جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

انباره (آکومولاتور)

7-5 انباره (آکومولاتور) انباره ها ابزاری هستند که به زبان ساده انرژی را به شکل سیال تحت فشار ذخیره می کنند. این انرژی به صورت انرژی پتانسیل در یک سیال تراکم ناپذیر می باشد که توسط یک عامل خارجی مولد انرژی جنبشی تحت فشار نگه داشته می شود. این نیروی جنبشی را می توان از […]