جریان در هیدرولیک کاربردی (2)

2-5-3 شدت جریان یا دبی(Q) منظور از دبی با شدت جریان همان مقدا…

جریان در هیدرولیک کاربردی (1)

 2-5 جریان قانون پاسکال تنها برای مایعاتی است که در حالت سکون یا ایستا قر…

فشار در هیدرولیک ها

فشار و جریان 2-1 اهداف بعد از مطالعه این فصل شخص قادر خواهد بو…

نقش سیال هیدرولیکی (2)

ادامه نقش سیالات هیدرولیکی :  1-4-14 توان سرعت انجام کار یا…

نقش سیال هیدرولیکی (1)

بطور کلی یک سیال هیدرولیکی چهار نقش عمده دارد: 1.انتقال نیرو با…

هیدرولیک کاربردی

هیدرولیک کاربردی مقدمه امروزه با توجه به کاربرد گسترده و روز…