استانداردها، قوانين و تمهيدات

استانداردها، قوانين و تمهيدات

استانداردها، قوانين و تمهيدات ( Standards , laws and provisions )

3-6-1 بررسي كلي ( General ) در استانداردها، قوانين و تمهيدات

در بخش هواي فشرده ، همانند بخش هاي ديگر ، قوانيني وجود دارد كه بايد رعايت شوند . اين قوانين مي توانند مقتضياتي باشند كه به صورت قوانين و تمهيدات در آمده و به شكل استانداردهاي ملي و بين المللي ارائه گردند . گاهي اوقات اين قوانين موجود در استانداردها لازم الاجرا مي باشند و تحت اجبار قانون مي باشند . اگر استانداردي در يك توافق نامه ذكر شود بنابراين ، طرف قرار داد موظف به اجراي آن مي شود .

قوانين الزام آوري مي توانند به عنوان مثال  براي ايمني انسان و دارايي به كار روند ، در حاليكه استانداردهاي اختياري براي تسهيل سازي فعاليت ها به كار مي روند ، از جمله كار با خصوصيات ويژه انتخاب كيفيت ، مقياس ها ، طرح هاي توليدي و غيره .

3-6-2 استاندارها (Standards ) در استانداردها، قوانين و تمهيدات

استانداردها در بسياري موارد توسط قانونگذاران مطرح مي شوند تا سطحي از ايمني را بوجود آورند . اگر شما به دستور العملي كه توسط استانداردها در خصوص طرح ، تجهيزات و آزمايش ارائه شده است ، عمل كنيد به عنوان شخصي شناخته مي شويد كه از قوانين تخطي نكرده است . استانداردها براي سازنده و مصرف كننده مفيد مي باشند . استانداردها ميزان تعويض پذيري اجزاء دستگاهها را در بين سازندگان متفاوت افزايش مي دهد .

استانداردها به طور ملي در سراسر اروپا و همچنين بطور بين المللي توليد و منتشر ميگردند . استانداردها بين المللي مثل ISO يا EN معمولاً به عنوان استاندارد هاي ملي نيز تلقي مي شوند ( SIS  در سوئد ) .

گروه استاندارد سازي ISO ( سازمان بين المللي استاندارد سازي ) به همراه گروه CEN ( هيئت استاندارد سازي اروپايي ) كارهاي استاندارد سازي بين المللي را بر عهده دارند .

هيئت استاندارد SIS يك حزب سوئدي است كه در اين كار مشاركت دارد و بعلاوه استاندارد سازي ملي را در سوئد به كمك تعدادي از گروههاي استاندارد سازي انجام مي دهد . شما مي توانيد تمام استانداردهاي ملي و بين المللي را از SIS  خريداري كنيد .

علاوه بر استانداردهاي رسمي ، اسناد ديگري نيز وجود دارد كه توسط گروههاي تجاري مثل PNEUROP كه يكي از هيئت هاي سازنده اروپايي تجهيزات هواي فشرده است ، توليد مي شود . به عنوان مثال استاندارد اندازه گيري ظرفيت كمپرسور مقدار روغن در هواي فشرده و غيره .

استانداردها، قوانين و تمهيدات