کتاب راهنمای هوای فشرده

کتاب راهنمای هوای فشرده

   موسسه مطالعات بین المللی اطلس کاسپین کتاب راهنمای هوای …
سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری

سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری

سرويس قرار دادن پمپهای پلانجری الف) انجام بازرسيهای لازم قبل از …
پمپهای پلانجری

پمپهای پلانجری

پمپهای پلانجری اساس و عملکرد در پمپهای پلانجری : فرض کنيد که بر روی س…
Slippage

Slippage

Slippage در پمپهای دنده ای به پديده برگشت سيال از دهانه discharge ب…
سرويس قرار دان پمپهای external gear

سرويس قرار دان پمپهای external gear

سرويس قرار دان پمپهای external gear الف – انجام بازرسيهای لا…
شير اطمينان پمپ

شير اطمينان پمپ

شير اطمينان پمپ (relief valve) در پمپهای سانتريفوز درصورت بست…
چرخ دنده ها

چرخ دنده ها

چرخ دنده ها در پمپهای gearدوچرخ دنده وجود دارد،چرخ دنده محرک ي…
نيروی محوری

نيروی محوری

نيروی محوری (axial thrust) لقی مابين پروانه و پوسته درپشت پروانه،با…
تعميرات جزئی پمپ ها

تعميرات جزئی پمپ ها

تعميرات جزئی پمپ ها -تعويض و شستشو فيلتر ياstrainer يکی ازدل…
بازرسی لازم پيش ازاستفاده پمپ

بازرسی لازم پيش ازاستفاده پمپ

بازرسی لازم پيش ازاستفاده پمپ انجام بازرسی های لازم پيش از بهره ب…
سيکلون (cyclone separator)

سيکلون (cyclone separator)

سيکلون (cyclone separator) جهت خنک کردن و تمطز کردن مکانيکال سيل،عم…
کوپلينگ ها

کوپلينگ ها

کوپلينگ ها پمپ های سانتر يفوژ بجز پمپ های يکسره(closed pump)…
Flushing seal system

Flushing seal system

Flushing seal system Flushing  به شش روش آوردن سيال به محفظ…
سيستم آب بندی پمپ ها

سيستم آب بندی پمپ ها

سيستم آب بندی پمپ ها در مقاط عبوری شافت از داخل پوسته،امکان خ…
شافت (shaft)

شافت (shaft)

شافت (shaft) انتقال گشتاوردرحين راه اندازی ودرطول کارپمپ وا…
پروانه پمپ ، impeller

پروانه پمپ ، impeller

پروانه پمپ (impeller) حرکت از موتور محرک بوسيله شافت به پروانه م…
ترکيب سری و موازی پمپهای سانتريفوژ

ترکيب سری و موازی پمپهای سانتريفوژ

ترکيب سری و موازی پمپهای سانتريفوژ الف) ترکيب موازی پمپهای سانتريفوژ د…
نيروی گريز از مرکز پمپ ها

نيروی گريز از مرکز پمپ ها

نيروی گريز از مرکز پمپ ها سنگی را به نخی بسته و آن را شروع …
تاريخچه صنعت پمپ

تاريخچه صنعت پمپ

تاريخچه صنعت پمپ اجداد اوليه انسان در کناره جنگها و آبها زندگی …