پلنت فرآیند شکست آمونیاک

پلنت فرآیند شکست آمونیاک

پلنت مدل کاتالیزور مس یک تجهیز فوق العاده جهت تصفیه نیتروژن  می باشد.

ammoniacrackerflowscheme-2 - Copy

AMMONIA-CRACKING-UNIT - Copy

پلنت فرآیند شکست آمونیاک

در این پلنت با استفاده از عنصر مس در برجهای دوگانه می توان خلوص نیتروژن را از 99.5 به 99.9999 درصد رساند که در این فرآیند ، مولکولهای اکسیژن جذب ذرات مس شده و خلوص نیتروژن بالا می رودو در مرحله احیاء با استفاده از گاز هیدروژن یا آمونیاک می تواند مس را احیاء و آماده جذب مجدد اکسیژن نمود.

fetch - Copy

پلنت فرآیند شکست آمونیاک

این پلنت به عنوان یک تجهیز جانبی برای ژنراتورهای نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد. صنایعی که احتیاج به گاز نیتروژن با خلوص بالا دارند مانند صنایع الکترونیکی و کوره های آلومینیوم و … باید از این تجهیز استفاده نمایند.

image1223 - Copy

table2-1137337 - Copy