کمپرسور و استاندارد سيستم بين المللى متري ( The SI -system )
COMPRESSED AIR MANUAL BOOK

راهنمای هوای فشرده

6-1     استاندارد سيستم بين المللى متري   ( The SI -system )

از سال 1964 ،SI  به عنوان استانداردي سوئدي درحوزه کميت ها و واحدها بوده و اطلاعات پايه اي رامي توان در
SIS 01 61 18 ( اصول کلي و قوانين نوشتاري ) وSIS 01 61 26  ( پيشوندها براي واحدهاي چندگانه ) وSIS 01 61 32
( واحدهاي سيستم بين المللى متري ، فرعي و واحدهاي اضافي ) بدست آورد.

واحدها در استاندارد سيستم بين المللى متري به چهار گروه متفاوت تقسيم مي شوند :

واحدهاي اصلي

واحدهاي مکمل

واحدهاي فرعي

واحدهاي اضافي

اگر پيشوندي (ميکرو ، ميلي ،کيلو ، مگا و غيره ) قبل از يک واحد قرار گيرد ، اين واحد تشکيل شده يک واحد مرکب ناميده مي شود .

واحدهاي اصلي ، مکمل، فرعي و اضافي همگي واحدهاي SI ناميده مي شوند و واحدهاي مرکبي که توسط واحدهاي  SI تشکيل مي شوند ، ‌واحدهاي موجود در استاندارد سيستم بين المللى متري  ناميده مي شوند .

واحدهاي اصلي ، از جمله واحدهاي مستقل و تثبيت شده اي هستند که تمامي واحدهاي ديگر را مي توان در آنها بيان کرد .

هفت واحد اصلي در  استاندارد سيستم بين المللى متري وجود دارد :

واحد طول

متر

m

 

واحد جرم

کيلو گرم

kg

 

واحد زمان

ثانيه

s

 

واحد جريان الکتريکي

آمپر

A  

 

واحد دما

کلوين

K

 

واحد شدت نور

شمع

cd

 

واحد مقدار ماده

مول

mol

 

واحد هاي مکمل واحدهايي هستند که داراي طبيعتي پايه اي مي باشند ، ‌ولي جزء گروه واحدهاي اصلي يا واحدهاي فرعي قرار نمي گيرند .

در SI دو واحد مکمل وجود دارد :

واحد زاويه مسطحه

راديان

rad

 

واحد زاويه فضايي

استراديان

sr

 

واحدهاي فرعي از توان يا مضربي از توان هائي که بر طبق قوانين فيزيکي از يک يا چند واحد اصلي  و/ يا واحد هاي مکمل براي ايجاد ارتباط بين واحدهاي مختلف تشکيل مي شوند .

در جدول زير 15 واحد فرعي قيد شده است ، ‌اين واحدها داراي نام خاص خودشان مي باشند :

واحد هاي اضافي در استاندارد سيستم بين المللى متري : چندين واحد در خارج از SI وجود دارند ، ‌که اگر چه مي توان براي آنها واحدهاي معادل در SI به وجود آورد ولي به دلايلي نمي توان آنها را حذف کرد .تعدادي از اين واحدها که به همراه واحدهاي SI مورد استفاده قرار
مي گيرند ، ‌واحدهاي اضافي ناميده مي شوند .

همچنين چهار واحد اضافي ديگر نيز وجود دارند که عمدتا در حوزه فيزيک و ستاره شناسي کاربرد دارند . تمام اين واحدهاي اضافي توسط هيئت بين المللي مقياسهاي پويدز (CIPM) در سال 1969 تصويب  شد ه اند و به همراه واحدهاي SI مورد استفاده قرار مي گيرند .

 جدول زير شامل واحدهاي اضافي مي باشد که کاربرد تکنيکي دارند :

واحدهاي مرکب در استاندارد سيستم بين المللى متري : يک واحد مرکب توسط يک واحد SI يا يک واحد اضافي به همراه يک پيشوند تشکيل مي شود ، که اين پيشوند در توان 10 ضرب مي شود .

تعداد چهارده مورد از اين پيشوندها که در استاندارد بين المللي پيشنهادات معرفي شده اند در جدول ذيل ارائه شده است .

6-2     نمادها نقشه کشي‌ ( Drawing symbols )

 

6-3     نمودارها و جداول ( Diagrams and tables )

K

488

نقطه جوش

Bar

66/37

فشار بحراني

K

52/132

دماي بحراني

Kg /

225/1

وزن بخصوص

K

61/57

نقطه انجماد

J / ( kg x K )

1/287

ضريب ثابت گاز

( dimensionless )

564/28

وزن مولي

ظرفيت گرمايي

kj / ( kg x K )

004/1

فشار ثابت

( dimensionless )

40/1

ضريب ظرفيت بخصوص گرما

m x s

29/340

سرعت صدا

W / ( m x k )

025/0

رساناي گرمايي

چند ضريب ثابت فيزيکي براي هواي خشک در سطح دريا  ( P = 1/013 bar   وt = 15 ºC   )

6-4  گردآوري استاندارها و اصطلاحات رايج ( Compilation of current standards and norms )

در اينجا ، اصطلاحات و استانداردهاي رايج ( 1997) مربوط به حوزه هواي فشرده را گردآوري کرده ايم . گردآوري مربوط است به قوانين سوئدي ، ‌اما در بيشتر موارد ، ‌اين اصطلاحات در کشورهاي ديگر نيز به کار برده مي شوند . استانداردهاي فهرست شده همگي ، ‌به جزء ‌چند مورد ،‌ اروپايي و بين المللي هستند . معمولاً براي بازار امريکا اسناد Pneurop  به همراه نشر CAGI صادر مي گردند .

اين مهم است که هميشه با گروه منتشر کننده اين استانداردها همگام باشيد تا از آخرين انتشار استفاده نمائيد ، مگر آنکه نياز/ تقاضا به انتشار خاصي ارجاع نمايد .

6-4-1   قوانين و استانداردهاي مربوط به ايمني ( Safety related regulation and standards )

6-4-1-1  ايمني دستگاه ( Machine safety ) در استاندارد سيستم بين المللى متري

دستورالعمل EU ،‌ EEG /392/89 ،‌دستورالعمل ماشين آلات : در سوئد اين دستور العمل به عنوان قانون 93:10
AFS( اصلاح شده به عنوان 94:48 AFS ) شناخته شده است . هيئت ملي ايمني شغلي و قوانين سلامت سوئد براي
ماشين آلات

     : EN1012ـ1مقتضيات ايمني کمپرسورها و پمپ هاي خلاء

  Del1 :    کمپرسورها

      : EN1012ـ2مقتضيات ايمني کمپرسورها و پمپ هاي خلاء

   :  Del2پمپ هاي خلاء

6-4-1-2  ايمني فشار ( Pressure safety ) در استاندارد سيستم بين المللى متري

87/404/EEG     دستور العمل ‌مخازن ساده فشار . در سوئد اين دستور العمل به عنوان قانون AFS 93:41 I
( اصلاح شده به عنوان 94: 53 ) شناخته شده است . هيئت ملي قوانين سلامت و ايمني شغلي سوئد براي مخازن ساده فشار

76/767/EEG      دستور العمل قانون مربوط به مخازن فشار و روشهاي بازرسي را در بر مي گيرد .

97/23/ EG        دستور العمل  براي تجهيزات فشار ( از سال 1999ـ11ـ29 به کار مي رود )‌

AFS 86 : 9        ( اصلاح شده به عنوان AFS 94:39 ) هيئت ملي ايمني شغلي و قوانين سلامت سوئد براي مخازن فشار و تجهيزات ديگر فشار .

        EN 764 تجهيزات فشار ـ اصطلاحات و نمادها ـ فشار، دما

   EN 286-1مخازن ساده فشار ضد حريق که براي نگهداري هوا يا نيتروژن طراحي شده اند .

 قسمت 1      : طراحي ، توليد و آزمايش.

EN 286-2    مخازن ساده فشار ضد حريق که براي نگهداري هوا يا نيتروژن طراحي شده اند .

قسمت 2      : مخازن فشار سيستمهاي ترمز هوايي و کمکي براي وسايل نقليه موتوري و يدکي هاي آنها

EN 286-3    مخازن ساده فشار ضد حريق که براي نگهداري هوا يا نيتروژن طراحي شده اند .

 قسمت 3     : مخازن فشار فولادي که براي تجهيزات ترمز هوايي و تجهيزات بادي کمکي براي وسايل نقليه ريلي در خط آهن طراحي شده اند .

EN286-4    مخازن ساده فشار ضد حريق که براي نگهداري هوا يا نيتروژن طراحي شده اند .

 قسمت 4     :  مخازن فشار آلياژ آلومينيوم که براي تجهيزات ترمز هوايي و تجهيزات بادي کمکي براي وسايل نقليه ريلي در خط آهن طراحي شده اند .

6-4-1-3  محيط ( Environment ) در استاندارد سيستم بين المللى متري

Pneurop PN8NTCI ، کد ‌آزمايش سروصدا براي کمپرسورها ،‌ 536/EC/ISO 84 .

نيازهاي ميزان سروصدا براي ماشين آلات . استانداردي بخصوص براي اندازه گيري هاي صدا حاصل شده از ISO .

براي تخليه گازهاي خروجي از موتورهاي احتراقي تصميمي مطابق با “مرحله EU1 “اتخاذ مي شود .

6-4-1-4    ايمني الکتريکي ( Electrical safety ) در استاندارد سيستم بين المللى متري

FS 1994 : 9 -ELSAK     هيئت ملي قوانين ايمني الکتريکي سوئد براي مواد الکتريکي

FS 1994 :7 -ELSAK     هيئت ملي قوانين ايمني الکتريکي سوئد براي تاٌسيسات داراي جريان هاي سنگين

(‌معادل با  IEC 364  )

دستورالعمل EU  ، 89/336/EEG     قابليت  تطابق الکترو مغناطيسي

FS 1994 :5 -ELSAK     هيئت ملي قوانين ايمني الکتريکي سوئد براي قابليت تطابق الکترومغناطيسي

EN 60204-1     دستور العمل هاي ايمني الکتريکي ، ماشين آلات

EN 60439-1     جعبه کليد ولتاژ پايين و مجموعه جعبه کنترل

6-4-2     اصطلاحات و استانداردهاي تکنيکي ( Technical related standards and norms )

6-4-2-1  استاندارد سازي ( Standardization ) در استاندارد سيستم بين المللى متري 

SS 1796            مجموعه اصطلاحات فن آوري هواي فشرده

 ISO 3857-1          کمپرسورها ، ‌ابزارها و ماشين هاي بادي ـ فهرست لغات ـ قسمت 1 : بررسي کلي

ISO 3857-2           کمپرسورها ، ‌ابزارها و ماشين هاي بادي ـ فهرست لغات ـ قسمت 1 : کمپرسورها

ISO 5390             کمپرسورها ـ طبقه بندي

ISO 5941             فشارهاي ارجح در کمپرسورها ، ‌ابزارها و ماشينها

6-4-2-2   مشخصات  ( Specification ) در استاندارد سيستم بين المللى متري

ISO 1217 SS      فن آوري هواي فشرده – کمپرسورهاي جابجايي ـ آزمايش هاي تحويل

ISO 5389          کمپرسورهاي توربيني – کد آزمايش کارآئي  ISO 7183 ـ 1 خشک کن هاي هواي فشرده

قسمت 1 : مشخصات و آزمايش

 ISO 7183-1         خشک کن هاي هواي فشرده

 قسمت 2 : سنجشهاي کارآئي

ISO 8010          کمپرسورهاي صنعت فرآيند ـ مارپيچي و انواع مرتبط ـ مشخصات و برگ دادها براي طراحي و ساختار آنها

ISO 8011          کمپرسورهاي صنعت فرآيند ـ نوع توربيني ـ مشخصات و برگ دادها براي طراحي و ساختار آنها

ISO 8012          کمپرسورهاي صنعت فرآيند ـ نوع پيستوني ـ مشخصات و برگ دادها براي طراحي و ساختار آنها

  1ـ SS ISO 8573    هواي فشرده براي کاربرد کلي

قسمت 1 : آلاينده ها و طبقه بندي کيفيت . معيارهايي براي اجراي قوانين ملي کنوني سوئد به شرح ذيل وجود دارند :

اصطلاحات رايج مخزن فشار      1987

اصطلاحات رايج لوله گذاري      1978

اصطلاحات رايج مخزن هوا        1991

که توسط استاندارد سازي مخزن فشار انتشار يافته ، ‌دستور العمل  EG ، 73/23/EEG دستورالعمل ولتاژ پايين

6-4-2-3   مقياسها ( Measurements )

ISO  8573-2     هواي فشرده براي کاربرد کلي

قسمت 2 : روش هاي آزمايش براي اندازه گيري مقدار روغن در هوا

(پيش نويس )‌      ISO 8573-3   هواي فشرده

قسمت 3 : اندازه گيري ميزان رطوبت

(پيش نويس )‌       ISO 8573-4   هواي فشرده

قسمت 4 : اندازه گيري ميزان ذرات جامد