الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت Pur-Elastomers For The Industry

 الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت ، مقاومت زيادي در مقابل فرسودگي و سائيدگي دارد و به صورتي پويا در مواد نيمه آماده ACLATHAN® ACLACHLL®, AUTAN®, EUTHAN به كار مي رود.

در مدتي بيش از چهل سال مواد متنوع زيادي مبني بر تجربه و گسترش مصرف پليمر در انواع مختلف محصولات و صنايع (polyurethane) بوجود آمده (thanks)

الاستومر (لاستيك) خالص خوب به جهت هر گونه نياز در الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت

(for each requirement the right PUR-Elastomer)

امروز و حداكثر شرايط لازم در جهت كاهش فرسودگي و سائيدگي، مواد قابل اطمينان و كارآمد را مي طلبد. الاستومرهاي پلي اورتان شده (Polyurethane) مرغوب با تغيير بي نظير امكاناتشان به روشي مطلوب اين نيازها را تامين مي كنند. اگر چه شرط قبلي در اين زمينه داشتن دانش جامعي در رابطه به شيوه هاي پردازش و تركيب به منظور به كارگيري پتانسيل كاملي از انواع پلي اورتان (Polyurethane) در هر زمينه مي باشد.

The Fine Recipes And Processing Technologies Of ACLA Make All The Difference.

– دستورالعمل هاي عالي و تكنولوژي هاي پردازش ACLA تفاوت جامعي را ايجاد كرده اند.

Polyurethane (پلي اورتان ) و Polyurethane يكسان نيستند. ولو اينكه در تركيبات اصلي (بين مابقي Desmodur 15 يا Vulkollan ) يكسان هستند،‌ مشخصات الاستومر پلي اورتان اساسا توسط مواد افزوني خاصي تحت تاثير قرار گرفته اند به عنوان مثال در زمينه هاي ايلاستيسيته (كشساني) ، پايداري گرمايي، مقاومت در مقابل هيدروليز و مهارت توليدي تغييراتي در آن ايجاد شده.

ACLA-WERKE دانش حياطي مربوط به مديريت در اروپا و همچنين توليد محصولات نيمه آماده پلي اورتان را داراست.

. تجربه طولاني مدت در توسعه دستورالعمل هاي جديد