیرد. تست پمپهای مکنده و یا پمپهای جت در این مقوله قرار می­گیرد.

8-12 سایر تست ها (Other tests) در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی در اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

در حین تست پمپ پدیده­های قابل توجه دیگری نیز وجود دارند که می­بایست لحاظ شوند و ثبت گردند. این پدیده­ای که معمولا  گزارش می­شوند عبارتند از ارتعاش و اغتشاشات صوتی (نویز).

محدودة پذیرفتنی برای ارتعاشات و اغتشاشات صوتی با ذکر ادواتی که برای سنجش آنها استفاده می­شود کاملا خاص و اختیاری است و معمولا در قرارداد ذکر می­گردد. چنانچه پمپ در شریط خاصی نصب خواهد شد این شرایط محیطی نیز می­بایست لحاظ گردد.