اندازه گيري صدا ( Sound measurements )

3-9 اندازه گيري صدا  ( Sound measurements )
گوش انسان مي تواند صداهايي با فركانس هاي متفاوت را تشخيص دهد . صداهايي كه داراي فركانس خيلي بالا يا خيلي پايين هستند بايد از صداهايي كه در حد 1000-2000 Hz هستند قوي تر باشند تا بتوان انرژي آنها را بطور يكسان درك كرد .

فيلترهاي گوناگوني كه سطوح سنجش شده در فركانس هاي بالا و پايين را تنظيم مي كنند ، براي افزايش توانايي شنوايي انسان مورد استفاده قرار ميگيرند . هنگام اندازه گيري صدا معمولاً از يك فيلتر A استفاده مي شود و صدا به عنوان dB  اندازه گيري مي شود .

3-6-1 رابطه متقابل چندين منبع صدا  ( Interaction of several sound sources ) در اندازه گيري صدا

وقتي كه بيش از يك منبع توليد صدا در اتاق وجود داشته باشد ، فشار صدا افزايش مي يابد . با اين وجود به اين علت كه سطح فشار صدا بصورت لگاريتمي تعريف مي شود . بنابراين نمي توانيد سطوح فشار صدا را به صورت جبري اضافه كنيد . وقتي كه بيش از دو منبع صدا وجود داشته باشد ، بايد ابتدا دو منبع صدا را به مجموع رقم محاسبه شده اضافه كنيد و سپس منبع ديگري اضافه مي شود و ….

به عنوان مثال يك قانون حفظي وقتي كه دو منبع صدا با سطوح يكسان اضافه شود ، در نتيجه فشار تا 3dB افزايش
مي يابد . وقتي كه ده منبع صدا با سطوح يكسان اضافه شوند ، فشار به اندازه 10 dB  افزايش مي يابد :

صداهاي پس زمينه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . اين صدا ها به عنوان منبع جداگانه اي مي باشند و مقدار آن از مجموع منبع هاي ديگر توليد صدا كسر مي شود .

3-6-1 كاهش صدا  ( Sound reduction ) در اندازه گيري صدا

پنج روش متفاوت براي كاهش صدا وجود دارد . عايق صدا ، جذب صدا ، عايق ارتعاش ، تضعيف كننده ارتعاش و كاهش دادن منبع صدا ، عايق صدا شامل يك مانع صوتي است كه بين منبع صدا و دريافت كننده نصب مي شود .

اين به اين معني است كه بنابر ناحيه مورد تسلط مانع و ويژگي هاي عايق ، فقط قسمتي از صدا مي تواند عايق شود . موانع سنگين تر نسبت به موانع سبك تر مؤثر تر مي باشند .

جذب صدا شامل منبع صدايي است كه توسط مواد جذب كننده متخلخل و سبكي احاطه شده است ، اين ماده جذب كننده به يك مانع متصل است . جذب كننده هاي ضخيم تر نسبت به جذب كننده هاي سبك مؤثرتر هستند و بطور معمول چگالي ها براي اسفنج پلي يورتان تقريباً  kg / 10  و براي پشم معدني تقريباً  kg / 150 است . عايق ارتعاش براي جلوگيري از عبور ارتعاش از يك قسمت از ساختار به قسمت ديگر به كار ميرود . يك مشكل رايج اين است كه ارتعاشات از يك ماشيني كه بطور دروني نصب شده است به موانع اطراف و يا به كف زمين منتقل مي شوند . فنرهاي فولادي ، چوب پنبه، پلاستيك و لاستيك از جمله مواد عايق ارتعاش هستند . انتخاب مواد و انداگذاري توسط فركانس ارتعاش و مقاومت در برابر دستگاهها تعيين مي شود .

تضعيف كننده ارتعاش ( ارتعاش گير ) شامل ساختاري است كه از مواد لاستيكي تشكيل شده است و ضريب تغييرات ارتجاعي بالايي دارد . وقتي كه سطح ارتعاش گير به اندازه كافي ضخيم باشد ، به عنوان مثال يك ديوار بطور مؤثري از ارتعاش ممانعت مي كند و بدين ترتيب شروع به از بين بردن صدا ميكند .

ارتعاش گيرها اگر چه از نظر هزينه مقرون به صرفه هستند ولي نتايج چندان خوبي ارائه نمي دهند . بدين ترتيب سطح كلي صداي ماشين تقريباً تا  5 dB  كاهش مي يابد در حاليكه با تلفيق اين روش ها   مي توان صدا را تا 15-25 dB  كاهش داد .

3-6-2 سر و صداي ايجاد شده توسط تأسيسات كمپرسور در اندازه گيري صدا

 ( Noise with compressor installations )

سطح سر و صداي كمپرسور از روي دستگاه و در محوطه باز اندازه گيري مي شود . وقتي كه كمپرسور در اتاق نصب
مي شود ، تحت تأثير ويژگي هاي اتاق قرار ميگيرد . اندازه اتاق ، مواد بكار رفته در ديوار و سقف و نيز وجود دستگاههاي ديگر در اتاق همگي مهم هستند .

بعلاوه قرار دادن كمپرسور در اتاق دقيقاً از زمان نصب لوله ها و تجهيزات ديگر ، سطح سر و صدا را تحت تأثير قرار مي دهد . ارتعاش صدا از لوله هاي هواي فشرده غالباً نسبت به منبع اصلي صدا ، مشكل سازتر هستند  . بنابر اين لازم است كه ارتعاش گيرهايي نيز براي كل سيستم لوله كشي به كار برده شود ، علاو بر ارتعاش گير بايد از مواد كاهش دهنده صدا و موانع صدا نيز استفاده شود .