فیوز ها

فیوز ها

فیوز ها 

ب) فیوز ها ی اتوماتيک يا الفا :

نوع ديگری از فيوز اتوماتيک است که عبور جريان بيش از حد مجاز از ان موجب قطع مدار می شود می توان

اتصال دوباره شستی روی فيوز را به داخل فيوز فشار داد تا ار تبا ط برقرار شود اغلب فيورهای اتو ماتيک در دو حالت

کوتاه واضافه بار مدار را کنترل می کنند پس از قطع شدن اين فيوزها بايد زمان کو تاهی صبر کرد تا فيوز

سرد شود ودوباره شستی ان را فشار داد تا مدار را وصل کند به طور کلی در فيوزهای اتوما تيک از دو عنصر

حرارتی و مغناطِسی استفاده شده است که قسمت  مغناطيسی را مقابل اتصال کوتاه و قسمت حرارتی مدار رادر

مقابل اضا فه بار (افزايش تدريجی جريان)حفاظت می کند کار برد ا ين فيوزها بيشتر در حفاظت سيستم برق

مسکونی می باشد .

ج) فیوز ها  ی مينيا توری :

نوع ديگری از فيوزهافيوز اتوما تيک است که به عنوان کليد نيز از ان استفاده مي شود به همين دليل به ان کليد

فيوز مينيا تور نيز گفته می شود ساختما ن  داخل ان شبيه فيوز اتوماتيک است واز سه قسمت رله حرارتی ورله

مغناطيسی تشکيل شده است چون روی فيوز مينيا توری یک کليد قرار گرفته است که با استفاده از ان می تواند

مانند يک کليد مدار را قطع و وصل نمود ودر اصل اين کليد شبيه شستی روی فيوز اتو ما تيک يا الفا عمل می کند

اين فيوز نيز مدار را در برابر اتصال کو تاه و اضافه بار حفا ظت می نمايد با تو جه به مرغوبيت سرعت عمل

بهتر حجم کمتر و ارزانتر بو دن قيمت وهمچنين خا صيت کليد داشتن امروزه جايگزين فيوزهای الفا شده اند ودر

اغلب منازل و مکانها از اين فيوز ها استفاده می شود فيوزها ی مينياتوری دردو نوع سه فاز وتکفاز ساخته

می شوند :

علامت اختصا ری ان چنين است :

 د) فیوز ها ی فشارقوی :

اين فيوزها برای جريان بالاتر ازA 200  امپر مورد استفاده قرار می گيرند ودر شبکه هايی با توان زياد از انها استفادهمی شود اين فيوزها دارای دسته ای می باشند که توسط ان فيوزهارادر جای خود قرار می دهند ويا خارج می کنندو بهان فيوز کش می گويند چنين فيوزهايی در تابلو ها با جريان و توان بالا مانند پستها ی برق کار خا نجا ت مورد استفادهقرار می گيرند وبه انها فيوز کار دی نيز میگويند فيوزهای فشار قوی با توان و جريان بالا رابا حرف  NH نشان می دهدفيوزهای فشارقوی باتوان _جريان وولتاژ بالا را با حروف HHنشان میدهند.

فیوز ها  ” فیوز ها ” فیوز ها “