وزارت صنعت ، معدن ، تجارت

مجمع عمومي ساليانه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك برگزار شد

مجمع عمومي ساليانه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك برگزار شد…

تشريح برنامه هاي وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

تشريح برنامه هاي وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال حماسه سياسي و …