استانداردها، قوانين و تمهيدات

استانداردها، قوانين و تمهيدات - 1

استانداردها، قوانين و تمهيدات – 1

اقتصاد (Economy)

4-1-1 هزينه هاي توليد هواي فشرده (Costs for compressed production)

4-1-1-1 بررسي كلي (General) در اقتصاد

انرژي الكتريكي بارزترين نوع انرژي است كه در توليد هواي فشرده صنعتي بالقوه مورد استفاده قرار مي گيرد. در بسياري از تاٌسيسات هواي فشرده غالباً امكان صرفه جويي مقدار چشم گير و استفاده نشده اي از انرژي به عنوان مثال از طريق بازيافت انرژي، كاهش فشار، كاهش اتلاف و روز آمد سازي عملكردها از طريق سيستم كنترل و تنظيم انجام داد.

هنگامي كه مي خواهيد سرمايه گذاري جديدي را برنامه ريزي نماييد، بهتر است تا جائي كه مي توانيد به آينده نگاه كرده و سعي كنيد كه تأثيرات اوضاع جديد و مقتضياتي را كه ممكن است در تاسيسات به كار گرفته شوند، مورد ارزيابي قرار دهيد. مثال هاي نمونه عبارتند از؛ نيازهاي محيطي، مقتضيات صرفه جويي انرژي، نيازهاي افزايش كيفيت در توليد و سرمايه گذاري هاي آتي توليد.

عملكرد كمپرسورهاي بهينه شده با استانداردها، قوانين و تمهيدات همواره مهم تر مي شود، خصوصاً براي صنايع بزرگتر مرتبط با هواي فشرده. توليد با گذشت زمان در يك صنعت در حال توسعه تغيير مي كند و به همين ترتيب شرايط عملكردهاي كمپرسور نيز تغيير مي كند. بنابراين مهم است كه تاٌمين هواي فشرده هم بر اساس مقتضيات واقعي و هم بر اساس طرح هاي آتي باشد. تجربه نشان مي دهد كه بررسي هاي گسترده و بي غرضانه نتايج وضعيت عملكرد، تقريباً در هر شرايطي باعث توسعه كلي اقتصاد مي شود.

استانداردها، قوانين و تمهيدات

هزينه هاي انرژي به وضوح از جمله مهمترين فاكتورهاي اقتصاد كلي تاٌسيسات هستند. بنابراين مهم است كه به دنبال يافتن راه حل هايي باشيم كه با نيازهاي اجرايي و كيفيتي و نيز نيازهاي كاربرد مؤثر انرژي مطابقت داشته باشد. هزينه هاي مضاف مربوط به خريداري كمپرسورها و تجهيزات ديگري كه با هر دو اين نيازها مطابقت داشته باشد، در دراز مدت به عنوان يك سرمايه گذاري خوب ديده مي شود.

از آنجائي كه مصرف انرژي غالباً %80 هزينه كل را تشكيل مي دهد، بنابراين بايد به هنگام انتخاب سيستم كنترل دقت نمائيد. تفاوت در سيستم هاي كنترل ، تفاوت بين انواع كمپرسورها را تحت الشعاع قرار مي دهد.

شرايط ايده آل زماني است كه ظرفيت كامل كمپرسور دقيقاً با مصرف متعادل مطابقت داشته باشد، چيزي كه خيلي اوقات در برنامه هاي فرآيند در نظر گرفته مي شود. بيشتر انواع كمپرسورها توسط سيستم كنترل و تنظيم خودشان تدارك مي شوند، اما تجهيزات اضافي ديگري نيز وجود دارند كه مي توانند تمام كمپرسورهاي موجود در كارخانه را بطور جمعي كنترل كنند و بدين ترتيب باعث توسعه اقتصاد اجرايي گردند.

در حال حاضر كنترل سرعت به روش شناخته شده كنترل تبديل مي شود، به اين علت كه مقتضيات انرژي عملاً نسبت مستقيمي با سرعت و ظرفيت مستدام دارد. اگر به دقت انديشه نمائيم و اجازه دهيم كه مقتضيات، تجهيزات كنترل را تعيين نمايند، نتايج خوبي را بدست خواهيم آورد.

اگر به عنوان مثال به مقدار اندكي هواي فشرده در شب هنگام و اواخر هفته نياز داشته باشيم، مقرون به صرفه است كه از كمپرسور كوچكي استفاده كنيم كه با اين مقدار نياز مطابقت داشته باشد. اگر به دليلي به فشار كاري ديگري نياز داشته باشيد بايد اين نياز مورد بررسي قرار داده شود و نتيجه گيري شود كه آيا كل توليد را مي توان با استفاده از يك مركز كمپرسور بدست آورد و يا اين كه شبكه را بايد براي بدست آوردن سطوح متفاوت فشار تقسيم كنيم. انتخاب شبكه هواي فشرده نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، تا بتوان براي توليد مقدار معيني هوا در طول شب يا آخر هفته ها فقط بخش معيني از شبكه را به كار گرفت و بدين ترتيب مصرف هوا را كاهش داد يا زماني كه بخواهيد تخصيص هزينه هاي داخلي بر اساس مقادير جريان باشد.

4-1-1-1 تخصيص هزينه ها (Apportioning costs) در اقتصاد

هزينه هاي سرمايه گذاري ، هزينه هاي ثابتي هستند كه شامل قيمت خريد، هزينه هاي ساختمان، نصب و بيمه مي شوند. هزينه سرمايه گذاري به عنوان بخشي از هزينه كلي محسوب مي شود كه قسمتي از آن به انتخاب كيفيت هواي فشرده مربوط است و قسمت ديگري از آن مربوط به هزينه استهلاك و محاسبه نرخ سود است. ميزان هزينه هاي انرژي به زمان اجرا در هر سال، مقدار بهره برداري، قيمت انرژي و غيره مرتبط مي باشند. بعضي از هزينه هاي مربوط به تهيه و دستيابي، به عنوان مثال تجهيزات مورد نياز براي بازيافت انرژي، بازدهي مستقيمي در سيستم ايجاد مي كنند، كه اين بازدهي به صورت كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و هزينه هاي اجرايي مي باشد.

استانداردها، قوانين و تمهيدات - 2

استانداردها، قوانين و تمهيدات – 2

4-2 فرصت هايي براي صرفه جويي (Opportunities for saving) در اقتصاد

4-1-1 توان مورد نياز (Power requirement) در اقتصاد
هنگام انجام استانداردها، قوانين و تمهيدات، مهم است كه مقتضيات كلي توان را مورد توجه قرار دهيم. بايد تمام مصرف كننده هاي انرژي را كه به قسمت هاي مختلف دستگاه تعلق دارند مورد بررسي قرار دهيم، از جمله صافي هاي ورودي، تهويه ها و پمپ ها.

استانداردها، قوانين و تمهيدات - 3

استانداردها، قوانين و تمهيدات – 3

با مقايسه بين گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري بايد اهميت ويژه اي براي استفاده از مقادير قابل قياس قائل شد. بنابراين بايد اطمينان حاصل كنيد كه ارقام بر طبق قوانين مورد توافق بين المللي ارائه مي شوند، به عنوان مثال بر اساس ارقام ذكر شده در استاندارد ISO 1217 . Ed3 ، ضميمه C – 1996 .

4-1-2 فشار كاري (Working pressure) در اقتصاد

فشار كاري مستقيماً بر توان مورد نياز اثر مي گذارد . فشار بالا به معني مصرف انرژي بالاتر است. افزايش فشار كاري به منظور جبران افت فشار هميشه باعث تضعيف اقتصاد عملكردي مي شود.

با وجود اينكه اين پديده اي متداول است كه به علت كوچك بودن سيستم لوله كشي يا مسدود شدن فيلترها، افت فشار روي مي دهد. به عنوان مثال افزايش در فشار كاري تا 1 بار تقريباً توان مورد نياز را تا %6 افزايش مي دهد. در تاٌسيساتي كه داراي چندين صافي هستند، خصوصاً اگر براي مدت زمان طولاني و بدون اينكه تعويض شده باشند مورد بهره برداري قرار گيرند، افت فشار مي تواند به طور چشمگيري بيشتر و بنابراين خيلي پرهزينه باشد.

در بسياري از تاٌسيسات امكان كاهش فشار به ميزان زياد وجود ندارد ، اما با استفاده از تجهيزات مدرن كنترلي غالباً مي توان فشار را تا 5 /0 بار كاهش داد. اين يعني صرفه جوئي ،شايد درصد كمي ، كه به نظر اندك مي آيد، ولي اگر بازدهي كلي دستگاه را در نظر بگيريد كه به سطح معادلي افزايش يافته پي خواهيد برد كه معني كاهش فشار چيست.

4-1-1 مصرف هوا (Air consumption) در اقتصاد

با تجزيه و تحليل مسيرها و استفاده از هواي فشرده و استانداردها، قوانين و تمهيدات شما مي توانيد به راه حل هايي دست بيابيد كه بار معادل بيشتري را در سيستم هواي فشرده ايجاد مي كند. بدين طريق نياز به افزايش توليد هوا مي تواند پايين نگاه داشته شود ، كه هزينه هاي اجرائي را كاهش مي دهد.

مصرف غير مقرون به صرفه كه معمولاً به نشتي، تجهيزات فرسوده، استفاده از فرآيندهاي نامنطبق يا استفاده ناصحيح از هواي فشرده مربوط مي شود، به نحو مطلوبي با افزايش دانش كلي اصلاح مي گردد. تقسيم بندي سيستم هواي فشرده به چندين قسمت، كه مي توانند با استفاده از دريچه ها جدا شوند، مي تواند روشي براي كاهش مصرف در طول شب و آخر هفته ها باشد. در بيشتر دستگاه ها، مقداري نشتي وجود دارد كه اين نشتي يك اتلاف خالص تلقي مي شود كه بنابراين بايد به حداقل برسد. غالباً نشتي ها %15-10 هواي فشرده توليد شده را تشكيل مي دهند. ميزان نشتي رابطهٌ نسبي با فشار كاري دارد كه به همين علت يكي از روش هاي كاهش نشتي اين است كه تجهيزاتي را كه نشتي دارند تعمير كنيم و فشار كاري را به عنوان مثال در طول شب كاهش دهيم. پايين آوردن فشار تا 3 /0 بار مي تواند ميزان نشتي را تا %4 كاهش دهد. اگر ميزان نشتي در تاٌسيساتي با ظرفيت min 100 برابر با %12 باشد و فشار به ميزان 3/0 بار كاهش داده شود، ميزان صرفه جويي تقريباً ساعت KWh3 خواهد بود، كه با مصرف برق در خانه اي كه به طريق الكتريكي گرم مي شود معادل است. حتي مصرف هوا در ماشين ها و تجهيزات با افزايش فشار كاري، افزايش مي يابد.