ضریب قدرت

(POWER FACTOR CORRECTION (PFC

اصلاح ضریب قدرت

در شبکه های انتقال انرژی به صورت جریان متناوب ، به علت خاصیت سلفی یا خازنی که در سیستم به وجود می آید ، تمام انرژی انتقال داده شده به صورت موثر (اکتیو ) مورد استفاده قرار نمیگرد بلکه مقداری از انرژی که در سیستم ذخیره شده و مجددا به تولید کننده برگشت داده می شود و به صورت انرژی غیر مفید (راکتیو ) باشد که این عامل باعث اشغال خطوط گردید . بدون اینکه استفاده ای از آن انرژی به صورت مفید شده باشد که در خصوص توزیع و فوق توزیع اکثرا به صورت سلفی می باشد و برای اصلاح آن ناگزیر باسیتی از خازن استفاده نمود.

ضریب قدرت
دلایل اصلاح ضریب قدرت
1- کاهش جریان موثر خطوط انتقال و در نتیجه کاهش افت ولتاژ
2- با افزایش ضریب توان ، سطح مقطع سیم ها و کابل ها کاهش در نتیجه هزینه ها کاهش می یابد
3- راندمان ژنراتورها و ترانسفورماتورها و همینطور ضریب بهره کل تاسیسات بستگی به کسینوس فی دارد به همین دلیل سعی می کنند ضریب قدرت را بالا ببرند.

دیماند و اصلاح ضریب قدرت
نحوه خرید دیماند با توجه به روش محاسبه برق و خرید دیماند ، میتوان با اصلاح ضریب قدرت هزینه ها را کاهش داد
بهای پرداختی کل : توان اکتیو + جریمه + بهای دیماند
بهای دیماند : بهای دیماند به طور قرار دادی با محاسبه توان مورد نیاز شرکت با اداره برق قراداد بسته می شود .
توان اکتیو : چنانچه برق مصرفی بیش تر از مبلغ قرار داد باشد هزینه توان اکتیو بر اساس نرخ محاسبه می گردد .
جریمه : بابت استفاده از توان راکتیو به مصرف کننده جریمه تعلق میگیرد که نحوه محاسبه جریمه به صورت زیر است .
نحوه محاسبه جریمه = ضریب زیان * ( بهای دیماند + توان اکتیو )
ضریب زیان = (Cos& /0.9)-1