ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز

ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز - 1

ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز – 1

  • · اكسيژن
  • · نيتروژن
  • · آرگون
  • · كربن

 ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز gas unit conversion tools

ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز - 2

ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز – 2

تبديل واحد اندازه‌گيري co2 unit conversion

در جدول زير: CO2 مايع در فشار 21.42 اتمسفري و دماي 1.7°F و CO2 جامد در دماي 109.25°F اندازه گيري مي‌شود.

Scf (فوت مكعب استاندارد) گاز در فشار 1 اتمسفري و دماي 70°F اندازه‌گيري مي‌شود.

ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز - 3

ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز – 3

Nm3 (متر مكعب نرمال) گاز در فشار 1 اتمسفري  و دماي 0°C اندازه‌گيري مي‌شود.

مايع در فشار 1 اتمسفري و دماي جوش اندازه گيري مي‌شود.

جامدمايعگازوزن
فوت مكعب(cuu ft)ليتر(I)گالن(gal)مترمكعب(Nm3)فوت مكعب(scf)كيلوگرم(kg)تن(t)پوند(Ib)1 پوند
0.0102460.44690.118060.22948.7410.453360.000511 پوند
20.49893.9236.1458.817483907.2120001 تن كوچك
0.2260.9860.26030.505819.25310.00110232.2051 كيلوگرم
0.00117230.051130.0135080.0262810.051890.1144Scf 1 گاز
0.044681.9480.5146138.041.97720.002184.359Nm3  1 گاز
0.086783.78511.943174.043.8420.00442358.471 گالن مايع
0.0229310.26420.513419.5621.01510.00111852.2381 ليتر مايع
143.611.51822.38852.844.250.048897.561 فوت مكعب (جامد)

ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز

تبديل واحد اندازه‌گيري آرگون Argon Unit Conversion

 در جدول زير:

Scf (فوت مكعب استاندارد) گاز در فشار 1 اتمسفري و دماي 70°F اندازه‌گيري مي‌شود.

Nm3 (متر مكعب نرمال) گاز در فشار 1 اتمسفري و دماي 0°C اندازه‌گيري مي‌شود.

مايع در فشار 1 اتمسفري و دماي جوش اندازه‌گيري مي‌شود.

مايعگازوزن
ليتر(I)گالن(gal)متر مكعب(Nm3)فوت مكعب(scf)كيلوگرم(kg)پوند(Ib)
0.32550.0860.25439.6710.453611 پوند
0.71760.189570.560521.3212.2051 كيلوگرم
0.033660.0088930.0262810.04690.10341  فوت مكعب گاز
1.28020.3382138.041.7843.9331 متر مكعب گاز
3.78512.957112.55.27611.631 گالن مايع
10.26420.781229.711.39363.0721 ليتر مايع
651172508.619342907.220001 تن كوچك

 ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز

تبديل واحد اندازه‌گيري نيتروژن Nitrogen Unit Conversion

 در جدول زير:

CO2 مايع در فشار 21.42 اتمسفري و دمايf 1.7° ، CO2 جامد در دماي 109.25°F اندازه‌گيري مي‌شود.

Scf (فوت مكعب استاندارد) گاز در فشار 1 اتمسفري و دماي 70°F اندازه‌گيري مي‌شود.

Nm3 (متر مكعب نرمال) گاز در فشار 1 اتمسفر و دماي 0°C اندازه‌گيري مي‌شود.

مايع در فشار 1 اتمسفر و دماي جوش اندازه‌گيري مي‌شود.

مايعگازوزن
ليتر(I)گالن(gal)متر مكعب(Nm3)فوت مكعب(scf)كيلوگرم(kg)پوند(Ib)
0.56060.14810.362713.8030.453611 پوند
1.23490.32620.799630.4212.2051 كيلوگرم
0.040650.010740.0262810.032860.072451  scf گاز
1.54430.408138.041.25062.7571 Nm3 گاز
3.78512.44793.113.066.7451 گالن مايع
10.266420.646424.60.80831.7821 ليتر مايع
1121296.2725.427605907.220001 تن كوچك

 ابزارهاي تبديل واحد اندازه‌گيري گاز

تبديل واحد اندازه‌گيري اكسيژن Oxygen Unit Conversion

 در جدول زير:

Scf (فوت مكعب استاندارد) گاز در فشار  1 اتمسفر و دماي 70°F اندازه‌گيري مي‌شود

Nm3 (متر مكعب نرمال) گاز در فشار 1 اتمسفر و دماي 0°C اندازه‌گيري مي‌شود.

 مايع در فشار 1 اتمسفر و دماي جوش اندازه‌گيري مي‌شود.

مايعگازوزن
ليتر(I)گالن(gal)متر مكعب(Nm3)فوت مكعب(scf)كيلوگرم(kg)پوند(Ib)
0.39770.1050.317412.0760.453611 پوند
0.87670.23160.699826.6212.2051 كيلوگرم
0.03290.0086910.0262810.037560.082811  فوت مكعب گاز
1.25280.331138.041.42913.1511 Nm3 گاز
3.78513.025115.14.3229.5271 گالن مايع
10.26420.798330.381.14172.5171 ليتر مايع
794.5209.963524160907.220001 تن كوچك