اقتصاد ( Economy )

4-1-1 هزينه هاي توليد هواي فشرده ( Costs for compressed production )

4-1-1-1 بررسي كلي ( General ) در اقتصاد

انرژي الكتريكي بارزترين نوع انرژي است كه در توليد هواي فشرده صنعتي بالقوه مورد استفاده قرار ميگيرد . در بسياري از تاٌسيسات هواي فشرده غالباً امكان صرفه جويي مقدار چشم گير و استفاده نشده اي از انرژي به عنوان مثال از طريق بازيافت انرژي ، كاهش فشار ، كاهش اتلاف و روز آمد سازي عملكردها از طريق سيستم كنترل و تنظيم انجام داد .

هنگامي كه مي خواهيد سرمايه گذاري جديدي را برنامه ريزي نماييد ، بهتر است تا جائي كه مي توانيد به آينده نگاه كرده و سعي كنيد كه تأثيرات اوضاع جديد و مقتضياتي را كه ممكن است در تاسيسات به كار گرفته شوند مورد ارزيابي قرار دهيد . مثال هاي نمونه عبارتند از نيازهاي محيطي ، مقتضيات صرفه جويي انرژي ، نيازهاي افزايش كيفيت در توليد و سرمايه گذاري هاي آتي توليد .

عملكرد كمپرسورهاي بهينه شده همواره مهم تر مي شود ، خصوصاً براي صنايع بزرگتر مرتبط با هواي فشرده . توليد با گذشت زمان در يك صنعت در حال توسعه تغيير مي كند و به همين ترتيب شرايط عملكردهاي كمپرسور نيز تغيير ميكند . بنابراين مهم است كه تاٌمين هواي فشرده هم بر اساس مقتضيات واقعي و هم بر اساس طرح هاي آتي باشد . تجربه نشان ميدهد كه بررسي هاي گسترده و بي غرضانه نتايج وضعيت عملكرد ، تقريباً در هر شرايطي باعث توسعه كلي اقتصاد ميشود .

هزينه هاي انرژي به وضوح از جمله مهمترين فاكتورهاي اقتصاد كلي تاٌسيسات هستند . بنابراين مهم است كه به دنبال يافتن راه حل هايي باشيم كه با نيازهاي اجرايي و كيفيتي و نيز نيازهاي كاربرد مؤثر انرژي مطابقت داشته باشد . هزينه هاي مضاف مربوط به خريداري كمپرسورها و تجهيزات ديگري كه با هر دو اين نياز ها مطابقت داشته باشد ، در دراز مدت به عنوان يك سرمايه گذاري خوب ديده ميشود .

از آنجائي كه مصرف انرژي غالباً %80 هزينه كل را تشكيل مي دهد ، بنابراين بايد به هنگام انتخاب سيستم كنترل دقت نمائيد . تفاوت در سيستم هاي كنترل ، تفاوت بين انواع كمپرسورها را تحت الشعاع قرار ميدهد .

شرايط ايده آل زماني است كه ظرفيت كامل كمپرسور دقيقاً با مصرف متعادل مطابقت داشته باشد ، چيزي كه خيلي اوقات در برنامه هاي فرايند در نظر گرفته ميشود . بيشتر انواع كمپرسورها توسط سيستم كنترل و تنظيم خودشان تدارك مي شوند ، اما تجهيزات اضافي ديگري نيز وجود دارند كه مي توانند تمام كمپرسورهاي موجود در كارخانه را بطور جمعي كنترل كنند و بدين ترتيب باعث توسعه اقتصاد اجرايي گردند .

در حال حاضر كنترل سرعت به روش شناخته شده كنترل تبديل مي شود ، به اين علت كه مقتضيات انرژي عملاً نسبت مستقيمي با سرعت و ظرفيت مستدام دارد . اگر به دقت انديشه نمائيم و اجازه دهيم كه مقتضيات ، تجهيزات كنترل را تعيين نمايند ، نتايج خوبي را بدست خواهيم آورد .

اگر به عنوان مثال به مقدار اندكي هواي فشرده در شب هنگام و اواخر هفته نياز داشته باشيم ، مقرون به صرفه است كه از كمپرسور كوچكي استفاده كنيم كه با اين مقدار نياز مطابقت داشته باشد . اگر به دليلي به فشار كاري ديگري نياز داشته باشيد بايد اين نياز مورد بررسي قرار داده شود و نتيجه گيري شود كه آيا كل توليد را مي توان با استفاده از يك مركز كمپرسور بدست آورد و يا اين كه شبكه را بايد براي بدست آوردن سطوح متفاوت فشار تقسيم كنيم . انتخاب شبكه هواي فشرده نيز بايد مورد توجه قرار گيرد ، تا بتوان براي توليد مقدار معيني هوا در طول شب يا آخر هفته ها فقط بخش معيني از شبكه را به كار گرفت و بدين ترتيب مصرف هوا را كاهش داد يا زماني كه بخواهيد تخصيص هزينه هاي داخلي بر اساس مقادير جريان باشد .

4-1-1-1 تخصيص هزينه ها ( Apportioning costs ) در اقتصاد

هزينه هاي سرمايه گذاري ، هزينه هاي ثابتي هستند كه شامل قيمت خريد ، هزينه هاي ساختمان ، نصب و بيمه مي شوند . هزينه سرمايه گذاري به عنوان بخشي از هزينه كلي محسوب مي شود كه قسمتي از آن به انتخاب كيفيت هواي فشرده مربوط است و قسمت ديگري از آن مربوط به هزينه استهلاك و محاسبه نرخ سود است . ميزان هزينه هاي انرژي به زمان اجرا در هر سال ، مقدار بهره برداري ، قيمت انرژي و غيره مرتبط مي باشند . بعضي از هزينه هاي مربوط به تهيه و دستيابي ، به عنوان مثال تجهيزات مورد نياز براي بازيافت انرژي ، بازدهي مستقيمي در سيستم ايجاد مي كنند ، كه اين بازدهي به صورت كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و هزينه هاي اجرايي
مي باشد .

4-2 فرصت هايي براي صرفه جويي ( Opportunities for saving ) در اقتصاد

4-1-1 توان مورد نياز ( Power requirement ) در اقتصاد
هنگام انجام محاسبات ، مهم است كه مقتضيات كلي توان را مورد توجه قرار دهيم . بايد تمام مصرف كننده هاي انرژي را كه به قسمت هاي مختلف دستگاه تعلق دارند مورد بررسي قرار دهيم ، از جمله صافي هاي ورودي ،  تهويه ها و پمپ ها .

با مقايسه بين گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري بايد اهميت ويژه اي براي استفاده از مقادير قابل قياس قائل شد . بنابراين بايد اطمينان حاصل كنيد كه ارقام بر طبق قوانين مورد توافق بين المللي ارائه مي شوند ، به عنوان مثال بر اساس ارقام ذكر شده در استاندارد ISO 1217 . Ed3 ، ضميمه C – 1996 .

4-1-2 فشار كاري ( Working pressure ) در اقتصاد

فشار كاري مستقيماً بر توان مورد نياز اثر مي گذارد . فشار بالا به معني مصرف انرژي بالاتر است . افزايش فشار كاري به منظور جبران افت فشار هميشه باعث تضعيف اقتصاد عملكردي مي شود .

با وجود اينكه اين پديده اي متداول است كه به علت كوچك بودن سيستم لوله كشي يا مسدود شدن فيلترها ، افت فشار روي مي دهد . به عنوان مثال افزايش در فشار كاري تا 1 بار تقريباً توان مورد نياز را تا %6 افزايش مي دهد . در تاٌسيساتي كه داراي چندين صافي هستند ، خصوصاً اگر براي مدت زمان طولاني و بدون اينكه تعويض شده باشند مورد بهره برداري قرار گيرند ، افت فشار مي تواند به طور چشمگيري بيشتر و بنابراين خيلي پر هزينه باشد .

در بسياري از تاٌسيسات امكان كاهش فشار به ميزان زياد وجود ندارد ، اما با استفاده از تجهيزات مدرن كنترلي غالباً مي توان فشار را تا 5 /0 بار كاهش داد ..اين يعني صرفه جوئي ،شايد درصد كمي ، كه به نظر اندك مي آيد ، ولي اگر بازدهي كلي دستگاه را در نظر بگيريد كه به سطح معادلي افزايش يافته پي خواهيد برد كه معني كاهش فشار چيست .

4-1-1 مصرف هوا ( Air consumption ) در اقتصاد

با تجزيه و تحليل مسيرها و استفاده از هواي فشرده ، شما مي توانيد به راه حل هايي دست بيابيد كه بار معادل بيشتري را در سيستم هواي فشرده ايجاد مي كند . بدين طريق نياز به افزايش توليد هوا مي تواند پايين نگاه داشته شود ، كه هزينه هاي اجرائي را كاهش مي دهد .

مصرف غير مقرون به صرفه كه معمولاً به نشتي ، تجهيزات فرسوده ، استفاده از فرايندهاي نا منطبق يا استفاده ناصحيح از هواي فشرده مربوط مي شود ، به نحو مطلوبي با افزايش دانش كلي اصلاح ميگردد . تقسيم بندي سيستم هواي فشرده به چندين قسمت ، كه مي توانند با استفاده از دريچه ها جدا شوند ، مي تواند روشي براي كاهش مصرف در طول شب و آخر هفته ها باشد . در بيشتر دستگاهها ، مقداري نشتي وجود دارد كه اين نشتي يك اتلاف خالص تلقي مي شود كه بنابراين بايد به حداقل برسد . غالباً نشتي ها % 15-10 هواي فشرده توليد شده را تشكيل ميدهند . ميزان نشتي رابطهٌ نسبي با فشار كاري دارد كه به همين علت يكي از روش هاي كاهش نشتي اين است كه تجهيزاتي را كه نشتي دارند تعمير كنيم و فشار كاري را بعنوان مثال در طول شب كاهش دهيم .پايين آوردن فشار تا 3 /0 بار مي تواند ميزان نشتي را تا % 4  كاهش دهد . اگر ميزان نشتي در تاٌسيساتي با ظرفيت /min 100 برابر با % 12 باشد و فشار به ميزان 3/0 بار كاهش داده شود ، ميزان صرفه جويي تقريباً ساعت /  KWh3 خواهد بود ، كه با مصرف برق در خانه اي كه به طريق الكتريكي گرم مي شود معادل است . حتي مصرف هوا در ماشين ها و تجهيزات با افزايش فشار كاري ، افزايش مي يابد.