لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده

لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده

لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده

برای نشان دادن حالت قطع يا وصل يک مدار از لا مپهای سيگنال استفاده می شود . معمولا اين لا مپها با ولتاژ 220 ولت کار می کنند ودارای قدرت 2 w وات می با شند رنگ اين لا مپها معمو لا زرد و قر مز و سبز می با شد .

 کنتاکتور های کمکی در لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده :

اين کنتا کتور ما نند کنتا کتهای قدرت بوده و دارای چند ين کنتا کت باز و بسته فر ما ن می با شد . کنتا کتور های کمکی در مدار به عنوان کنتا کتورهای وا سطه در قسمت فر ما ن مورد استفاده قرار می گيرند و به هيچ وجه در مدار قدرت از انها استفاده نمی شود زيرا کنتا کتهای ان تحمل جر يا نهای با لا را ند ار ند در صورتی که در مدار قدرت از انها ا ستفاده شود در ز مان کو تا هی کنتا کتهای ان ذوب شده واز بين می رود اين کنتا کتور ها از نظر اصول کا ر و ساختمان دا خلی شبيه کنتا کتور های قدرت يا اصلی بوده و تنها تفاوت ان در سا ختمان کنتا کتهای انها می با شد.

کنتا کتور های کمکی را در نقشه ها با حرف (d) نشان می دهند و بر روی پلاک انها حر وف (AC 11) قيد می شود شکل زير کنتا کتور کمکی را نشان می دهد .

 

فيوز ها در لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده : 

در کليد تا سيسات الکتر يکی برای جلو گيری از صد مه ديدن و معيو ب شدن وسايل ويا قطع کردن دستگا ههای معيوب از شبکه که بر اثر عوامل مختلف از قبيل نقصان عا يق بندی ضعف استقا مت الکتر يکی يا مکا نيکی ويا از د ياد بيش از حد جر يان مجاز ( اتصال کوتاه )وسايل حفاظتی مختلف به کار می رود .

اين وسايل بايد طوری انتخاب شوندکه در اثر اضا فه بار و يا اتصال کو تاه در کو تا هتر ين زمان ممکن و قبل از اين که صد مه ای به سيمها و تجهيزات الکتر يکی شبکه بر سد مدار قسمت معيوب را قطع کنند . يکی از اين وسايل حفا ظتی فيوز است (شکل الف ) فيوزها از نظر زمان قطع بر حسب منحنی ذوب سيم حرارتی داخل انها به نوع کند کار و تند کار تقسيم می شوند . فيوز ها ی تند کار دارای زمان قطع کمتر از فيوز های کند کار بوده و به همين دليل در مصارفروشنايی به کار می روند . فيوز های کار دارای زمان قطع طولانی تری بوده در نتيجه برای راه اندازی مو تور های الکتريکی به می روند . تحمل جر يا ن راه اندازی مو تور در حدود 3 تا 7 برابر جر يان نامی است که بر روی کليه فيوز ها جر يا ن نامی انها نو شته می شود که اين جر يا ن کمتر از جريان ما کز يمم تحمل فيوز است .

فيوزها در انواع فشنگی اتو ما تيک ( الفا ) مينياتور ی بکس کار دی ( تيغه ای ) شيشه ای يا کار تريج وفيوز های فشار قوی ساخته می شوند . در شکل ( ب )چند نمونه از اين فيوز ها نشان داده شدن است . معمولا فيوز ها يی که در مدار قدرت به کار می روند مدار کنتا کتور را در مقابل اتصال کو تا ه محا فظت سيمهای را بط مدار را نيز به عهد ه دارند

بنا بر اين در مدار ها يی که مثلا فيوز 25 امپری به کار می رود ممکن است در مدار فر مان انها از سيم يک يا يک و نيماستفاده شود . بنابراين لازم است مدار فر مان با فيوز جداگا نه ای حفا ظت شود .

فيوز های اتو ما تيک يا الفا نوعی فيوز خود کار است که عبور جر يان بيش از حد مجاز از ان با عث قطع مدار می شود و می توان دوباره شستی ان را به داخل فشرد تا ارتباط بر قرار گردد .بعضی از فيوز های خود کار دو عمل جريان زياد وبار زياد را در مدار ها کنترل ميکنند وپس ار قطع شدن با يد مدت کمی صبر کرد تا دوباره شستی مر بوط به ان را فشار داد تا مدار را وصل کند . در فيوز های اتو ما تيک دو عنصرمغنا طيسی و حرارتی وجود دارد که قسمت مغنا طيسی ان اتصال کوتاه يا جر يان زياد و قسمت حرارتی ان (بی متال )بار زياد (افزايش جر يان تدر يجی ) را قطع می کند .

کليد مينياتوری در  لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده :

نوعی فيوز اتو ما تيک است که از نظر سا ختما ن داخلی شبيه فيوز الفا است واز سه قسمت رله مغنا طيسی ( رله جريان زياد زمان سريع ) رله حرارتی يا رله بی متال ( رله جر يان زياد تاخير ی ) وکليد تشکيل شده است . اين مجمو عه را کليد موتور نيز می نا مند .

اين کليد ها در دو نوع L وG ساخته شده است نوع L  در مصارف رو شنا يی به کار می رود و تند کار است (Light) و نوع G برای راه اندازی وسايل موتور ی به کار می رود و کند کار است اين کليد در انواع تک فاز –دو فاز = وسه فاز ساخت می شود .

درجدول بعد دو ستون اول سطح مقطع سيمهای مسی و ا لومينيومی بر حسب ميلی متر مربع داده شده است .

گروه اول : سيمهای تک رشته ای تاسه سيم در يک لوله – سيمهای رشته ای کابل مانند در لوله .

گروه دوم :سيمهای رشته ای کابل مانند خارج از لوله – سيمهای متحرک .

گروه سوم : سيمهای يک لا در فضا ی ازاد ( حداقل فاصله سيمها به اندازه قطر سيم ).

بايد توجه داشت که جدول انتخا ب فيوز برای محيط با درجه حرارت 25 درجه سا نتيگراد تهيه شده ودر صورت بالا بردن حرارت محيط با يستی از فيوز هايی با نمره کو چکتر استفاده شود زيرا در درجه حرارتی بالا تر جريان مجاز سيمها کم می شود ودر نتيجه با يستی با توجه به جر يان مجاز جد يد فيوز انتخا ب کرد . اعدادی که در داخل پرانتز نوشته شده ا ند حداکثر جريان نامی فيوز را نشا ن می دهند

 

سطح مقطعسيم جريان نامی فيوز حفاظت کننده سيم
مسی الو مينيومی گروه 1 گروه 2 گروه 3
mm           2 mm            2 (A) (A) (A)
75/015/1 5/2 (10)6(15)10 (10)10(15)10(20)15 (15)10(20)15(25)20
5/246 4610 (20)15(25)20(35)25 (25)20(35)25(50)35 (53)25(50)35(60)50
101625 162535 (50)35(60)50(80)60 (60)50(80)60(100)80 (80)60(100)80(125)10
3550_70 50_70_ (100)80(125)100(  )100_ (125)100(160)125(160)125(225)160 (160)125(200)160(200)160(260)200
_95_120_150_ 95_120_150_ ______ (200)160(260)200(300)225(300)225(200)225(350)260 (225)200(300)225(260)225(350)260(300)260(430)300
105240_300 185240_3004 ______ (300)260(350)300(430)350(- )350( -) 430 (350)300(430)350(500)430( _ )430( – )500
400500 500_ __ __ ( – )600( – )700

 

مقدار جريان فيوز برای حفاظت در مقابل جريان اضافی با 25 درجه سانتيگراد حرارت محيط

ميکروسوئيچها يا ليميت سوئيچها (کليد های محدودکننده ) در لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده :

ازاين کليد در مدار های فرمان برای کنترل و محدود کردن حرکت قسمتهای مکا نيکی تعيير جهت حرکت ودر تايمر ها و شناور ها به عنوان کليد قطع يا وصل استفاده می شود ودر انواع فشار ی و قرقره ای در دسترس می باشد . ساختمان داخلی ميکرو  سوئيچها مانند استارت استو پهای عاری می باشد تنها تفاوت ان با استارت استوپ در قسمت دسته انست که استارت استوپ نياز به فشار دست دارد اما ميکرو سو ئيچها در اثر برخورد قسمتهای مکانيکی دستگا هها با انها کار می کنند . ميکر و سو ئيچها در انواع استارت استوپ به صورت تکی و دوبل ساخته می شوند نمای مداری انها چنين است :

1- کليد محدود کننده فشاری انتهايی                             4- کليد محدود کننده قرقرهای يک طرفه از چپ

2-کليد محدود کننده قرقر ه ای                                    5-کليد محدود کننده قرقره ای دو طرفه

3-کليد محدود کننده قرقر ه ای از راست                         6- کليد محدود کننده ا نتنی دو طرفه

 

کليد های تابع فشار ( کليد های گازی ) در لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده : 

اين کليد ها برای کنترل فشار گاز داخل مخازن و کپسولها و کمپروسور ها و همچنين برای تنظيم فشار اب داخل لوله ها و خاموش کردن اتو ماتيک الکترو موتورهای محرک اين دستگا هها مورد استفاده قرار می گيرند . عامل فرمان اين کليد فشار گاز يا مايع داخل مخزن است که بر صفحه داخلی کليد اثر کرده و نيرويی به ان وارد می اورد اين نيرو مو جب تحريک کليد شده و کنتا کت بازی را بسته و يا کنتا کت بسته ای را باز نموده و يا به صورت دوبل هر دو عمل را همزمان انجام می دهد نيروی برگشت اين کليد ها مانند استارت استوپ يک فنر می با شد . نمونه ساده اين کليد ها کليد اتو ما تيک پمپ اب و کمپرو سورهای باد می با شد شکلهای زير چند نمونه از انها و نمای کليد تابع فشار را نشان می دهند  :

کليد های شناور در لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده :

برای کنترل سطح اب و يا مايعات داخل مخازن و استخرها مورد استفاده قرار می گيرد . ساختمان اين کليد از يک وزنه تعادل و يک گوی شناور تشکيل شده است هنگامی که قسمت شناور با تعيير سطح مايع داخل مخزن تعيير مکان می دهد ميکرو سو ئيچ داخل کليد عمل کرده و مو جب قطع و وصل مدار می شود .

 

کليد  های تا بع درجه حرارت  در لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده :

نوعی رله حرارتی است که در برابر درجه حرارت محيط حساس می باشد وعمل می کند اين وسيله در     دستگاه های صنعتی کار برد فراوان دارد و وظيفه تعادل حرارتی دستگا هها را بر عهده دارد در صورتی که درجه حرارت تنظيم شده بيشتر از ميزان معلوم شود کليد عمل کرده و با عث باز يا بسته شدن يک کليد می شود .

کليد های تا بع در جه حرارت بيشتر در وسايل حرارتی و برودتی ما نند شو فاز يخچال و چيلر و همچنين انبار های دارويی وغذايی می با شد . شکل زير نمای کليد های تا بع درجه حرارت را نشان می دهد :

لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده ” لامپ ها-سيگنال يا خبر دهنده “