آلومین فعال شده – جاذب سطحی

Activated Alumina, Activated Alumina Adsorbent, Activated Alumina Process.

آلومين (اكسيد آلومينيوم) فعال شده ، جاذب سطحي آلومين فعال شده ، فرايند آلومين فعال شده . Psa Plants .

دستگاههاي Psa  در آلومین فعال شده – جاذب سطحی :

شرح مختصر فرايند Psa

. واحد Psa

– جاذب هاي سطحي

– سيستم كنترل Psa

. فرايند پالايش

. انواع فرايند Psa

. فرايند Psa چيست ؟

دستگاههاي گاز Psa در آلومین فعال شده – جاذب سطحی :

. دستگاه گاز نيتروژن Psa

. دستگاه گاز اكسيژن Psa

. دستگاههاي توليد هيدروژن

. آمونياك شكن

. دستگاه خشك كن هوا

. ژنراتورهاي Psa

كاربرد صنعتي در آلومین فعال شده – جاذب سطحی :

. صنعت آبزي پروري

. صنعت خودرو

. صنعت هواپيمايي

. Bio Gas

. صنعت شيميايي

. معادن زغال سنگ

. صنعت دفاع

. صنعت الكترونيك

. صنعت كود شيميايي

. صنعت شيشه

. ريخته گري فلزي

. پتروشيمي

. كنترل آلودگي

. پالايشگاه

آلومين (اكسيد آلومينيوم) در آلومین فعال شده – جاذب سطحی :

در روش صنعتي ، آلومين فعال شده از دي هيدروكسيلاسيون (Dehydroxylating) هيدروكسيد آلومينيوم توليد مي شود . مواد حاصله مي توانند بيش از 200 مترمكعب گرمي (Squaremetres/G) مساحت سطحي موثر داشته باشد . به طور اساسي آلومين هاي فعال شده موادي متخلخل (پرمنفذ Porus ) هستند كه به نسبت ها مختلف آب و آلومين (اكسيد آلومين) دارند . كه اين موجب ايجاد شكل هاي ساختاري متفاوت مي شود . در واقع آلومين هاي فعال شده در طبيعت بي شكل ( غير بلوري Non-Crystalline ) هستند . اين به اين علت است كه ساختمان متخلخل آلومين يكنواخت نيست . سيستم متخلخل آلومين فعال شده حاوي متخلخلهاي مزو(Mesopores) و متخلخلهاي ماكرو (Macropores) مي باشد . برخلاف الكلهاي مولكولي ، آنها داراي بخش بزرگي از ميكرو متخلخلها (Micropores) نمي باشند. اين ويژگي بنابر اندازه يا سايز مولكولهايي كه نياز به جذب سطحي دارند نشان مي دهد كه تاثير(نفوذ) كمي بر كيفيت انتخاب جاذبش دارند .

كاربرد آلومين فعال شده به عنوان جاذب سطحي كما بيش به وسيله عامليت سطحي اش تعيين مي شود اين عامليت سطحي را مي توان بوسيله عمليات گرمايي يا محركهاي اضافي در طول روند توليد تقويت كرد . با توجه به خصلت توانايي اين سطح موثر است كه جاذب سطح آلومين فعال شده ، مولكولها را از گاز يا مايع گرد آوري و جذب خواهد كرد كه با در معرض قراردادن در واقع همانند جذب سطحي عمل مي كند .

خصوصيات آلومين فعال شده در آلومین فعال شده – جاذب سطحی :

. ظرفيت رطوبت (Moisture Capacity) :

تركيباتي از مساحت سطحي زيادو توزيع مناسب متخلخل (منفذ) به آلومين فعال شده قابليت بالاي جذب سطحي آب را مي دهد كه به بسترهايي (Bed) با سايز هاي كوچكتر يا چرخه هاي طولاني عملياتي برگردانده خواهد شد.

. طوقه هاي (مهره هاي) روان (Smooth Beads) و فرسايش كم (Low Abrasion) اين ويژگي به طور نسبي غبارزايي كمتري را طي فرايندهاي بارگيري برج (Tower) و كاهش فشار (Depressurization) تامين مي كند . علامت فرسايش كم ، پائين آمدن افت فشار (Pressuredrop) و كاهش خط براي شيرهاي (Values) مسدود شده ، روزنه هاي متخلخل يا صافي هايي است كه به علت پخش غبار به وجود مي آيد .

. ميزان كم افت فشار (Low Pressure Drap) در آلومین فعال شده – جاذب سطحی :

آلومين فعال شده ، افت فشار كمي را در يك بستر پر شده (Packed Bed) ايجاد مي كند كه كاناليزه شدن ( رگه شدن Channeling ) را به حداقل مي رساند و بكار گيري گنجايش ظرفيت نم گير (Drying Capacity) برج را بهينه سازي مي كند .

از جمله خواص آلومين فعال شده كه آن را براي فرايندهاي جداسازي Psa متناسب ساخته به شكل جدولي نشان داده شده است .

 خواص نوعي آلومين فعال شده در آلومین فعال شده – جاذب سطحی

1aa14

1/4² 6.4

1aa316

3/16² 4.8

1aa18

1/8² 3.2

1aa116

1/16² 2.0

شماره قطعه

ميلي متر

ميلي متر

ميلي متر

ميلي متر

سايز طوقه (مهره  bead

سفيد

سفيد

سفيد

سفيد

رنگ

325m2/gram

340m2/gram

355 m2/gram

360

M2/gram

مساحت سطح (سطح موثر surface area )

05cc/gram

05cc/gram

05cc/gram

05cc/gram

حجم متخلخل) (pore volume

48ibs/ft3

769 kg/m3

48 ibs./ft3

769 kg/m3

48 ibs./ft3

769 kg/m3

48ibs./ft3

769 kg/m3

چگالي جرمي يا حجمي (bulk density)

70 ibs.

(32 kgs)

55ibs.(25kgs)

30 ibs.(14 kgs)

11 ibs.

(5kgs)

استحكام در مقابل شكنندگي

0.1 wt%

0.1wt %

0.1 wt%

0.1 wt %

زيان سايش

7

7

8

جذي سطحي به طريق استا تيك@ رطوبت نسبي 11%rh

19

38

21

40

22

42

22

42

@58%rh

@97%rh

                                                                            وزن + wt=weight         گرم / متر مربع = m2/ gram

                                                                      Lbs= pounds              متر مكعب / كيلوگرم = kg/m3

كاربرد آلومين فعال شده در فرايند Psa  در آلومین فعال شده – جاذب سطحی :

كاربرد گسترده آلومين فعال شده در فرايندهاي جداسازي Psa موجب توليد انواع مختلف گاز مي گردد . دراينجا مثالي براي جداسازي نتيجه بخش به منظور توليد مونوكسيدكربن (Carbon Monoxide) ارائه شده . در فرايند جداسازي مونوكسيدكربن ، ماده جاذب مصرفي ، ماده جاذب شيميايي آلومين فعال شده است . كه اين ماده يك ، تركيبي از مس (Cppa). را انتقال مي دهد كه توانايي جذب سطحي انتخابي مونوكسيد كربن را داراست . اين ماده ، فرايند تك مرحله اي جداسازي و بازيابي منوكسيدكربن (Co) با درصد خلوص بالا را از مخلوط گازي ، هيدروژن (H2) مونوكسيد كربن (Co) ، دي اكسيد كربن (Co2) و نيتروژن (N 2) آسان مي كند .