اتاقك كمپرسور ( The compressor room )

3-5-1 بررسي كلي ( General ) در اتاقك كمپرسور

 در گذشته اي نه چندان دور تهيه كمپرسور به معناي نياز به خريداري يك موتور الكتريكي ، تجهيزات راه انداز ، پس سرد كن ، صافي هاي ورودي و غيره بود . سپس نياز بود به بررسي نياز هاي كيفي و ظرفيتي بخشهاي گوناگون دستگاه بپردازيد. لازم است كه اطمينان حاصل كنيد اين تجهيزات و لوازم فرعي به درستي و مطابق با كمپرسور كار مي كنند .

امروزه ، كمپرسور و لوازم فرعي آن به صورت تجهيزات آماده بكار خريداري مي شوند . بسته كمپرسور شامل شاسي جعبه اي است ، كه كمپرسور و تجهيزات جانبي اش بر روي آن نصب مي گردد . كليه اتصالات دروني بين قسمتهاي مختلف قبلاً نصب شده اند . بسته كامل كمپرسور در يك محفظه كاهش دهنده صدا بسته بندي مي شود تا ميزان سر و صدا را كاهش دهد .

بدين لحاظ نصب دستگاه ها تسهيل مي شود و مي توانيد كاملاً مطمئن باشيد كه سيستم كار خواهد كرد. مهم است ، اين مسئله را بخاطر داشته باشيد كه روش نصب و فن آوري تأثير مهمي بر عملكرد و پايايي سيستم كمپرسور دارد .

قاعده اصلي در نصب كمپرسور اين است كه يك كمپرسور مجزا را بطور مركزي قرار دهيد . تجربه نشان داده است كه متمركز سازي بدون توجه به نوع صنعت ، كارائي بيشتري دارد . متمركز سازي باعث توسعه اقتصاد اجرايي ، طراحي سيستم هواي فشرده ، رابطه بهتر بين كاربر و سرويس ، كنترل هرچه بهتر صدا و امكانات ساده تري براي تهويه هوا مي شود

دوم اينكه ، منطقه مشخص شده اي در ساختمان كه براي اهداف ديگر مورد استفاده قرار مي گرفت را مي توان براي نصب كمپرسور بكار برد . در چنين سيستمي احتمال وقوع مشكلات ديگري بايد مشاهده شود ، به عنوان مثال اختلالات ايجاد شده بعلت سر و صدا ، مقتضيات تهويه كمپرسور ، خطرهاي فيزيكي و خطرات مربوط به گرم شدن بيش از حد ، سيستم فاضلاب براي آب تقطير ، محيط هاي خطرناك مثل گرد و غبار و يا مواد اشتعال زا ، وجود مواد خورنده در هوا ، فضاهاي مورد نياز براي توسعه آتي و قابليت دسترسي به سرويس دهي . وجود چنين تأسيساتي ، به عنوان مثال در كارگاه يا انبارها مي تواند نصب دستگاههاي بازيافت انرژي را تسهيل كند . اگر هيچ امكاناتي براي نصب كمپرسور در داخل ساختمان وجود نداشته باشد ، مي توان آن را در بيرون از ساختمان و در زير سقفي جاي داد . همچنين بايد احتمال يخ زدگي قطرات تقطير و تخليه ها، حفاظت از مجراي ورودي هوا در مقابل برف و باران ، ورودي مكنده و تهويه ، مقتضيات زير سازي مثل آسفالت ، بتون هاي قالبي يا بستر هاي مسطح توخالي ، احتمال وجود گرد و غبار و مواد اشتعال زا يا خورنده و غيره را مورد توجه قرار دهيد .

3-5-1 جانمائي و طراحي ( Placement and design ) در اتاقك كمپرسور

سيستم هواي فشرده بايد به صورت مركزي نصب گردد تا مسير سيستم توزيع در تأسيسات بزرگ با لوله كشي هاي طويل تسهيل گردد . اگر قسمت مركزي هواي فشرده نزديك تجهيزات كمكي مثل پمپ ها و فن ها نصب شود نگهداري و تعمير و خدمات رساني راحت تر انجام ميگيرد ، حتي جانمائي در مجاورت اتاق ديگ جوش نيز مي تواند مفيد باشد .

ساختمان هم بايد داراي وسائلي باشد كه بتواند قطعات سنگين دستگاهها ( معمولاً موتور الكتريكي ) را در تاٌسيسات هواي فشرده بلند كند و / يا در صورت امكان براي بلند كردن اين اجزاء سنگين از ليفتراك استفاده كند . همچنين بايد فضاي كافي براي ايجاد توسعه در آينده نيز وجود داشته باشد .

بعلاوه ارتفاع مجاز محل مورد نظر بايد به اندازه كافي باشد تا در صورت نياز امكان بالا بردن موتور الكتريكي وجود داشته باشد . اتاقك مركزي سيستم هواي فشرده بايد داراي كف شوي يا امكانات ديگري باشد تا آب تقطير حاصل از كمپرسور ، پس سرد كن ، مخزن ذخيره هوا ، خشك كن ها و غيره از طريق آن خارج شود . كف شوي را بايد مطابق با دستور العمل هاي فاضلاب شهري نصب كرد .

3-5-2 زير بنا ( Foundation ) در اتاقك كمپرسور

معمولاً براي نصب دستگاه كمپرسور فقط بايد از كف هاي مسطحي كه استحكام كافي دارند استفاده شود . در بيشتر موارد يك ارتعاش گيرنده در دستگاه گنجانده مي شود . بطور معمول به همراه نصب دستگاههاي جديد ، براي هر كمپرسور ، پايه ستوني تعبيه مي شود و بدين ترتيب اين امكان فراهم      مي شود كه كف ساختمان تميز شود .

كمپرسور هاي بزرگ پيستوني و گريز از مركز نياز به پايه ستون بتوني دارند كه اين پايه بر روي سنگ بستر و يا بر روي بستر خاكي تحكيم يافته اي مهار مي شود . تأثيرات ارتعاشات بيروني در دستگاههاي كمپرسور پيشرفته كامل تا اندازه زياده كاهش يافته است . در سيستم هايي كه داري كمپرسور هاي گريز از مركز هستند ممكن است لازم باشد در پايه ستون هاي اتاقك كمپرسور از ارتعاش گيرنده استفاده شود .

3-5-3 هواي ورودي ( Intake air ) در اتاقك كمپرسور

هواي ورودي به كمپرسور بايد تميز و به دور از هر گونه مواد آلاينده جامد و گازي شكل باشد . به خصوص ذرات گرد و خاك كه باعث ايجاد سايش و گازهاي خورنده مي توانند مضر باشند .

معمولاً ورودي هواي كمپرسور از طريق كانال كاهنده صدا صورت مي پذيرد ، اما مي تواند در جاهايي نيز كه هوا به اندازه كافي تميز است نصب شود . آلودگي گاز ، مثل گازهاي خروجي از خودروها اگر با هوا تركيب شود به هنگام تنفس مي تواند كشنده باشد . به طور مثال ، كاربرد هاي بيمارستاني معمولاً شرايط ويژه اي را در نصب ورودي هوا ايجاب مي نمايد . در تاٌسيساتي كه هواي اطراف آن به وجود ذرات گرد و خاك آلوده است بايد در مقابل دريچه هواي ورودي از جمله صافي هاي چرخه اي ، ورقه اي يا نواري چرخشي نصب شود . در چنين مواردي بايد به افت فشاري كه بعلت نصب اين صافي ها ايجاد ميشود ، توجه كنيم ، بطوريكه افت فشار هوا نبايد از حد مجاز تعيين شده توسط توليد كننده تجاوز باشد .

همچنين بهتر است كه هواي ورودي سرد باشد . بنابراين مناسب است كه هوا از طريق لوله جداگانه اي از بيرون ساختمان به كمپرسور وارد شود .

مهم است كه لوله هاي كه در شبكه نصب مي شوند در مقابل خوردگي و فرسايش مقاوم باشند و قسمت ورودي آنها طوري طراحي شود كه احتمال ورود برف و باران به داخل كمپرسور وجود نداشته باشد . همچنين لازم است كه ابعاد لوله ها به اندازه كافي بزرگ باشد كه تا از افت فشار ممانعت شود .

طرح لوله هاي ورودي در كمپرسورهاي پيستوني ، خيلي مهم و بحراني است . ارتعاش لوله كه به علت فركانس ضربه اي كمپرسور ايجاد مي شود ، مي تواند به كمپرسور خساراتي وارد كند ، و ارتعاش ايجاد شده از طريق ايجاد صدا ، محيط اطراف را تحت تأثير قرار دهد .

3-5-1 تهويه اتاقك كمپرسور ( Compressor room ventilation ) در اتاقك كمپرسور
گرماي بوجود آمده در اتاقك كمپرسور توسط تمام كمپرسور ها ايجاد مي شود . اين گرما از طريق تهويه اتاقك كمپرسور به بيرون فرستاده مي شود . اندازه كمپرسور و اينكه آيا كمپرسور توسط آب يا هوا خنك مي شود ،‌ ميزان تهويه هوا را تعيين مي كند .

هواي تهويه در كمپرسورهايي كه هوا خنك هستند ، تقريباً حاوي %100 انرژي است كه توسط موتور الكتريكي به شكل گرما مصرف مي شود . هواي تهويه در كمپرسور هايي كه آب خنك هستند حاوي كمتر از %10  انرژي است كه توسط موتور الكتريكي مصرف مي شود . گرما بايد خارج شود تا دماي موجود در اتاقك كمپرسور متعادل باقي بماند . سازنده كمپرسور بايد اطلاعات مفصلي درباره تهويه مورد نياز ارائه دهد ،‌ اما از طريق رابطه زير نيز مي توان ميزان تهويه مورد نياز را محاسبه كرد :

=

= مقدار هواي تهويه مورد نياز (  / s )

= جريان گرما  (kW )

= افزايش مجاز درجه حرارت  (˚‍‍C )

راه بهتر براي رويارويي با اين مسئله بازيافت انرژي و استفاده مجدد آن است .

هواي تهويه بايد از بيرون تهيه شود ، ترجيحاً نبايد از كانال هاي طويل استفاده شود . مجراي ورودي هواي تهويه بايد اگر امكان دارد در نماي شمالي ديوار نصب شود ، يا اگر در جاي ديگري در سايه نصب ميشود بايد به گونه باشد كه طي فصل تابستان تا جايي كه امكان دارد هواي خنك تري وارد سيستم شود . يك پنجره مشبك بايد در قسمت بيروني مجراي هواي ورودي و يك دريچه تنظيم جريان هوا بايد در قسمت داخلي آن نصب شود تا از ورود اشيا، خارجي و كوران هواي سرد جلوگيري كند .

بعلاوه تا جاييكه ممكن است بايد مجراي ورودي را در قسمت هاي پايين نصب كرد كه از احتمال پوشيده شدن با برف در طول ماههاي زمستان جلوگيري شود . حتي بايد احتمال ورود گرد و غبار و مواد منفجره و خورنده به داخل اتاقك كمپرسور را در نظر بگيريد .

هواكش / هواكش هاي تهويه بايد در بالاي يكي از ديواره هاي انتهائي اتاقك كمپرسور نصب شود ، در حاليكه دريچه ورودي هوا در ديوار مقابل نصب مي شود . سرعت هوا در مجراي ورودي نبايد از   m/s 4  تجاوز كند .
هواكش هائي كه توسط ترموستات كنترل مي شوند مناسب ترين نوع هستند . اين هواكش ها بايد بگونه اي انتخاب شوند كه افت فشار را در كانال ها ، پنجره مشبك ديوار بيروني ، دريچه تنظيم جريان هوا و غيره كنترل كنند . مقدار هواي تهويه بايد به حدي كافي باشد تا افزايش درجه حرارت را در اتاق تا ˚C 10 – 7 محدود سازد . اگر مشكلي در تنظيم تهويه كافي در اتاق ايجاد شود ، مي توان امكان استفاده از كمپرسورهاي آب خنك را در نظر گرفت .