استاندارد SX460 AV – UCI 274H                           

    UCI 274H

مشخصات استاندارد

استاندارد SX460 AV - UCI 274H

استاندارد SX460 AV – UCI 274H

استاندارد SX460 AV – UCI 274H

ژنراتورهاي صنعتي newage Stamford مطابق شرايط BS EN 60034 و بخش های مرتبط استاندارد هاي بين المللي مانند AS 1359 , CSAC 22.2-100 , IEC 34 , NEMA MG 1-32 ، VDE 0530 , BS 5000 مي باشد.

تنظيم كننده هاي ولتاژ

استاندارد SX460 AVR

با اين سيستم تحريك شده توسط جريان دينام استاتور اصلي برق را از طريق رگولاتور ولتاژ اتوماتيك (AVR) براي استاتور محرك تامين مي كند. بازده بالاي نيمه رساناهاي AVR افزايش مثبت سطوح پايين آغازين ولتاژ پسماند را تضمين مي كند. خروجي روتور محرك از طريق يك سوساز پلي تمام موج سه فاز به روتور اصلي تغذيه مي شود. اين يك سوساز بوسيله يك بازدارنده جريان سريع در مقابل ايجاد سريع به عنوان مثال توسط جريان كوتاه،‌ حفاظت مي شود.

استاندارد SX460 AV - UCI 274H - 2

استاندارد SX460 AV – UCI 274H – 2

SX440AVR

بوسيله اين سيستم تحريك شده توسط جريان دينام استاتور اصلي برق را از طريق AVR براي استاتور محرك تامين مي كند. نيمه هادي هاي AVR با بازده بالا افزايش مثبت سطوح اوليه پايين ولتاژ پسماند را تضمين مي كند.

خروجي روتور محرك از طريق يك سوساز پل موج كامل سه فاز به روتور اصلي تغذيه مي شود. يك سوساز بازدارنده جريان سريع كه ممكن است به عنوان مثال توسط جريان كوتاه يا موازي كردن ناهم فاز ايجاد شود، حفاظت می شود. SX440 محدوده لوازم يدكي الكترونيكي را حمايت خواهد كرد كه شامل ترانسفورماتور جريان كاهش يافته (CT) است كه راه اندازي همزمان با ac ژنراتورهاي ديگر را امكان پذير مي سازد. در صورتي كه حس كننده 3 فاز در سيستم تحريك شده توسط دينام لازم باشد،‌ SX421AVR بايد بكار رود.

استاندارد SX421AVR

اين AVR در يك سيستم تحريك شده توسط دينام بكار مي رود. آن كليه ويژگي هاي SX440 را به منظور ارتقاء تنظيم و اجراء با حس كننده rms سه فاز تركيب مي سازد. حفاظت ولتاژ اضافي از طريق قطع كننده جريان مجزا انجام مي شود. يك موتور با ويژگي پذيرش بار آزاد را بطور استاندارد مي سازد.

MX341.AVR

اين AVR عالي در يك سيستم كنترل (PMG) Stamford permanent magnet generator ساخته مي شود.

 PMG نيروي  برق را از طريق AVR براي محرك اصلي فراهم مي سازد كه منبع نيروي برق تحريك ثابت مستقل از بازده ژنراتور را ايجاد مي كند. سپس بازده محرك اصلي از طريق يك پل تمام موج ، كه توسط بازدارنده جريان سريع حفاظت مي شود. براي تغذيه روتور اصلي بكار مي رود . AVR بطور هميشگي در مقابل تحريك بيش از حد دائمي كه ناشي از عيب و نقص داخلي يا خارجي حفاظت شده است و اين مسئله بعد از 5 ثانيه ماشين را (de excite) می كند.

ويژگی پذيرش بار آزاد در يك مرحله امكان بكارگيري تمام بار در ژنراتور ايجاد مي شود. در صورتي كه حس كننده سه فاز در سيستم PMG نياز باشد MX321AVR بايد بكار رود. ما حس كننده سه فاز در درخواست هايي با بار بطور نامتعادل يا غيرخطي توصيه مي شود.

MX321AVR

بعلت پيچيدگي AVR ما كليه ويژگيهاي MX341 با حس كننده rms سه فاز تركيب مي شود . حفاظت در برابر ولتاژ اضافي بطور دائمي در نظر گرفته شده و اتصالات سطح جريان ،‌ جريان كوتاه يك امكان تسهيلاتي اختياري مي باشد .

عملكرد الكتريكي و سيم پيچها در استاندارد

كليه استاتورهاي ژنراتور تا 2/3 گام پيچيده مي شود . اين هماهنگيهاي سه گانه (سوم ، نهم ، پانزدهم) ، را روي شكل موج ولتاژ را حذف مي كند. يك طرح بهينه براي تامين بدون مزاحمت بارهاي غيرخطي مي باشد. طرحي گام 2/3 از جريان هاي طبيعي بيش از حد كه گاهي در گامها سيم پيچي بالاتر وقتي كه با جريان برق اصلي برابر است ديده مي شود، ممانعت مي كند. سيم پيچي ميراگر كه بطور كامل متصل شده نوسانات را در ضمن موازي سازي كاهش مي دهد. اين سيم پيچي با 2/3 گام و پل و طرح هاي دندانه ها اغتشاش موجي شكل را بسيار پايين مي آورد.

پايانه ها و جعبه تقسيم:

ژنراتورهاي استاندارد 3 فاز هستند كه مي توانند با 12 انتها (نوك) به پايانه ها وارد مي شوند، دوباره اتصال يابد. اين پايانه ها روي يك پوشش (كاور) كه روي انتهاي غيرگردشي ژنراتور است نصب مي شود. يك جعبه تقسيم فولادي داراي AVR است و فضاي وسيعي براي سيم پيچي مشتري ايجاد مي كند و داراي پانل هاي متحرك براي دسترسي آسان است.

برگه اطلاعات فني UCI274H-

سيستم كنترل

بطور جداگانه كنار P.M.G  قرار دارد

A.V.R

MX321

MX341

±1.0%

±0.5%

با راهنمايي موتور 4%

به مدار كوتاه منحني هاي كاهشي (صفحه 7) مراجعه كنيد

سيستم كنترل

تحريك شده توسط جريان دينام

AVR

Sx460

SX440

SX421

تنظيم ولتاژ

±1.5%

±1.0%

±0.5%

اتصال كوتاه دائمي

سري  4 كنترل تحمل جريان كوتاه را ندارد .

سيستم ايزولاسيون

نوع H

حفاظت

IP 23

فاكتور قدرت اسمي

0.8

سيم پيچ استاتور

دو لايه و هم مركز

گام سيم پيچ

2/3

هادي ورودي سيم پيچها

12

مقاومت WDG روتور

0.0955 اهم هر فاز در 22°C سري هاي ستاره اي اتصال يافته

مقاومت WDG روتور

1.82 اهم در 22°C

محرك مقاومت استاتور

20 اهم در 22°C

محرك مقاومت روتور

0.091 اهم هر فاز در 22°C

خاموش كنندگي يا انسداد RF.I

VDE 0875N,VDE0875G,BSEN61000-6-4,BS EN61000-6-2 در موارد ديگر به كارخانه مراجعه كنيد .

اغتشاش موجي شكل

<5.0% بار خطي متعادل غير اغتشاشي <1.5% بدون بار

حداكثر سرعت اضافي

2250REV/MIN

انتهاي محرك ياتاقان

BALL.6315-2RS(ISO)

انتهاي غيرتحريكي (non-drive) ياتاقان

BALL.6310-2RS-ISO

ياتاقان 1

ياتاقان 2

وزن ژنراتورCOMP

626 KG

641 KG

وزن استاتور (wound)

253 KG

253 KG

وزن روتور (wound)

227.53 KG

216.57 KG

اينرسي wr2

1.9349 KGM2

1.8843 KGM2

وزن بارگيري در داخل صندوق

659 KG

673 KG

سايز صندوق بسته بندي

123×67×103 (cm)

123×67×103 (cm)

50 HZ

THF < 2%

0.51m2/sec 1090 cfm

60 HZ

TIF < 50

0.61>m3/sec 1308 cfm

ولتاژ سري ستاره

380/220

400/231

415/240

440/254

416/240

440/254

460/266

480/277

ولتاژ موازي ستاره

190/110

200/115

208/120

220/127

208/120

220/127

230/133

240/138

ولتاژ دلتاي ستاره

220/110

230/115

240/120

254/127

240/120

254/127

266/133

277/138

برآورد KVA راكتانس

200

200

200

n/a

237.5

245

245

255

محور همزمان Xd DIR

2.11

1.91

1.77

2.50

2.31

2.11

2.02

محور گذرا (ناپايدار) X`d DIR

0.18

0.16

0.15

0.21

0.19

0.18

0.17

محور (subtransient) x`q QUAD

0.12

0.11

0.10

0.14

0.13

0.12

0.11

محور راكتانس xq QUAD

1.28

1.15

1.07

1.53

1.41

1.29

1.23

محور x”q QUAD (subtransient)

0.17

0.15

0.14

0.20

0.18

0.17

0.16

راكتانس نشت XL

0.08

0.08

0.07

0.10

0.09

0.08

0.08

توالي منفي X2

0.13

0.12

0.11

0.16

0.15

0.13

0.13

توالي صفر X0

0.08

0.08

0.07

0.10

0.09

0.08

0.08

راكتانس اشباع شده

مقادير هر واحد در نسبت و ولتاژ معين شده است .

زمان ثابت گذراي T`d

0.042S

زمان ثابت بطور فرعي گذرا (sub-trans) T`d

0.012S

زمان ثابت ميدان T`do o.c

1.1S

زمان ثابت آرماتور Ta

0.012S

نسبت جريان كوتاه

1/xd

UC1274H

منحني كاهش مدار كوتاه سه فاز ،‌ تحريك بدون بار در سرعت اسمي مبني بر اتصال (WYE) ستاره .

مدار كوتاه پيوسته = 1000 AMPS

مدار كوتاه پيوسته = 1400 AMP

يادداشت 1 : فاكتورهاي ضربي زير بايد براي تنظيم مقادير منحني بين زمان ثانيه 0.001 و حداقل نقطه جريان با توجه به ولتاژ اسمي راه اندازي :

60 HZ

50 HZ2

فاكتور

ولتاژ

فاكتور

ولتاژ

X1.00

416V

X1.00

380V

X1.06

440V

X1.07

400V

X1.12

460V

X1.12

415V

X1.17

480V

X1.18

440V

يادداشت 2. فاكتور ضرب زير بايد براي تبديل مقادير محاسبه شده مطابق با يادداشت 1 به منظور كاربرد آنها در انواع مختلف مدار كوتاه ، بكار رود .

فاز 3-

L-L فاز 2-

L-N فاز 1-

لحظه اي

X1.00

X0.87

X1.30

حداقل

X1.00

X1.80

X3.20

پيوسته

X1.00

X1.50

X2.50

حداكثر دوام پيوسته

10 sec

5 sec

2 sec

كليه زمانهاي ديگر تغيير داده نشده اند .

يادداشت 3 : منحني ها براي ماشين هاي اتصال يافته ستاره (wye) كشيده شده اند . در مورد اتصالات ديگر ضرب كننده هاي زير بايد در مقادير جريان زير بكار روند .

ستاره موازي = مقدار جريان منحني 2x

دلتا سري = مقدار جريان منحني 1.732x

افزايش درجه دما

پيوسته F-105/40°C

پيوسته°C H-125/40

اضطراري 150/40°C

اضطراري 163/27°C

(v) ستاره سري

380

400

415

440

380

400

415

440

380

400

415

440

380

400

415

440

(v) ستاره موازي

190

200

208

220

190

200

208

220

190

200

208

220

190

200

208

220

(V) دلتا سري

220

230

240

254

220

230

240

254

220

230

240

254

220

230

240

254

KVA

182.0

182.0

182.0

n/a

200.0

200.0

200.0

n/a

212.0

212.0

212.0

n/a

220.0

220.0

220.0

n/a

KW

145.6

145.6

145.6

n/a

160.0

160.0

160.0

n/a

169.6

169.6

169.6

n/a

176.0

176.0

176.0

n/a

(%) بازده

93.3

93.5

93.6

n/a

93.0

93.3

93.4

n/a

92.8

93.1

93.3

n/a

92.7

93.0

93.2

n/a

خروجي KW

156.1

155.7

155.6

n/a

172.0

171.5

171.3

n/a

182.8

182.2

181.8

n/a

189.9

189.2

188.8

n/a

v) ستاره سري

416

440

460

480

416

440

460

480

416

440

460

480

416

440

460

480

(V) ستاره موازي

208

220

230

240

208

220

230

240

208

220

230

240

208

220

230

240

(V) دلتا سري

240

254

266

277

240

254

266

277

240

254

266

277

240

254

266

277

KVA

218.8

225.0

225.0

265.0

237.5

245.0

245.0

255.0

250.0

258.8

258.8

275.0

256.3

265.0

265.0

280.0

KW

175.0

180.0

180.0

188.0

190.0

196.0

196.0

204.0

200.0

207.0

207.0

220.0

205.0

212.0

212.0

224.0

(%) بازده

93.2

93.4

93.6

93.7

93.0

93.2

93.5

93.6

92.8

93.1

93.3

93.4

92.7

93.0

93.3

93.3

خروجي KW

187.8

192.7

192.3

200.6

204.3

210.3

209.6

217.9

215.5

222.4

221.9

235.5

221.2

228.0

227.2

240.1

آداپتر ( تعديل كننده ) ياتاقان تك

آداپتر

A

B

C

D

SAE 1

978.3

915.3

439.3

216.3

SAE 2

964

901

425

202

SAE 3

964

901

425

202

ديسك هاي جفت كننده

ديسك

AN

SAE 10

53.98

SAE 11.5

39.68

SAE 14

25.40