استاندارهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الکترود زمین

4P1– 4- استاندارهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الکترود زمین

     در اینجا فقط قسمتهایی از استانداردها و مقرارت الکتریکی کلی که ناظر بر مسئله مورد بحث می باشند ارائه شده اند. اما نظر به اینکه پی ها و شالوده ها در قلمرو کارهای ساختمانی می باشند، منطق حکم می کند که شرط استفاده از آنها به عنوان الکترود، منوط به موافقت عوامل ساختمانی باشد. از طرف دیگر، بطور قطع و یقین استانداردهای موجود و معتبر الکتریکی(جهانی و ملی) بدون جلب نظر عوامل ساختمانی مبادرت به انتشار چنین استانداردهایی نمی کردند. برای همین وجود استانداردهای الکتریکی، دلیل بر قبولی اصل موضوع از طرف عوامل ساختمانی تلقی می شود.

نظر به اینکه IEC  در دنیا و مخصوصاً در اروپا همه جا گیر می باشد. ذکر مفاد استانداردهای آن از نظر اطمینان از قبولی همه ملل اروپایی، کافی است. اما چون آمریکا در بسیاری موارد طبق IEC  عمل ننموده و استانداردهای خود را برتر می داند. قسمتهایی از استاندارد  NESC که مربوط به موضوع مورد بحث می باشد نیز ذکر شده است.

IEC=International  electrotchmical  Comission 

NESC=National  Electrical  Safety  Code

4P1-4-1- (National  Electrical  Safely  Code,U.S.A.1993)    NESC

    مرجع مقرارت الکتریکی آمریکا NESC است که شامل تولید- انتقال- توزیع- و همچنین تاسیسات الکتریکی ساختمانها است. مسئولیت تهیه آن بخش از مقرارت که مربوط به تاسیسات و بنام NEC است با NEPA و مسئولیت تهیه مقررات بخش مربوط به تولید- انتقال و توزیع یا NESC، یا IEEE  است.

NEC=National  Electrical Code

NFPA= National  Fire  Protection Association

IEEE= Institution  of  Electrical  and  Electronics  Engineers

Extract From: NESC  C2-1993

Recognized a 8 an American National Standard (ANSI)

Accredited Standards  Committee C2-1993

National  electrical  Safety  Code

Secretariat

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

94.Grounding electrodes

      The grounding electrode shall be permanent and adequate for the electrical

System  involved.  A   common  electrode  or  electrode system  shall be employed for grounding the electrical system and the conductor enclosures and equipment served grounding  served by that system, This may be accomplished by interconnecting these elements at the point of connection of grounding conductor, Rule 92.

     Grounding electrodes shall be one of the following:

  • Existing electordes

Existing electrodes consist of conducting items installed for purpose other than grounding:  

  1. Metallic Water Piping System

Extensive metallic underground cold water piping systems may be used as grounding electordes. 

NOTE: Such systems normally have very low resistance to earth and have been extensively used in the past. They are the preferred electrode type where they are readily accessible.

EXCEPTION:    Water  systems with nonmetallic,non- current- carrying pipe or insulating joints are not suitable for use as grounding electrodes

2.Local Systems

Isolated  metallic cold water piping  connecting to wells having sufficiently Iow

Measured resistance to rarth may be used as grounding electrodes.

NOTE:  Care should be exercised to ensure that all parts that might become disconnected are effectively bonded together

3.Steel Reinforcing Bars in Concrete Foundations and Footingas

The reinforcing bar system of a concrete foundation or footing that is not insulated fromdirect contact with earth, and that extends at Ieast 3 ft (900mm) below grade,constitutes an effective and acceptable type of grounding electrode,Where steel supported on this foundation is to be used as a grounding conductor (tower, structureetc.) it shall be interconnected by bonding between anchor bolts and reinforcing bars or by cable form the reinforcing bars to the structure above the conctete.

   The normally applied steel ties are considered to provide adequate bonding between bars of the reinforcing cage.

NOTE:Where reinforcing bars in concreteare not suitably connected to a metal structure above the conctete   , and the latter structure is subjected to grounding discharge currents (even connected to anotherelectrode),there is likelihood of damage to the intervening concrete from ground seeking current passing through the semiconducting concrete.

4P1 – 4-2- IEC  (International Electrotechnical Comission)

IEC  مسئول تهیه استانداردها و مقرارت و گزارشهای فنی بین المللی است. این استانداردها در خارج از ممالک تحت نفوذ فنی آمریکا اهمیت و کاربرد دارند مخصوصاً در اتحادیه اروپا یا EU. البته آمریکا هم از اعضای فعال I EC است.