پلنت هیدروژن از طریق شکست آمونیاک

پلنت هیدروژن از طریق شکست آمونیاک

تولید گاز هیدروژن از طریق واحد تجزیه آمونیاک یکی از راههای ساده برای تولید گاز هیدروژن می باشد.

مزیت این سیستم عدم وجود آب و اکسیژن در گاز تولید شده می باشد. آمونیاک شامل 75 درصد هیدروژن و 25 درصد نیتروژن می باشد.در این روش میزان نقطه ی شبنم 50- درجه سانتیگراد و مقدار آمونیاک کمتر از 20 ppm می باشد.

Untitled1

در این سیستم ابتدا آمونیاک وارد کوره ای با دمای حدودا 850 درجه سانتیگراد شده و در این دما پیوندهای بین نیتروژن و هیدروژن شکسته می شود و بعد این گاز وارد خشک کن های جذب سطحی می شودو به نقطه شبنم 50- درجه سانتیگراد می رسد.

بعد از این مرحله مخلوط گازی نیروژن و هیدروژن وارد واحد جداسازی نیتروژن می شوند و مولکولهای نیتروژن از طریق جذب سطحی مولکولی از مولکولهای هیدروژن جدا شده و گاز هیدروژن با خلوص 99.5 درصد عبور کرده و در مخزن ذخیره هیدروژن قرار می گیردو برای بالاتر بردن فشار هیدروژن باید از بوستر گاز هیدروژن استفاده نمود.

پلنت هیدروژن از طریق شکست آمونیاک ” پلنت هیدروژن از طریق شکست آمونیاک