ابزار های مخصوص پمپ

****************

2002-پولی کش (پولی پروانه )

2266- ابزار مورد استفاده با 2002

2267- ابزار جهت جا زدن دنده واسطه واتر پمپ

2276- ابزار جهت جا زدن دنده واسطه واتر پمپ

2670- پمپ هيدروليک دستی

2671- چک (جازدن توپی سر ميل لنگ )

6062-مبله (بيرون آوردن و جا زدن پوش سيلندر )

6159- ابزار رواسطه برای 6161

6161- جک (جا زدن پوش سيلندر )

6222- پمپ هيدروليک (هوای فشرده )

6393- ابزار جهت بيرون آوردن بوش های سيلندر

6394- واسطه جهت بيرون آوردن بوش های سيلندر

6395-پايه اضافی جهت واسطه

6400- چکش مخصوص جهت استفاده با ابزارهای 6418-19/64

6413- واسطه جهت بيرون آوردن توپی سر ميل لنگ

6418- پوش کش برای بيرون آوردن پوش مسی انژکتور

6419- ابزار کش برای بيرون آوردن رينگ فولادی انژکتور

6424- ابزار برای جا زدن

6429- ابزار جا زدن پوش مسی انژکتور

6430- ابزار جا زدن پوش مسی انژکتور

6599- ابزار جا زدن پوش های سيلندر

6600- جک برای بيرون آوردن توبی سر ميل لنگ

6601-ابزار برای بيرون آوردن توبی سر ميل لنگ

6602- ابزار برای استفاده با 6601

6603- ابزار مورد استفاده با ابزار 6600

6604- پيچ برای 6606

6606- ابزار جا زدن بوش های سيلندر

6624- ابزار بيرون آوردن توپی سر ميل لنگ

6625- ميله جا زدن توپی سر ميل لنگ

6626- ابزار مورد مصرف با 6625

6643- ابزار بيرون آوردن انژکتور (فارسونکا )

6650- ابزار تراش و تميز نمودن جای بوش مسی انژاکتور

6651- ابزار تراش و تميز نمودن جای بوش مسی انژکتور

6652- رابط اتصال جهت آزمايش (اينترکولر )

6653- واشر اتصال جهت آزمايش (اينتر کولر )

6661- ابزار جا زدن پولی پروانه

6662- ابزار آزمايش فشار دستگاه خنک کننده و (اينترکولر )

6662- آچار برای دنده اينترکولر وواتر پمپ

6615- ابزار بلند کردن رادياتور و (اينترکولر )

ابزار پمپ

 

توضيح کلی در ابزار های مخصوص پمپ

**********

در سال 1979 موتور TD120Eبرای استفاده روی کاميونهای N12بجای موتورها TD120A ببازار عرضه گرديد .

همچنين در سال 1979 موتورهای TD120F (اينتر کولر ) بعنوان تغييراتی در موتورهای TD120Cجهت کاميونهای F12 روی خط توليد قرار گرفت .

درسال 1980 موتورهای TD120G بجای موتورهای TD120E,TD120C منحصرا برای کاميونهای F12,N12 در خط توليد داده شد.

در سال 1980 موتور ديگری بنام TD120GA ببازار عرضه شد که بنا بتقاضای بعضی از کشورها حداکثر دور موتور نسبت به موتورهای قبلی کاهش يافته بود ودراين کشورها موتور مزبور جانشين موتورهای TD120G گرديد.

موتورهای TD120Fبا تعميراتی و با کاهش حداکثر دور موتور بنام TD120FCبه بازار عرضه گرديد.

تفاوت بين موتورهای TD120FC,TD120GA با موتورهای F,G را ميتوان در جدول مشخصات موتورهای جستجو نمود .

درتوضيحات زير در مورد تفاوت بين موتورهای F,FC,G,GA توضيحی داده نشده و همينطور برای موتورهای TD120E کليه تفاوتها تقريبا منحصر بهمان جدول مشخات ميباشد.