اقتصاد در کمپرسور

اقتصاد در کمپرسور

اقتصاد در کمپرسور

اقتصاد در کمپرسور - 3

اقتصاد در کمپرسور – 3

4-1 اقتصاد  (Economy)

4-1-1 هزينه هاي توليد هواي فشرده (Costs for compressed production)

4-1-1-1 بررسي كلي (General)

4-1-1-2 تخصيص هزينه ها (Apportioning costs)

4-2 فرصت هايي براي صرفه جويي (Opportunities for saving)

4-2-1 توان مورد نياز (Power requirement)

4-2-2 فشار كاري (Working pressure)

4-2-3 مصرف هوا (Air consumption)

4-2-4 روش كنترل (Regulation method)

4-2-5 كيفيت هوا (Air quality)

4-2-6 بازيافت انرژي (Energy recovery)

4-2-7 نگهداري (Maintenance)

4-2-7-1 تجهيزات كمكی (Auxiliary equipment)

4-3 عوامل اقتصادي ديگر (Other economic factors)

4-3-1 بررسي كلي (General)

4-3-2 هزينه چرخه عمر (LCC)

اقتصاد به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و دربرگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروه ها، سازمان ها و حتی ملت هاست.

اقتصاد در کمپرسور - 1

اقتصاد در کمپرسور – 1

یک اقتصاد برآیند کلیه فرآیندهایی است که فرهنگ، ارزش ها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستم های قانونی و همینطور جغرافیا و مواهب طبیعی را دربر می‌گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را که یک اقتصاد در آن عمل می‌کند را تعیین می‌نمایند. برخی فرهنگ ها اقتصادهای مولدتری را به وجود می‌آورند و لذا ارزش یا GDP بیشتری را تولید می‌کنند.

اقتصاد در کمپرسور - 2

اقتصاد در کمپرسور – 2