موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی  – تجهییزات راه انداز – پس سرد کن – صافی های ورودی

3-5-1  بررسي کلي ( General ) در موتورهای الکتریکی

در گذشته اي نه چندان دور تهيه کمپرسور به معناي نياز به خريداري يک موتور الکتريکي ، تجهيزات راه انداز ، پس سرد کن ، صافي هاي ورودي و غيره بود . سپس نياز بود به بررسي نياز هاي کيفي و ظرفيتي بخشهاي گوناگون دستگاه بپردازيد. لازم است که اطمينان حاصل کنيد اين تجهيزات و لوازم فرعي به درستي و مطابق با کمپرسور کار مي کنند .

 امروزه ، کمپرسور و لوازم فرعي آن به صورت تجهيزات آماده بکار خريداري مي شوند . بسته کمپرسور شامل شاسي جعبه اي است ، که کمپرسور و تجهيزات جانبي اش بر روي آن نصب مي گردد . کليه اتصالات دروني بين قسمتهاي مختلف قبلاً نصب شده اند . بسته کامل کمپرسور در يک محفظه کاهش دهنده صدا بسته بندي مي شود تا ميزان سر و صدا را کاهش دهد .

بدين لحاظ نصب دستگاه ها تسهيل مي شود و مي توانيد کاملاً مطمئن باشيد که سيستم کار خواهد کرد. مهم است ، اين مسئله را بخاطر داشته باشيد که روش نصب و فن آوري تأثير مهمي بر عملکرد و پايايي سيستم کمپرسور دارد .

قاعده اصلي در نصب کمپرسور اين است که يک کمپرسور مجزا را بطور مرکزي قرار دهيد . تجربه نشان داده است که متمرکز سازي بدون توجه به نوع صنعت ، کارائي بيشتري دارد . متمرکز سازي باعث توسعه اقتصاد اجرايي ، طراحي سيستم هواي فشرده ، رابطه بهتر بين کاربر و سرويس ، کنترل هرچه بهتر صدا و امکانات ساده تري براي تهويه هوا مي شود .

دوم اينکه ، منطقه مشخص شده اي در ساختمان که براي اهداف ديگر مورد استفاده قرار مي گرفت را مي توان براي نصب کمپرسور بکار برد . در چنين سيستمي احتمال وقوع مشکلات ديگري بايد مشاهده شود ، به عنوان مثال اختلالات ايجاد شده بعلت سر و صدا ، مقتضيات تهويه کمپرسور ، خطرهاي فيزيکي و خطرات مربوط به گرم شدن بيش از حد ، سيستم فاضلاب براي آب تقطير ، محيط هاي خطرناک مثل گرد و غبار و يا مواد اشتعال زا ، وجود مواد خورنده در هوا ، فضاهاي مورد نياز براي توسعه آتي و قابليت دسترسي به سرويس دهي . وجود چنين تأسيساتي ، به عنوان مثال در کارگاه يا انبارها مي تواند نصب دستگاههاي بازيافت انرژي را تسهيل کند . اگر هيچ امکاناتي براي نصب کمپرسور در داخل ساختمان وجود نداشته باشد ، مي توان آن را در بيرون از ساختمان و در زير سقفي جاي داد . همچنين بايد احتمال يخ زدگي قطرات تقطير و تخليه ها، حفاظت از مجراي ورودي هوا در مقابل برف و باران ، ورودي مکنده و تهويه ، مقتضيات زير سازي مثل آسفالت ، بتون هاي قالبي يا بستر هاي مسطح توخالي ، احتمال وجود گرد و غبار و مواد اشتعال زا يا خورنده و غيره را مورد توجه قرار دهيد .

3-5-2  جانمائي و طراحي ( Placement and design ) در موتورهای الکتریکی

سيستم هواي فشرده بايد به صورت مرکزي نصب گردد تا مسير سيستم توزيع در تأسيسات بزرگ با لوله کشي هاي طويل تسهيل گردد . اگر قسمت مرکزي هواي فشرده نزديک تجهيزات کمکي مثل پمپ ها و فن ها نصب شود نگهداري و تعمير و خدمات رساني راحت تر انجام ميگيرد ، حتي جانمائي در مجاورت اتاق ديگ جوش نيز مي تواند مفيد باشد .

ساختمان هم بايد داراي وسائلي باشد که بتواند قطعات سنگين دستگاهها ( معمولاً موتور الکتريکي ) را در تاٌسيسات هواي فشرده بلند کند و / يا در صورت امکان براي بلند کردن اين اجزاء سنگين از ليفتراک استفاده کند . همچنين بايد فضاي کافي براي ايجاد توسعه در آينده نيز وجود داشته باشد .

بعلاوه ارتفاع مجاز محل مورد نظر بايد به اندازه کافي باشد تا در صورت نياز امکان بالا بردن موتور الکتريکي وجود داشته باشد . اتاقک مرکزي سيستم هواي فشرده بايد داراي کف شوي يا امکانات ديگري باشد تا آب تقطير حاصل از کمپرسور ، پس سرد کن ، مخزن ذخيره هوا ، خشک کن ها و غيره از طريق آن خارج شود . کف شوي را بايد مطابق با دستور العمل هاي فاضلاب شهري نصب کرد .

3-5-3  زير بنا ( Foundation ) در موتورهای الکتریکی

معمولاً براي نصب دستگاه کمپرسور فقط بايد از کف هاي مسطحي که استحکام کافي دارند استفاده شود . در بيشتر موارد يک ارتعاش گيرنده در دستگاه گنجانده مي شود . بطور معمول به همراه نصب دستگاههاي جديد ، براي هر کمپرسور ، پايه ستوني تعبيه مي شود و بدين ترتيب اين امکان فراهم      مي شود که کف ساختمان تميز شود .

کمپرسور هاي بزرگ پيستوني و گريز از مرکز نياز به پايه ستون بتوني دارند که اين پايه بر روي سنگ بستر و يا بر روي بستر خاکي تحکيم يافته اي مهار مي شود . تأثيرات ارتعاشات بيروني در دستگاههاي کمپرسور پيشرفته کامل تا اندازه زياده کاهش يافته است . در سيستم هايي که داري کمپرسور هاي گريز از مرکز هستند ممکن است لازم باشد در پايه ستون هاي اتاقک کمپرسور از ارتعاش گيرنده استفاده شود .

3-5-4  هواي ورودي ( Intake air ) در موتورهای الکتریکی

هواي ورودي به کمپرسور بايد تميز و به دور از هر گونه مواد آلاينده جامد و گازي شکل باشد . به خصوص ذرات گرد و خاک که باعث ايجاد سايش و گازهاي خورنده مي توانند مضر باشند .

معمولاً ورودي هواي کمپرسور از طريق کانال کاهنده صدا صورت مي پذيرد ، اما مي تواند در جاهايي نيز که هوا به اندازه کافي تميز است نصب شود . آلودگي گاز ، مثل گازهاي خروجي از خودروها اگر با هوا ترکيب شود به هنگام تنفس مي تواند کشنده باشد . به طور مثال ، کاربرد هاي بيمارستاني معمولاً شرايط ويژه اي را در نصب ورودي هوا ايجاب مي نمايد . در تاٌسيساتي که هواي اطراف آن به وجود ذرات گرد و خاک آلوده است بايد در مقابل دريچه هواي ورودي از جمله صافي هاي چرخه اي ، ورقه اي يا نواري چرخشي نصب شود . در چنين مواردي بايد به افت فشاري که بعلت نصب اين صافي ها ايجاد ميشود ، توجه کنيم ، بطوريکه افت فشار هوا نبايد از حد مجاز تعيين شده توسط توليد کننده تجاوز باشد .

همچنين بهتر است که هواي ورودي سرد باشد . بنابراين مناسب است که هوا از طريق لوله جداگانه اي از بيرون ساختمان به کمپرسور وارد شود .

مهم است که لوله هاي که در شبکه نصب مي شوند در مقابل خوردگي و فرسايش مقاوم باشند و قسمت ورودي آنها طوري طراحي شود که احتمال ورود برف و باران به داخل کمپرسور وجود نداشته باشد . همچنين لازم است که ابعاد لوله ها به اندازه کافي بزرگ باشد که تا از افت فشار ممانعت شود .

طرح لوله هاي ورودي در کمپرسورهاي پيستوني ، خيلي مهم و بحراني است . ارتعاش لوله که به علت فرکانس ضربه اي کمپرسور ايجاد مي شود ، مي تواند به کمپرسور خساراتي وارد کند ، و ارتعاش ايجاد شده از طريق ايجاد صدا ، محيط اطراف را تحت تأثير قرار دهد .

3-5-5  تهويه اتاقک کمپرسور ( Compressor room ventilation ) در موتورهای الکتریکی

گرماي بوجود آمده در اتاقک کمپرسور توسط تمام کمپرسور ها ايجاد مي شود . اين گرما از طريق تهويه اتاقک کمپرسور به بيرون فرستاده مي شود . اندازه کمپرسور و اينکه آيا کمپرسور توسط آب يا هوا خنک مي شود ،‌ ميزان تهويه هوا را تعيين مي کند .

هواي تهويه در کمپرسورهايي که هوا خنک هستند ، تقريباً حاوي %100 انرژي است که توسط موتور الکتريکي به شکل گرما مصرف مي شود . هواي تهويه در کمپرسور هايي که آب خنک هستند حاوي کمتر از %10  انرژي است که توسط موتور الکتريکي مصرف مي شود . گرما بايد خارج شود تا دماي موجود در اتاقک کمپرسور متعادل باقي بماند . سازنده کمپرسور بايد اطلاعات مفصلي درباره تهويه مورد نياز ارائه دهد ،‌ اما از طريق رابطه زير نيز مي توان ميزان تهويه مورد نياز را محاسبه کرد :

 =

= مقدار هواي تهويه مورد نياز (  / s )

= جريان گرما  (kW )

= افزايش مجاز درجه حرارت  (˚‍‍C )

راه بهتر براي رويارويي با اين مسئله بازيافت انرژي و استفاده مجدد آن است .

هواي تهويه بايد از بيرون تهيه شود ، ترجيحاً نبايد از کانال هاي طويل استفاده شود . مجراي ورودي هواي تهويه بايد اگر امکان دارد در نماي شمالي ديوار نصب شود ، يا اگر در جاي ديگري در سايه نصب ميشود بايد به گونه باشد که طي فصل تابستان تا جايي که امکان دارد هواي خنک تري وارد سيستم شود . يک پنجره مشبک بايد در قسمت بيروني مجراي هواي ورودي و يک دريچه تنظيم جريان هوا بايد در قسمت داخلي آن نصب شود تا از ورود اشيا، خارجي و کوران هواي سرد جلوگيري کند .

بعلاوه تا جاييکه ممکن است بايد مجراي ورودي را در قسمت هاي پايين نصب کرد که از احتمال پوشيده شدن با برف در طول ماههاي زمستان جلوگيري شود . حتي بايد احتمال ورود گرد و غبار و مواد منفجره و خورنده به داخل اتاقک کمپرسور را در نظر بگيريد .

هواکش / هواکش هاي تهويه بايد در بالاي يکي از ديواره هاي انتهائي اتاقک کمپرسور نصب شود ، در حاليکه دريچه ورودي هوا در ديوار مقابل نصب مي شود . سرعت هوا در مجراي ورودي نبايد از   m/s 4  تجاوز کند .

هواکش هائي که توسط ترموستات کنترل مي شوند مناسب ترين نوع هستند . اين هواکش ها بايد بگونه اي انتخاب شوند که افت فشار را در کانال ها ، پنجره مشبک ديوار بيروني ، دريچه تنظيم جريان هوا و غيره کنترل کنند . مقدار هواي تهويه بايد به حدي کافي باشد تا افزايش درجه حرارت را در اتاق تا ˚C 10 – 7 محدود سازد . اگر مشکلي در تنظيم تهويه کافي در اتاق ايجاد شود ، مي توان امکان استفاده از کمپرسورهاي آب خنک را در نظر گرفت .

3-6 ساختار شبکه هواي فشرده (  The compressed air networks structure  ) در موتورهای الکتریکی

3-6-1  بررسي کلي ( General ) در موتورهای الکتریکی

سه فاکتور اصلي براي ايجاد عملکردهاي قابل اطمينان و بازدهي اقتصادي مناسب در سيستم توزيع وجود دارد : افت فشار پايين بين کمپرسور و نقطه مصرف ، حداقل نشتي و جداسازي آب تقطير به بهترين نحو در سيستمي که خشک کن هواي فشرده در آن نصب نشده باشد .

اين امر اصولاً در لوله هاي اصلي به کار مي رود . هزينه نصب لوله با ابعاد بزرگتر و نيز اتصالاتي که در مراحل اول مورد نياز است در مقايسه با هزينه بازسازي دوباره سيستم در آينده کمتر است . مسيريابي ، برآورد ابعاد و طراحي شبکه خط لوله در کارايي ، قابليت اطمينان و هزينه دستگاه مهم است. گاهي اوقات افت شديد فشار در خط لوله با افزايش فشار کاري کمپرسور جبران مي شود ، مثلاً وقتي از 7 بار به 8 بار برسد . اين امر مقرون به صرفگي هواي فشرده را کاهش مي دهد . وقتي که مصرف هواي فشرده کم شود ، افت فشار نيز افت مي کند و فشار در نقطه مصرف بيشتر از حد مجاز بالا ميرود .

دستگاههاي هواي فشرده ثابت بايد به گونه اي برآورد ابعاد شوند که افت فشار در لوله ها بين کمپرسور و دورترين نقطه مصرف از  bar 1/0 تجاوز نکند . علاوه بر آن افت فشار در شيلنگ ها ، بست هاي لوله و اتصالات ديگر لوله کشي را مورد توجه قرار دهيد . چگونگي اندازه گيري اين بخش ها نيز اهميت بخصوصي دارد ، به اين علت که غالباً در چنين اتصالاتي افت فشار به حداکثر مي رسد .

از رابطه زير مي توان درازترين طول مجاز را در شبکه لوله کشي براي افت فشار معيني محاسبه کرد :

l =

l    = طول کلي لوله  (متر)

=  بيشترين افت فشار مجاز در شبکه  (بار)

p   =  فشار مطلق ورودي (بار)

=   و جريان FAD ( l / s )

d  = قطر داخلي لوله  ( mm )

به طور کلي ، بهترين راه حل اين است که سيستم لوله کشي را بصورت خط حلقوي در اطراف منطقه مورد نظر طراحي نمود . سپس انشعابات لوله را از خط لوله اصلي به نقاط مصرف رساند . اگرچه هواي فشرده از دو طرف به نقطه مصرف هدايت مي شود ، در عوض اين سيستم توزيع يکنواختي را تاٌمين  مي نمايد .

اين سيستم بايد براي تمام دستگاهها مورد استفاده قرار گيرد  ، حتي اگر بعضي از نقاط مصرف  فاصله زيادي نسبت به کمپرسور داشته باشد . سپس يک لوله اصلي جداگانه ، به اين قسمتها کشيده مي شود .

3-6-1-1 مخزن ذخيره هوا ( Air receiver ) در موتورهای الکتریکی

در هر تاٌسيسات کمپرسور يک يا چند مخزن ذخيره هوا وجود دارد . اندازه مخزن ها بر طبق ظرفيت کمپرسور ، سيستم کنترل و مقدار هواي مورد نياز مصرف کننده انطباق دارد . مخزن ذخيره هوا فضائي را براي ذخيره سازي هوا فشرده تشکيل مي دهد ، ارتعاش کمپرسور را متعادل مي کند ، هوا را خنک مي کند و آب تقطير را جمع آوري مي نمايد .

 بدين ترتيب مخزن ذخيره هوا بايد با ادوات تخليه فاضلاب متناسب باشد . هنگام برآورد اندازه حجم مخزن هوا ،
مي توانيد رابطه زير را به کار ببريد . توجه کنيد که اين رابطه فقط در کمپرسورهايي به کار مي رود که داراي کنترل بي بار سازي / باردهي هستند .

V =

V  = حجم مخزن ذخيره هوا ( l )

Q  = ظرفيت کمپرسور ( l / s ) FAD

= فشار ورودي کمپرسور ( bar ( a ) )

= دماي حداکثر ورودي کمپرسور ( K )

=  دماي هواي فشرده در مخزن هوا( K )

=  تفاوت فشار دستگاه بين زمان بي بار سازي و زمان باردهي

= حداکثر فرکانس =  ثانيه 30 / چرخه 1

رابطه زير ، فرمول ساده شده اي است که در فشار محيط 1 بار آتمسفري و تقريباً دماي ˚C  20 و زمان چرخه 30 ثانيه به کار مي رود .

V =

V    = حجم مخزن ذخيره هوا (  )

Q    =  ظرفيت بزرگترين کمپرسور ( / mm )

=   اختلاف فشار طراحي شده ( bar )

 

اگر مقدار زيادي از هواي فشرده در طول دوره هاي کوتاه مدت مورد نياز باشد ، مقرون به صرفه نسبت که کمپرسور يا شبکه لوله را بر طبق اين فرمول اندازه گيري کنيم . پس يک مخزن ذخيره هواي جداگانه نزديک مصرف کننده نصب مي شود و بر طبق حداکثر هواي خروجي اندازه گيري مي شود .

 در موارد بحراني تر ، يک کمپرسور پر فشار کوچک تر به همراه يک مخزن هواي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد و بدين ترتيب نياز به مقادير زياد هواي فشرده در طول دوره هاي کوتاه مدت بين فواصل طولاني را تأمين مي کند . سپس مي توان کمپرسور را براي مقدار مصرف ميانگين اندازه گيري کرد .

رابطه زير را مي توان براي چنين مخزن هوايي به کار برد :

 

V =   =

V = حجم مخزن ذخيره هوا   ( l )

Q = مقدار جريان هوا طي دوره تخليه  ( l / s )

t   = مدت دوره تخليه  ( s )

= فشار کاري معمولي در شبکه ( bar )

=  حداقل فشار براي عملکرد مصرف کننده( bar )

L  =  مراحل پر کردن هواي مورد نياز( 1 / چرخه کاري )

 

اين فرمول به اين نکته توجه نمي کند که کمپرسور مي تواند در طول مرحله تخليه کردن ، هوا را ذخيره کند . کاربرد رايج اين فرمول در به کار اندازي موتورهاي بزرگ کشتي است ، که در اين موتورها فشار پر کنندگي مخزن هوا 30 بار است .

3-6-2  طراحي شبکه هواي فشرده ( Design of the compressed air network ) در موتورهای الکتریکی

در تاٌسيسات کوچک تر مي توان از همان قطر لوله اي که به عنوان  لوله بالابر استفاده مي شود براي لوله توزيع استفاده نمود . در هنگام طراحي و برآورد شبکه ، اولين چيزي که بايد انجام داد اين است که فهرستي از تجهيزات به همراه تمام مصرف کننده هاي هواي فشرده را  تهيه و نقشه جانمائي آنها را مشخص نمايد . مصرف کننده ها در واحدهاي منطقي گروه بندي مي شوند و از طريق لوله توزيع يکساني تاٌمين مي شوند . سپس لوله توزيع توسط لوله هاي بالابر موجود از قسمت کمپرسور مرکزي تغذيه مي شود .

يک شبکه کمپرسور هواي فشرده بزرگتر مي تواند به چهار قسمت اصلي تقسيم شود : لوله هاي بالابر ، لوله هاي توزيع ، لوله هاي سرويس و اتصالات هواي فشرده . لوله هاي بالابر هواي فشرده را از قسمت کمپرسور مرکزي به محدوده مصرف منتقل مي کنند . لوله هاي توزيع هوا را در سرتاسر محدوده مصرف توزيع مي کنند . لوله هاي سرويس ، هوا را از لوله هاي توزيع به مکان هاي کاري تغذيه مي کنند . اتصالات هواي فشرده ، متصل کننده لوله سرويس و مصرف کننده هواي فشرده هستند .

3-6-3 برآورد ظرفيت شبکه هواي فشرده ( Dimensioning the compressed air network ) در موتورهای الکتریکی

فشاري که بلافاصله بعد از کمپرسور حاصل مي شود را هرگز نمي توان بطور کامل به کار برد ، بدين ترتيب ، بايد اتلافي را که توزيع هواي فشرده به همراه دارد محاسبه کنيد ، عمدتاً اصطکاک در لوله ها . بعلاوه ، کنترل و تغيير جهت جريان هوا در شيرآلات و خم هاي لوله رخ مي دهد . تلفاتي که به گرما تبديل مي شود ، باعث افت فشار مي شود که اين افت فشار را براي يک لوله مستقيم مي توان از فرمول زير محاسبه کرد :

 = 450 x

= افت فشار  ( bar )

=  هواي آزاد ، جريان هوا( l/s )

d =  قطر داخي لوله ( mm )

l =  طول لوله   ( mm )

p = فشار مطلق ابتدائي  ( bar (a) )

 

 

 

هنگام محاسبه قسمت هاي مختلف شبکه هواي فشرده مي توانيد از مقاديري که در زير ذکر شده است استفاده کنيد ، اين ارقام مربوط به افت فشار مجاز هستند :

افت فشار در لوله هاي سرويس         bar03/0

افت فشار در لوله هاي توزيع            bar 05/0

افت فشار در لوله هاي بالابر             bar02/0

افت فشار کلي در تاٌسيسات لوله کشي     bar10/0

طول هاي لوله مورد نياز براي بخش هاي متفاوت شبکه تخمين زده مي شوند ( لوله هاي بالابر ،توزيع ، سرويس ) . يک نقشه مقياس از طرح شبکه مي تواند مبناي مناسبي باشد . طول لوله از طريق اضافه کردن طول هاي معادل شيرها ، زانويي ها ، اتصال ها و غيره ، تصحيح مي شود ، همانطور که در شکل 36 : 3 ذکر شده است . هنگام محاسبه قطر لوله مي توانيد از يک جدول نمودارمحاسباتي ، همانطور که  در شکل 37 : 3 نشان داده شده است ، استفاده کنيد و بدين ترتيب بهترين قطر لوله مورد نياز را به عنوان جايگزيني براي فرمول ( شکل 36 : 3 ) بدست آوريد . بايد جريان ، فشار ، افت فشار مجاز و طول لوله مشخص شود تا محاسبه اي در رابطه با آنها صورت گيرد . سپس لوله اي استاندارد با
نزديک ترين قطر بيشتر براي تاٌسيسات انتخاب مي شود .

طول لوله هاي مورد نياز براي قسمتهاي مختلف تاٌسيسات را مي توان با استفاده از فهرستي از اتصالات و تجهيزات لوله کشي و نيز مقاومت جريان را که در اثر طول لوله ايجاد شده است ، محاسبه کرد . اين طول هاي ” اضافي ” لوله به طول لوله اوليه اضافه مي شوند . سپس اندازه هاي انتخاب شده شبکه دوباره محاسبه مي شوند تا اطمينان حاصل شود که افت فشار ، زياد نخواهد بود . در تاٌسيسات بزرگ بخش هاي خاص (  لوله سرويس ، لوله توزيع و لوله هاي بالا برنده )  بايد به طور جداگانه محاسبه شوند  .

3-6-4  اندازه گيري جريان ( Flow measurement  ) در موتورهای الکتریکی

جريان سنج هايي که به طور استراتژيکي ، در کمپرسور نصب مي شوند ، ميزان بدهکاري داخلي و بودجه اقتصادي مصرف هواي فشرده را در داخل شرکت نشان مي دهند . هواي فشرده يکي از فرآورده هايي است که در داخل کارخانه توليد مي شود و جزء هزينه هاي کارخانه محسوب مي شود . با چنين ديدگاهي ، اين موضوع براي همه جالب مي شود که مصرف را در بخش هاي مختلف کاهش دهند . جريان سنج هاي مدرني که امروزه در بازار يافت مي شود مي توانند تمام ارقام عددي را ارائه دهند ،    اين ارقام را مي توان يا به طور مستقيم مشاهده کرد و يا داده هاي اندازه گيري شده آن را مستقيماً به جداول بدهکاري کامپيوتر وارد نمود .

جريان سنج ها بطور کل نزديک به شيرهاي کنترل نصب مي شوند .جريان سنج هاي حلقوي به طريق خاصي عمل مي نمايند که جريان هاي رفت و بر گشت را اندازه گيري مي کنند .

3-7   کمپرسور هاي قابل حمل ( Portable compressors ) در موتورهای الکتریکی

3-7-1  بررسي کلي ( General ) در موتورهای الکتریکی

امروزه عملاً تمام کمپرسور هاي قابل حمل شامل يک کمپرسور مارپيچي روغنکاري شونده به همراه يک موتور ديزلي هستند . کمپرسور هاي روغنکاري شونده به عنوان مثال فقط با امور خدماتي در صنعت فرايند به کار مي روند .

3-7-2 خروج گاز و سر و صدا  ( Noise and gaseous emissions ) در موتورهای الکتریکی

طرح هاي مدرن کمپرسور هايي که با موتور ديزلي به راه انداخته ميشوند ، بر طبق استاندارهاي
کاربردي EU ( ISO 84 /536 / EC )   داراي سطح صداي خيلي پاييني هستند و بنابراين مي توان از آنها در مناطق پرجمعيت نزديک به بيمارستان و غيره استفاده کرد .

طي چند سال گذشته اقتصاد سوخت بطور چشمگيري به واسطه هواسازهاي مارپيچي و از طريق موتورهاي ديزلي توسعه يافته است . خصوصاً در رابطه با حفاري چاه ، که از کمپرسورها در مدت زمان طولاني استفاده مي شود . در حال حاضر ، موتور هائي وجود دارند که انتشار گاز خروجي آنها با شرايط لازم الاجراي استاندارد Euro – 1  مطابقت دارد .امروزه پيمانکاراني که در شهر هاي بزرگ کار ميکنند از ماشين آلاتي استفاده مي کنند که با اين استاندارد مطابقت داشته باشد .

3-7-3 دامنه فشار ( Pressure range ) در موتورهای الکتریکی

کمپرسور هاي قابل حمل مدرن کاملاً مقرون به صرفه وداراي قابليت اطمينان اجرايي بالا ، ويژگي هاي سرويس دهي خوب ، ابعاد فشرده و وزن کل پاييني هستند . بدنه آنها طوري طراحي شده است که مي توانند با سرعت   km/h30 يا
km/h80  حمل شوند . اين کمپرسورها همانند کمپرسورهاي ثابت ، داراي تجهيزات کمکي هستند ، از جمله پس سرد کن ها ، بسته هاي متفاوت فيلتر ( فيلتر هاي گرد و غبار ، کربن و غيره ) ، سيستم هاي پس گرمايش و سيستم هاي روغنکاري. همچنين آنها داراي تجهيزات راه اندازي سرد و يک ژنراتور 400 V / 230 V مي باشند . ژنراتورهاي ديزلي قابل حملي نيز وجود دارند که به همين نحو براي کمپرسور هاي قابل حمل ساخته مي شوند و مقدار توان مورد نياز بيشتري را فراهم مي آورند . دامنه هاي توان از  kVA10 تا مقادير بالاتر متفاوت است .

موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی