جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

استاندارهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الکترود زمین

4P1– 4- استاندارهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الکترود زمین      در اینجا فقط قسمتهایی از استانداردها و مقرارت الکتریکی کلی که ناظر بر مسئله مورد بحث می باشند ارائه شده اند. اما نظر به اینکه پی ها و شالوده ها در قلمرو کارهای ساختمانی می باشند، منطق حکم می کند که شرط […]