آثار دیگر جریان مستقیم

  534- آثار دیگر جریان مستقیم

      هنگام عبور جریانهای با شدت 300 میلی آمپر، احساس گرما در انتهاهای بدن ایجاد می شود. شدت جریانهای عرضی تا 300 میلی آمپر که به مدت چند دقیقه ادامه یابد و با گذشت زمان رشد کند، سبب پیدایش موارد زیر شوند:

  • ضربان قلب نامنظم شود (قابل برگشت)؛
  • آثار عبور جریان در پوست بوجود آید؛
  • سوختگی بروز کند؛
  • دوارسر و در بعضی موارد بیهوشی بروز کند.

در جریانهایی با شدت بیش از 300 میلی آمپر، در اغلب موارد بیهوشی بروز خواهد کرد.

شکل 534-1 حوزه بندی نوع اثر جریان مستقیم

جدول 5-4 آثار پاتوفیزیولوژیک جریان مستقیم

منطقه

 

اثر فیزیولوژیک
منطقه1

 

معمولا هیچگونه واکنشی مشاهده نمی شود
منطقه2

 

معمولا اثر فیزیولوژیکی زیان آوری وجود ندارد
منطقه3

 

 

معمولا انتظار نمی رود آسیبی به اندامها وارد شود. امکام بروز اخلال قابل برگشت در تشکیل و پخش ضربان وجود دارد که با زیاد شدن جریان و طولانی شدن زمان شدیدتر می شود
منطقه4

 

 

احتمال بروز فیبریلاسیون وجود دارد. با طولانی تر شدن زمان و زیادتر شدن جریان، علاوه بر آثار منطقه 3، امکان بروز آثار پاتوفیزیولوژیک دیگر مانند سوختگیهای شدید وجود دارد.

54- آثار عبور جریان متناوب با فرکانس بیش از 100 هرتز از بدن انسان

540-1- کلیات

       در سالهای اخیر در مورد استفاده از فرکانسهای بالاتر از 50 یا 60 هرتز افزایش یافته است. برای مثال از 100 هرتز در صنایع نساجی 400 هرتز در صنایع هواپیمایی، 450 هرتز برای ابزار کار و جوشکاری و برای الکترو تراپی از فرکانسهای 4000 تا 5000 هرتز و برای ارسال علایم و کنترل در خطوط انتقال نیرو از فرکانسهای 20 کیلوهرتز تا یک مگاهرتز استفاده می شود.

برای اطلاعاتی درباره اثر فرکانسهای بالا، که به گفته IEC 479-2  چندان کامل نیست، باید به این منبع مراجعه شود ولی در زیر مختصری از خواص جریانهای با فرکانسهای تا 100 هرتز که جنبه تاسیساتی دارند مطرح می شود.

با زیاد شدن فرکانس، امپدانس پوست کم می شود: برای مثال امپدانس پوست در 500 هرتز حدود یک دهم امپدانس در 50 هرتز است و در بسیاری موارد می توان از آن صرفنظر نمود. برای فرکانسهای بالاتر، این موضوع بارزتر است و در این فرکانسها امپدانس کل بدن به مقدار  با امپدانس داخلی بدن، تقلیل می یابد.

 

541- آثار عبور جریان متناوب با فرکانس 100 هرتز تا 1000 هرتز از بدن انسان

      تعریف زیر برای فرکانسهای بالاتر مورد استفاده است:

ضریب فرکانس  عبارت است از نسبت کی از مقادیر آستانه ای در فرکانس f به همان مقدار آستانه ای در فرکانس 50 یا 60 هرتز.

برای ضریب فرکانس آستانه درک، شکل 541-1 دیده شود.

برای ضریب فرکانس  آستانه رهایی، شکل 541-2 دیده شود.

برای مدت برقگرفتگی بیش از یک سیکل کار قلب، ضریب فرکانس  برای آستانه فیبریلاسیون بطنی برای مسیر جریان طولی، شکل 525-3 دیده شود.

برای مدتهای کوتاهتر برقگرفتگی، اطلاعات تجربی وجود ندارد.

 

55- اثر عبور جریانهایی غیر از جریان متناوب و جریان مستقیم از بدن انسان

       علاوه برجریانهای متناوب و مستقیم، انواع جریانهای دیگر وجود دارند که نحوه اثر انها بر انسان متفاوت است. استاندارد IEC 479-2 حاوی مطالبی در این زمینه ها می باشد که در اینجا چند عنوان از آنها ذکر می شود:

  • جریان متناوب حاوی مولفه جریان مستقیم؛
  • جریان متناوب با کنترل فاز؛
  • جریان متناوب با کنترل سیکلی؛
  • جریان تک سیلک ضربه ای.

شکل 541-1 تغییرات در آستانه درک پهنه فرکانس 60/50 تا 1000 هرتز

شکل 541-2 تغییرات در آستانه رهایی پهنه فرکانس 50/60 تا 1000 هرتز

شکل 541-3 تغییرات در آستانه فیبریلاسیون بطنی با پهنه فرکانس 50/60 تا 1000 هرتز و زمانی پیش از یک پریود قلب و مسیر جریان در طول بدن